Phrase of the Day

A new Irish language phrase is taught here every day. To hear and to see today’s phrase, click on the play button in the centre of the video below.

Phrase of the Day


Máire Treasa Ní Dhubhghaill
Galway

Aodh Ó Gallchóir
Gaoth Dobhair, Donegal

Sibéal Davitt
Dublin

Cian Ó Lorcáin
Kerry
Day 1- Cén chaoi a bhfuil tú? - Tá mé go breá.- How are you? - I’m fine.Video
Day 2Is fada an lá ó chonaic mé tú.I haven’t seen you in ages.Video
Day 3Rugadh agus tógadh i gConamara mé.I was born and raised in Conamara.Video
Day 4Dé do bheathasa.You’re welcome (used to greet someone on his/her arrival).Video
Day 5Téim chuig rang Gaeilge oíche sa tseachtain.I go to an Irish language class one night a week.Video
Day 6- An mbeidh deoch an dorais agat?
- Maith go leor.
- Will you have one for the road?
- Okay.
Video
Day 7Tá sé an-dathúil.He’s very good-looking.Video
Day 8Bhí lá saoráideach agam san obair inné.I had an easy day at work yesterday.Video
Day 9- An bhfuil Gaeilge agat? - Tá – tá mé líofa.- Do you have Irish? - Yes – I’m fluent.Video
Day 10Tá mé ag siúl amach léi le bliain anuas.I’m going out with her for the past year.Video
Day 11Is mise an duine is sine sa chlann.I’m the eldest in the family.Video
Day 12Tá sé beartaithe agam dul go Páras don ndeireadh seachtaine.I intend to go to Paris for the weekend.Video
Day 13- Go raibh maith agat. - Go ndéana a mhaith duit.- Thank you. - You’re welcome.Video
Day 14Tá sé ard./Tá sí ard.He’s tall./She’s tall.Video
Day 15Braithim uaim go mór thú.I really miss you.Video
Day 16Táim ag maireachtaint i gCiarraí na laethanta seo.I'm living in Kerry these days.Video
Day 17Féachaim ar an teilifís gach oíche.I watch television every night.Video
Day 18- An bhfuil snámh agat?
- Tá./Níl.
- Can you swim?
- Yes./No.
Video
Day 19Tá mé i mo chónaí i nGaillimh le trí bliana anuas.I’ve been living in Galway for the past three years.Video
Day 20Bain súp as!Enjoy it!Video
Day 21Tá sé gaofar.It’s windy.Video
Day 22Tá dúil mhór agam sa ghrúpa sin.I really like that group.Video
Day 23Seachain do cheann!Mind your head!Video
Day 24Cén seoladh ríomhphoist atá agat?What's your email address?Video
Day 25Is Éireannach mé.I’m Irish.Video
Day 26Tá féith an cheoil ann./Tá féith an cheoil inti.He’s musically talented./ She’s musically talented.Video
Day 27Tá mé geallta le sé mhí anois.I’ve been engaged for six months now.Video
Day 28Níl aon chlann orm./Níl aon chlann orainn.I have no children./We have no children.Video
Day 29Tá mé i mo chónaí i m’aonar.I live alone.Video
Day 30Tá biseach ag teacht orm.I’m getting better (i.e. recovering from an illness).Video
Day 31Tá an-díomá orm.I’m very disappointed.Video
Day 32Ní dóigh liom é.I don't think so.Video
Day 33Is breá liom bia Iodálach.I love Italian food.Video
Day 34Tá súil agam go mbeidh tú ar do sheanléim arís gan mhoill.I hope you’re back to yourself soon.Video
Day 35Ádh mór, a Dhónaill.Best of luck, Dónall.Video
Day 36Gaelainn - Táim ag déanamh staidéir ar an nGaelainn.Irish - I'm studying Irish.Video
Day 37Tar isteach. Tá fáilte romhat.Come in. You’re welcome.Video
Day 38Donn ● Tá súile deasa donna aici.Brown ● She has nice brown eyes.Video
Day 39Tá fliú orm le cúpla lá anuas.I’ve had the flu for the past few days.Video
Day 40Tá guth binn agat. You have a sweet voice.Video
Day 41- An bhfuil tú saor san oíche amárach?
- Tá.
