Cláraigh do chúrsa - céim 1

Chun clárú, comhlánaigh an fhoirm thíos, le do thoil.
An bhfuil cuntas agat cheana?
Má tá cuntas úsáideora agat ar gaelchultur.com cheana féin, logáil isteach ar dtús, le do thoil.
Seoladh ríomhphoist Pasfhocal

Eolas faoin gcúrsa

Cúrsa
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 - Fómhar 2021) - Ar Líne - Leibhéal 4 (B1)

Má tá cód lascaine agat, cuir isteach sa bhearna seo thíos é.

Cód lascaine

Eolas fútsa

Is gá na bearnaí a bhfuil * in aice leo a líonadh isteach.
*Céadainm
*Sloinne
* Seoladh ríomhphoist
Is é do sheoladh ríomhphoist a bheidh mar ainm logála isteach don suíomh seo.
*Pasfhocal
Líon isteach do sheoladh billeála anseo, le do thoil. Bainfear úsáid astu le d’íocaíocht a dheimhniú.
*Seoladh
*Baile/Cathair
*Cód ZIP
*Tír
*Uimhir fóin
✓ Bailí
Ná bíodh spásanna ná daiseanna san uimhir ghutháin.

Ceisteanna sa bhreis

Is gá na bearnaí a bhfuil * in aice leo a líonadh isteach.
*Fostóir
*Seoladh ríomhphoist
*Uimhir ghutháin
*An bhfuil tú ag cur isteach ar an gcúrsa tú féin, nó an bhfuil an cúrsa á mhaoiniú ag d’fhostóir?
Seoladh ríomhphoist an oifigigh thraenála
*Ar fhreastail tú ar chúrsa Gaeltachta agus tú ar scoil?
Má d’fhreastail, cé mhéad cúrsa a rinne tú?
*An bhfuair tú aon chuid de do chuid oideachais trí Ghaeilge?
*Cén leibhéal ag a ndearna tú Gaeilge don Ardteist?
Eolas breise
*An ndearna tú aon chúrsa Gaeilge le deich mbliana anuas?
Eolas breise
Má rinne, cén leibhéal is airde a bhí i gceist?
Eolas breise
Má tá leibhéal den Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil curtha i gcrích agat roimhe seo, luaigh an téarma/bliain agus an leibhéal a bhí i gceist.
 
 
*An mbíonn aon teagmháil agat leis an nGaeilge ó lá go lá?
Eile
*Léigh an cur síos thíos ar na leibhéil éagsúla agus roghnaigh an ceann a mheasann tú a bheadh oiriúnach duitse. Má bhíonn treoir sa bhreis de dhíth ort le cuidiú leat leibhéal a roghnú, feic an triail Ghaeilge ar líne Ghaelchultúir anseo.
The Preparatory Course is suitable for people who have attended a few beginners classes or who already have basic Irish, e.g. they can greet people, introduce themselves and others. They may understand a great deal of the language but do not yet have the language skills to construct complete sentences or engage in continuous conversation. It is also suitable for those who did ordinary level Irish in the Leaving Certificate, but who have not had opportunities to use the language at all outside of school.

Level 3 of the Certificate in Professional Irish is suitable for those who have previously studied the language and are able to communicate at a very basic level in Irish (they can talk about their background and where they live, for example). They know quite a few sentences but have difficulty engaging in continuous conversation. Those who undertake Level 3 have typically done ordinary level Irish in the Leaving Cert.

Level 4 of the Certificate in Professional Irish is intended for those who have studied Irish at school, perhaps a number of years ago, who understand a good deal of the language but have had few opportunities to use it in recent years. Some basic language is taught at the beginning of the course, but the classes then progress at a faster pace than those at Level 3. Those who undertake Level 4 have typically done higher level Irish in the Leaving Cert.

Leibhéal 5 an TGG oiriúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta nó san obair, mar shampla. Déantar plé ar thopaicí níos dúshlánaí ná na cinn a bhíonn i gceist ag Leibhéal 4 agus déantar cíoradh níos doimhne orthu ná mar a dhéantar sna ranganna ag an leibhéal níos ísle sin.

Leibhéal 6 an TGG oiriúnach dóibhsean a bhfuil Gaeilge líofa acu ar mian leo an deis a fháil díriú ar thopaicí dúshlánacha. Go minic, bíonn siadsan a thugann faoi Leibhéal 6 tar éis roinnt cúrsaí Gaeilge a dhéanamh le tamall anuas agus bíonn céim sa Ghaeilge ag cuid acu, fiú. Ní bhíonn an stór focal acu, áfach, le labhairt faoi thopaicí casta agus ní bhíonn ach cur amach teoranta acu ar rialacha gramadaí.

Fan ar an eolas!

Sula gcríochnaíonn tú do chlárúchán ar gaelchultur.com, ar mhaith leat a bheith ar an eolas faoinár gcóid lascaine, an nuacht is déanaí i saol na Gaeilge agus neart eile? Féach céard a gheobhaidh tú má chuireann tú ticeanna sna boscaí seo thíos!
Déanfaimid do shonraí a phróiseáil i gcomhréir lenár bPolasaí Príobháideachais. Féadfaidh tú an toiliú seo a tharraingt siar ag aon am trí ríomhphost a chur chugainn nó trí úsáid a bhaint as an nasc díliostála sna ríomhphoist a gheobhaidh tú uainn.

 

Déanfar tú a chlárú mar mhac léinn de chuid gaelchultur.com tar éis duit cliceáil ar an gcnaipe thíos. Pléifear le híocaíocht ar an gcéad leathanach eile.