- Are you free tomorrow night? - Yes.Video
Day 42Tá sí an-dathúil.She’s very good-looking.Video
Day 43Beidh mé ag caint leat amárach.I’ll be talking to you tomorrow.Video
Day 44Ní raibh puinn daoine ansin.There weren't many people there.Video
Day 45Cén t-ainm atá ort?What’s your name?Video
Day 46Tá sí iontach dóighiúil.She’s very pretty.Video
Day 47Glaoigh orm nuair a gheobhaidh tú an deis.Call me when you get the chance.Video
Day 48Tá an geansaí sin siar is aniar ort.That jumper is back to front on you.Video
Day 49Is mise Sibéal – cén t-ainm atá ortsa?I’m Sibéal – what’s your name?Video
Day 50Bhris mé mo lámh.I broke my arm/my hand. Video
Day 51Níl páistí ar bith agam.I have no children.Video
Day 52Táim ag dul i dteannta le bean ó Luimneach.I'm going out with a woman from Limerick.Video
Day 53- Cén chaoi a bhfuil ag éirí leat? - Go maith.- How are you getting on? - Very well.Video
Day 54Ghoill sé go mór orm.It really upset me.Video
Day 55Is fear deas é. / Is bean dheas í.He’s a nice man. / She’s a nice woman.Video
Day 56- Conas atá* tú? - Táim cuibheasach.
*pronounced 'tánn'
- How are you? - I'm reasonably good.Video
Day 57Téim go dtí an phictiúrlann uair sa tseachtain.I go to the cinema once a week.Video
Day 58Thaitin an dráma go mór liom.I really enjoyed the play.Video
Day 59Deirfiúr. Seo í mo dheirfiúr Bríd.Sister. This is my sister Bríd.Video
Day 60Cá mbuailfidh mé leat?Where will I meet you?Video
Day 61Lig do scíth!Relax!Video
Day 62Tá mé ag obair ó dhubh go dubh.I’m working from dawn to dusk (literally, from darkness to darkness).Video
Day 63Tá mo lámh tinn.My arm/hand is sore.Video
Day 64Táim ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.I'm attending University College Cork.Video
Day 65Is páiste aonair mé.I’m an only child.Video
Day 66Tá mé ag súil go mór leis.I’m really looking forward to it.Video
Day 67Tá sí ard agus tanaí.She’s tall and slim.Video
Day 68Dún an doras sin - tá sé an-fhuar* istigh anseo.
* pronounced 'ana-fhuar'
Close that door - it's very cold in here.Video
Day 69Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?Excuse me, can you repeat that, please?Video
Day 70Tá díomá an domhain orm./Bhí díomá an domhain orm.I’m really disappointed./I was really disappointed.Video
Day 71Go maire sibh bhur nuaíocht.Congratulations (e.g. on the birth of a baby).Video
Day 72Tá an obair sin nach mór déanta agam.I'm almost finished with that work.Video
Day 73- Feicfidh mé amárach tú. – Maith go leor.- I’ll see you tomorrow. - Okay.Video
Day 74Tá scileanna maithe ríomhaireachta agam.I have good computer skills.Video
Day 75Sin é go díreach.That’s it exactly.Video
Day 76Ní fheadair ambaiste.I don't know at all.Video
Day 77Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas mé.I’m originally from Dublin.Video
Day 78Cuirfidh mé téacs chugat ar ball.I’ll send you a text later.Video
Day 79Seo do shláinte!To your good health!Video
Day 80Is mise an dara duine is sine sa chlann.I'm the second eldest in the family.Video
Day 81Is breá liom mo phost – tá sé an-suimiúil.I love my job – it’s very interesting.Video
Day 82Peil - Tá suim mhór agam sa pheil.Football - I have a great interest in football.Video
Day 83Tá sé an-bhrothallach.It’s very humid.Video
Day 84Tóg go bog é.Take it easy.Video
Day 85Tá beirt deartháireacha agam.I have two brothers.Video
Day 86Fuair mé ardú céime i mbliana/anuraidh/arú anuraidh.I was promoted this year/last year/the year before last.Video
Day 87Níl an dara rogha agam. / Ní raibh an dara rogha agam.I have no choice. / I had no choice.Video
Day 88- An bhfuil siúcra uait? - Tá./Níl.- Do you want sugar? - Yes./No.Video
Day 89Tá post lánaimseartha agam anois.I have a full-time job now.Video
Day 90Tá aimsir ar dóigh ann.The weather is great.Video
Day 91Cén chuma atá air? / Cén chuma atá uirthi?What does he look like? / What does she look like?Video
Day 92Tar isteach anseo nóiméad./Tagaigí isteach anseo nóiméad.Come in here for a minute (speaking to one person)./Come in here for a minute (speaking to more than one person).Video
Day 93Tá aimsir mhaith ann.The weather is good.Video
Day 94- Ar thaitin an scannán leat?
- Thaitin./Níor thaitin.
- Did you enjoy the film? - Yes./No.Video
Day 95Is mise an duine is óige sa chlann.I’m the youngest in the family.Video
Day 96Tá tinneas fiacaile orm.I have a toothache.Video
Day 97Éistim le ceol ar an raidió agus ar mo ghuthán.I listen to music on the radio and on my phone.Video
Day 98Nach méanar duit!Lucky you!Video
Day 99Bí i do thost! / Bígí in bhur dtost!Be quiet! (sing.) / Be quiet! (pl.)Video
Day 100Beidh mé thar n-ais an mhí seo chugainn.I'll be back next month.Video
Day 101Tá brón orm – níor thuig mé an cheist.I’m sorry – I didn’t understand the question.Video
Day 102Tá an ceantar seo go hálainn.This area is lovely.Video
Day 103Tá tinneas cinn orm ó mhaidin.I have a headache since this morning.Video
Day 104Is iad seo mo thuismitheoirí.These are my parents.Video
Day 105Tá mé pósta.I’m married.Video
Day 106Sin dea-scéala.That’s good news.Video
Day 107Go n-éirí go geal leat. / Go n-éirí go geal libh.Best of luck. (sing.) / Best of luck. (pl.)Video
Day 108Táim an-chúramach* an tseachtain seo.
* pronounced 'ana-chúramach'
I'm very busy this week.Video
Day 109Tá mé ag obair in oifig. Is breá liom an post.I’m working in an office. I love the job.Video
Day 110Táimid mór le chéile le fada anois.We’ve been friends for a long time now.Video
Day 111Bhí tintreach agus toirneach ann ar maidin.There was thunder and lightning this morning.Video
Day 112Cuirfead téacs chugat láithreach. I'll send you a text later.Video
Day 113Tá mé tuirseach. / Tá mé an-tuirseach.I’m tired. / I’m very tired.Video
Day 114Coicís - Bhí mé ansin ar feadh coicíse.Fortnight - I was there for a fortnight.Video
Day 115Chuir sé isteach go mór orm.It really bothered me.Video
Day 116Tá seanbhlas* air.
* pronounced 'seana-bhlas'
It has a bad taste.Video
Day 117Tá mé colscartha.I’m divorced.Video
Day 118Tá sé doineanta inniu.It’s stormy today.Video
Day 119- An bhfuil tú go maith? – Tá mé go breá, go raibh maith agat.- Are you well? – I’m fine, thank you.Video
Day 120Ní aontaím leat. I don't agree with you.Video
Day 121Labhraím le mo chairde ar Skype cúpla uair sa tseachtain.I speak to my friends on Skype a few times a week.Video
Day 122- An bhfuil aithne agat ar Bhríd? - Tá./Níl.- Do you know Bríd? - Yes./No.Video
Day 123Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí agus nígí bhur n-aghaidh.Put on your clothes and wash your faces.Video
Day 124Tá sé i gceist agam seachtain a chaitheamh sa Spáinn. I intend to spend a week in Spain.Video
Day 125Tá mé féinfhostaithe. / Tá mé dífhostaithe.I’m self-employed. / I’m unemployed.Video
Day 126- An bhfuil ocras ort? - Tá./Níl.- Are you hungry? - Yes./No.Video
Day 127Bolg. Tá pian i mo bholg.Stomach. I have a pain in my stomach.Video
Day 128Mo ghraidhin go deo thú.You poor thing.Video
Day 129- Ar mhaith leat dul chuig liom oíche Dé Domhnaigh? - Ba bhreá liom.- Would you like to go to a film with me on Sunday night? - I’d love to.Video
Day 130- Cad é mar atá tú? - Tá mé go breá./Níl caill ar bith orm.- How are you? - I'm fine./I'm not bad.Video
Day 131Níl deartháir ná deirfiúr ar bith agam.I have no brothers or sisters.Video
Day 132Cailleadh é aréir./Cailleadh í aréir. He passed away last night./She passed away last night.Video
Day 133Tá triúr deirfiúracha agam.I have three sisters.Video
Day 134Bhí mé trína chéile.I was upset.Video
Day 135Droim. Tá pian i mo dhroim.Back. I have a pain in my back.Video
Day 136Bhí tromluí orm aréir. I had a nightmare last night.Video
Day 137Éirím ag a hocht a chlog gach maidin agus téim ag obair ag a naoi.I get up at eight o’clock every morning and I go to work at nine.Video
Day 138Tá an ceart agat.You're right.Video
Day 139Go maire sibh bhur saol nua.Congratulations (said to newly-weds).Video
Day 140Is aoibhinn liom ceol clasaiceach.I love classical music. Video
Day 141Is breá liom fíon geal. Ní maith liom fíon dearg.I love white wine. I don’t like red wine.Video
Day 142Tá post buan agam.I have a permanent job.Video
Day 143Is fíor duit.You’re right.Video
Day 144Is duine muinteartha é Seán. Seán is a friendly person. Video
Day 145Tá lá deas ann. Tá sé an-te.It’s a nice day. It’s very warm.Video
Day 146Codladh sámh.Sleep tight.Video
Day 147Tá sé go deas bualadh libh.It’s nice to meet you (speaking to more than one person).Video
Day 148Bhí lá faoin* dtor againn inné.
*pronounced ‘fén’
We had an idle day yesterday (literally, a day under the bush).Video
Day 149- Tá sé go deas bualadh leat. - Tá sé go deas bualadh leatsa freisin.-It’s nice to meet you. – It’s nice to meet you too.Video
Day 150Tá an béile seo an-bhlasta. This meal is very tasty.Video
Day 151Abair leis go raibh mé ag cur a thuairisce./Abair léi go raibh mé ag cur a tuairisce.Tell him I was asking for him./Tell her I was asking for her.Video
Day 152Tá guth binn aige./Tá guth binn aici.He has a sweet voice./She has a sweet voice.Video
Day 153Tá póit orm. Tá mé an-tinn.I have a hangover. I’m very sick.Video
Day 154Sin drochscéala.That's bad news.Video
Day 155Dia linn!God bless you (said when someone sneezes)!Video
Day 156Táim bailithe den leabhar seo.I'm sick of this book.Video
Day 157Tá mé ag obair in ollmhargadh. Ní maith liom an post – tá sé leadránach.I work in a supermarket. I don’t like the job – it’s boring.Video
Day 158Is mór an trua sin.That's a great pity.Video
Day 159Tá scornach thinn orm.I have a sore throat.Video
Day 160Tá sé imithe le haer an tsaoil.He's off enjoying himself.Video
Day 161Gabh mo leithscéal – níl mórán Gaeilge agam.Excuse me – I don’t speak much Irish.Video
Day 162Lá breithe sona duit.Happy birthday (to you).Video
Day 163Tá gruaig fhada dhubh uirthi.She has long black hair.Video
Day 164Sláinte na bhfear agus go maire na mná go deo!Health to the men and may the women live forever!Video
Day 165Tá ocras orm. / Tá mé stiúgtha leis an ocras.I’m hungry. / I’m starving.Video
Day 166Tá féasóg fhada liath air.He has a long grey beard.Video
Day 167Tá an ceart ar fad agat.You’re dead right.Video
Day 168Cara - Is í seo mo chara Aoife.Friend - This is my friend Aoife.Video
Day 169Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh.I live in Cork.Video
Day 170Tá mé go mór in éad leat.I'm really jealous of you.Video
Day 171Tá mé uaigneach gan tú.I’m lonely without you.Video
Day 172Is fear ciotrúnta é./Is bean chiotrúnta í.He's a contrary man./She's a contrary woman. Video
Day 173Tá mé i mo chónaí le mo bhuachaill. / Tá mé i mo chónaí le mo chailín.I live with my boyfriend. / I live with my girlfriend.Video
Day 174Níl suim ar bith agam sa rugbaí.I have no interest in rugby.Video
Day 175Bhain sé geit asam.He/it startled me.Video
Day 176Bhí Síle anseo inné/arú inné/ag an deireadh* seachtaine.
*pronounced 'ndeireadh'
Síle was here yesterday/the day before yesterday/at the weekend.Video
Day 177- Cad ba mhaith leat a ól? - Pionta, le do thoil.- What would you like to drink? - A pint, please.Video
Day 178An bhfuil fonn ort deoch a ól?Do you feel like having a drink?Video
Day 179Is daoine deasa iad.They’re nice people.Video
Day 180Is mise an dara duine is óige sa chlann.I'm the second youngest in the family.Video
Day 181Tá mé an-tógtha leat.I’m very taken with you.Video
Day 182Cuirfidh mé ríomhphost chugat ar ball.I'll send you an email later.Video
Day 183Go n-éirí an t-ádh leat./Go n-éirí an t-ádh libh.Good luck (speaking to one person). / Good luck (speaking to more than one person).Video
Day 184Fan bog anois.Hold on a moment./Take it easy.Video
Day 185- An bhfuil tú pósta? - Tá./Níl. - An bhfuil tusa pósta?- Are you married? - Yes./No. - Are you married?Video
Day 186Tá post sealadach agam.I have a temporary job.Video
Day 187- Cén t-am atá sé? - Tá sé ceathrú tar éis a haon.- What time is it? - It’s a quarter past one.Video
Day 188Mo cheol thú!Good on you!Video
Day 189Is breá liom snagcheol.I love jazz (music).Video
Day 190Chuaigh muid ar an drabhlás.
Chuaigh siad ar an drabhlás.
We went on the tear/on a bender.
They went on the tear/on a bender.
Video
Day 191Tá súile deasa gorma aige.He has nice blue eyes.Video
Day 192Oscail an fhuinneog sin - tá sé an-te* istigh anseo.
*pronounced 'ana-the'
Open that window - it's very warm in here.Video
Day 193Tá sé fliuch. / Tá sé tirim.It’s wet. / It’s dry.Video
Day 194Tá sé daor./Tá sé an-daor.It's expensive./It's very expensive.Video
Day 195Tá mé idir dhá chomhairle./Bhí mé idir dhá chomhairle.I’m between two minds./I was between two minds.Video
Day 196Níl aon léamh ort.There's no figuring you out.Video
Day 197Is as Baile Átha Cliath mise – cé as tusa?I’m from Dublin – where are you from?Video
Day 198Ádh mór. Chífidh mé amárach tú.Good luck. I'll see you tomorrow.Video
Day 199Bhí mé trína chéile mar gheall air.I was upset about it.Video
Day 200Oíche mhaith. Codladh sámh.Good night. Sleep tight.Video
Day 201Téim ag snámh agus ag rith go minic.I go swimming and running often.Video
Day 202Bhain mé céim amach anuraidh.I completed a degree last year. Video
Day 203Deartháir. Seo é mo dheartháir Peadar.Brother. This is my brother Peadar.Video
Day 204- Cén aois* do mhac?
- Tá sé bliain d'aois**/dhá bhliain/trí bliana/ceithre bliana/cúig bliana/sé bliana.
*pronounced 't-aos'
**pronounced 'd'aos'
- What age is your son?
- He's one year old/two years/three years/four years/five years/six years.
Video
Day 205Ní maith liom bia Indiach – tá sé ró-spíosrach.I don’t like Indian food – it’s too spicy.Video
Day 206Cad é do bharúil?What do you think?Video
Day 207Ná bí dána./Ná bígí dána.Don’t be bold. (sing.)/Don’t be bold. (pl.)Video
Day 208Tá an-dealramh* agat le d'athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
You look very like your father. Video
Day 209Tá sé ag stealladh báistí.It’s pouring rain.Video
Day 210An bhfuil scéal nuachta ar bith agat?Do you have any news?Video
Day 211Cos. Tá mo chois an-tinn.Foot/leg. My foot/leg is very sore.Video
Day 212Níl gíog ná míog as an leanbh./Ní raibh gíog ná míog as an leanbh.There isn't a peep out of the baby./There wasn't a peep out of the baby.Video
Day 213Tá mo chroí istigh ionat.I’m mad about you (literally, my heart is in you).Video
Day 214Bhí fearthainn throm ann ar maidin.There was heavy rain this morning.Video
Day 215Téim chuig ceolchoirmeacha anois is arís.I go to concerts now and again.Video
Day 216- Conas atá* tú?
- Táim go diail.
*pronounced 'tánn'
- How are you?
- I'm great.
Video
Day 217Oíche mhaith. Slán abhaile.Goodnight. Safe home.Video
Day 218Níor chuir sé isteach ná amach orm.It didn't bother me at all.Video
Day 219Táimid scartha óna chéile le bliain go leith anois.We’ve been separated from each other for a year and a half now.Video
Day 220Éirigh as!/Éirígí as!Stop it (speaking to one person)!/Stop it (speaking to more than one person)!Video
Day 221Tá mé ag roinnt tí le triúr eile.I’m sharing a house with three others.Video
Day 222Níor thaitin an ceol liom ar chor ar bith.I didn't like the music at all.Video
Day 223Tá sé beag agus ramhar.He’s small and fat.Video
Day 224- Cén uimhir ghutháin atá agat?
- Náid/a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé/a seacht/a hocht/a naoi
- What's your phone number?
- Zero/one/two/three/four/five/
six/seven/eight/nine
Video
Day 225Slán agat. / Slán leat. / Slán go fóill.Goodbye (said to the person staying). / Goodbye (said to the person leaving). / Goodbye for now.Video
Day 226Tá mé ag teacht chugam féin.I'm recovering.Video
Day 227Tá slaghdán orm.I have a cold.Video
Day 228Cara - Seo é mo chara Diarmuid.(A) friend - This is my friend Diarmuid.Video
Day 229Tá mé i mo chónaí in árasán le beirt eile.I’m living in an apartment with two others.Video
Day 230Siúil leat! Táimid mall. Let's go! We're late.Video
Day 231Feicfidh mé tú ar ball./Feicfidh mé tú níos deireanaí.I’ll see you later.Video
Day 232Ná tóg aon cheann dó./Ná tóg aon cheann di.Don't mind him./Don't mind her. Video
Day 233Tá Fraincis líofa agam.I speak fluent French.Video
Day 234Caith siar é agus ná lig aniar é! Drink up (literally, throw it back and don't let it back up again)!Video
Day 235Chuir sé ionadh an domhain orm.It really surprised me.Video
Day 236Comhghairdeas leat!/Comhghairdeas libh!Congratulations (speaking to one person)!/Congratulations (speaking to more than one person)!Video
Day 237Tá mé te. / Tá mé an-te.I’m warm. / I’m very warm.Video
Day 238Tá blagaid air nó Tá sé maol. He's bald.Video
Day 239Bhog mé go Gaillimh nuair a bhí mé ocht mbliana déag.I moved to Galway when I was eighteen.Video
Day 240Táim tugtha traochta.I'm absolutely exhausted.Video
Day 241Is tú grá geal mo chroí.You’re my sweetheart (literally, the bright love of my heart).Video
Day 242Bhí mé ag caint leis aréir/inné/arú inné/ag an deireadh seachtaine. I was talking to him last night/yesterday/the day before yesterday/at the weekend.Video
Day 243Bhí mé súgach/ar meisce/ar deargmheisce.I was tipsy/drunk/really drunk.Video
Day 244Níl blas ródheas air.It doesn't taste very nice.Video
Day 245- Cé mhéad deartháir atá agat? - Triúr.- How many brothers do you have?
- Three.
Video
Day 246Tá aithne agam uirthi le cúig bliana/le deich mbliana/le fiche bliain. I've known her for five years/for ten years/for twenty years.Video
Day 247Tá gruaig ghairid fhionn uirthi.She has short blonde hair.Video
Day 248Mí - Bhíos ansin ar feadh míosa.(A) month - I was there for a month.Video
Day 249Tá mé i mo chónaí faoin tuath. / Tá mé i mo chónaí cois farraige.I live in the country. / I live beside the sea.Video
Day 250- Ar mhaith leat deoch eile?
- Cinnte./Níor mhaith.
- Would you like another drink?
- Sure./No.
Video
Day 251Tá mé ag súil go mór le tú a fheiceáil arís.I’m really looking forward to seeing you again.Video
Day 252Níl aon dabht mar gheall air.There's no doubt about it.Video
Day 253- An mbeidh deoch agat? - Gloine fíona, le do thoil.- Will you have a drink? - A glass of wine, please.Video
Day 254Tá sé saor./Tá sé an-saor.It's cheap./It's very cheap.Video
Day 255Lá Altaithe sona duit!/ Lá Altaithe sona daoibh!Happy Thanksgiving (addressing one person)!/ Happy Thanksgiving (addressing more than one person)!Video
Day 256Feicfidh mé tú ag a haon a chlog/a dó a chlog/a trí a chlog/a ceathair a chlog/a cúig a chlog/a sé a chlog.I’ll see you at one o’clock/two o’clock/three o’clock/four o’clock/five o’clock/six o’clock.Video
Day 257Beidh mé* thar n-ais Dé Luain seo chugainn.
*pronounced 'béad'
I'll be back next Monday.Video
Day 258- An maith leat bia Francach? - Is breá liom é.- Do you like French food? - I love it.Video
Day 259Tá lámh agus focal eadrainn./Tá lámh agus focal eatarthu.We're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between us)./They're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between them). Video
Day 260Tá sé leathuair tar éis a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé.It’s half past one/two/three/four/five/six.Video
Day 261Beidh Pádraig thar n-ais amárach/arú amárach/an tseachtain seo chugainn.Pádraig will be back tomorrow/the day after tomorrow/next week.Video
Day 262- Cé mhéad páiste atá agat? - Duine amháin. - Cé mhéad páiste atá agatsa?
- Beirt. / Triúr. / Ceathrar.
- How many children do you have? - One.
- How many children do you have?
- Two. / Three. / Four.
Video
Day 263Tá sé tanaí./Tá sí tanaí.He's thin./She's thin.Video
Day 264Feicfidh mé tú ag a seacht a chlog/a hocht a chlog/a naoi a chlog/a deich a chlog/a haon déag a chlog/a dó dhéag a chlog.I’ll see you at seven o’clock/eight o’clock/nine o’clock/ten o’clock/eleven o’clock/twelve o’clock.Video
Day 265- Cén aois* d'iníon? - Tá sí sé bliana/seacht mbliana/ocht mbliana/naoi mbliana/deich mbliana
*pronounced 't-aos'
- What age is your daughter? - She's six/seven/eight/nine/ten (years)Video
Day 266- An maith leat ceol clasaiceach? - Ní maith.- Do you like classical music? – No.Video
Day 267Tá sin fíor. or Tá sé sin fíor. That's true.Video
Day 268Tá sé leathuair tar éis a seacht/a hocht/a naoi/a deich/a haon déag/a dó dhéag.It’s half past seven/eight/nine/ten/eleven/twelve.Video
Day 269Is breá an uain í.The weather is lovely.Video
Day 270Tá Gaeilge, Béarla agus Spáinnis agam.I speak Irish, English and Spanish.Video
Day 271Ceol traidisiúnta - Tá dúil mhór agam sa cheol traidisiúnta.Traditional music - I really like traditional music. Video
Day 272- Cén t-am atá sé? - Tá sé beagnach ceathrú chun a dó.- What time is it? - It’s almost a quarter to two.Video
Day 273Táim ag dul go Sasana ag deireadh na míosa.I'm going to England at the end of the month.Video
Day 274Tá deartháir amháin agus deirfiúr amháin agam.I have one brother and one sister.Video
Day 275Glúin - Ghortaigh mé mo ghlúin.Knee - I hurt my knee.Video
Day 276- Cén post atá agat? - Is múinteoir mé. / Is dochtúir mé. / Is mac léinn mé.- What job do you have? - I’m a teacher. / I’m a doctor. / I’m a student.Video
Day 277- An dtaitníonn ceol clasaiceach leat?
- Taitníonn./Ní thaitníonn.
- Do you like classical music?
- Yes./No.
Video

Christmas

Day 278An bhfuil siopadóireacht na Nollag ar fad déanta agat?Have you done all your Christmas shopping?Video
Day 279An gcuirfeá na bronntanais faoin gcrann Nollag, le do thoil? Agus seachain na maisiúcháin!Would you put the presents under the Christmas tree, please? And mind the decorations!Video
Day 280Tá turcaí, liamhás, maróg Nollag agus páipéar beartán le ceannach agam go fóill agus níl ach trí lá fágtha go dtí Lá Nollag!I have to buy a turkey, a ham, a Christmas pudding and wrapping paper yet and there are only three days left until Christmas Day!Video
Day 281Beannachtaí na Nollag ort!/Beannachtaí na Nollag oraibh!Season's greetings (addressing one person)!/Season's greetings (addressing more than one person)!Video
Day 282Téigh a chodladh go luath anocht! Tá Daidí na Nollag ar a bhealach!Go to sleep early tonight! Santa is on his way!Video
Day 283Nollaig shona duit!/Nollaig shona daoibh!
Gurab amhlaidh duit./Gurab amhlaidh daoibh.
Merry Christmas (addressing one person)!/Merry Christmas (addressing more than one person)!
Same to you (addressing one person)./Same to you (addressing more than one person).
Video
Day 284Tá Lá Fhéile Stiofáin chomh leadránach sin!St. Stephen's Day is so boring!Video
Day 285Cé a d'ith na seacláidí ar fad?Who ate all the chocolates?Video
Day 286Ná habair go bhfuil an scannán sin ar siúl arís!Don't tell me that that film is on again!Video
Day 287Níl mé ag iarraidh ceapaire turcaí a fheiceáil go deo arís! Táim bréan díobh!I don't ever want to see a turkey sandwich again! I'm sick of them!Video
Day 288Céard a bheidh ar siúl agat Oíche Chinn Bliana?
Céard a bheidh ar siúl agat Lá Caille?
What are you doing on New Year's Eve?
What are you doing on New Year's Day?
Video
Day 289Athbhliain faoi mhaise duit!/Athbhliain faoi mhaise daoibh!Happy New Year (addressing one person)!/Happy New Year (addressing more than one person)!Video
Day 290Go mbeirimid beo ar an am seo arís.May we live to see this time of year again.Video
Day 291An bhfuil aon rúin déanta agat don Bhliain Nua?Have you made any New Year's resolutions?Video
Day 292Tá mise chun a bheith níos aclaí i mbliana.I'm going to be fitter this year.Video
Day 293Táim tar éis éirí as an aiste bia cheana féin!I've given up on the diet already!Video
Day 294Ádh mór ort sa bhliain atá amach romhainn.Best of luck in the year ahead.Video
Day 295Oíche Nollaig na mBan shona duit!/Oíche Nollaig na mBan shona daoibh!Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing one person)!/Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing more than one person)!Video
Day 296Tá an-dealramh* aige lena athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
He looks very like his father.Video
Day 297Tá mé i mo chónaí i lár na cathrach / ar imeall na cathrach / i mbaile beag.I live in the city centre / on the edge of the city / in a small town.Video
Day 298Tá meas mór agam air./Tá meas mór agam uirthi.I have great respect for him./I have great respect for her. Video
Day 299- An bhfuil ceol agat? - Tá.- Are you musical? - Yes.Video
Day 300Táim ag dul go Londain Dé Luain/Dé Máirt/Dé Céadaoin/Déardaoin/Dé hAoine/Dé Sathairn/Dé Domhnaigh.I'm going to London on Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/
Friday­/Saturday/Sunday.
Video
Day 301Tá drochlá ann. Tá sé an-fhuar.It’s a bad day. It’s very cold.Video
Day 302- Cé as tú? - As Tír Chonaill mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois.- Where are you from? - I'm from Donegal but I'm living in Dublin now. Video
Day 303- Cé mhéad deirfiúr atá agat? - Ceathrar.- How many sisters do you have? - Four.Video
Day 304Tá bua an cheoil agat.You've got a talent for music.Video
Day 305Níl mé pósta. Tá mé singil.I’m not married. I’m single.Video
Day 306Ith do dhinnéar./Ithigí bhur ndinnéar.Eat your dinner (addressing one person)./Eat your dinner (addressing more than one person).Video
Day 307- An maith leat ceol traidisiúnta? – Is maith.- Do you like traditional music? – Yes.Video
Day 308Tá goimh air liom./Tá goimh uirthi liom.He's annoyed with me./She's annoyed with me.Video
Day 309Seinnim an giotár agus an fhidil.I play the guitar and the fiddle.Video
Day 310Cuirfidh mé scairt ort i gceann leathuaire.I'll call you in half an hour.Video
Day 311Tá mé dúnta i ngrá leis. / Tá mé dúnta i ngrá léi.I’m head over heels in love with him. / I’m head over heels in love with her.Video
Day 312Táim buíoch díot./Táim buíoch díbh.I'm grateful to you (speaking to one person)./I'm grateful to you (speaking to more than one person).Video
Day 313Is fuath liom ceol tuaithe.I hate country music.Video
Day 314- Cad é mar atá tú?
- Tá mé go maith. Agus tú féin?
- Tá mé go breá.
- How are you?
- I'm well. And yourself?
- I'm fine.
Video
Day 315Tá beagán Iodáilise agam.I speak some Italian.Video
Day 316Is breá liom a ghuth./Is breá liom a guth.I love his voice./I love her voice.Video
Day 317Tá ceol agam.I’m musical.Video
Day 318Tá mé ag déanamh staidéir ar an stair agus ar an tíreolaíocht.I'm studying history and geography.Video
Day 319Tá mé fuar. / Tá mé an-fhuar.I’m cold. / I’m very cold.Video
Day 320Mac léinn is ea mé.I'm a student.Video
Day 321Tá an Ghearmáinis ar mo thoil agam.I speak fluent German.Video
Day 322Tá cumha orm.I'm lonely.Video
Day 323- Cé mhéad teanga atá agat? - Trí cinn: Béarla, Fraincis agus Gaeilge.- How many languages do you speak? - Three: English, French and Irish.Video
Day 324- An bhfuil bainne uait?
- Braon beag, le do thoil.
- Do you want milk?
- A little drop, please.
Video
Day 325Níl teangacha iasachta ar bith agam.I don’t speak any foreign languages.Video
Day 326Tá aithne mhaith agam air./Tá aithne mhaith agam uirthi./Tá aithne mhaith agam orthu.I know him well./I know her well./I know them well.Video
Day 327- An maith leat do phost? - Is maith. / Ní maith.- Do you like your job? - Yes. / No.Video
Day 328Tá bua na dteangacha aige./Tá bua na dteangacha aici.He has a talent for languages./She has a talent for languages. Video
Day 329Tá post páirtaimseartha agam i siopa.I have a part-time job in a shop.Video
Day 330Táimid cúig bliana/deich mbliana/fiche bliain pósta i mbliana.We're five years/ten years/twenty years married this year.Video
Day 331Tá tart orm. / Tá mé spalptha leis an tart.I’m thirsty. / I’m parched.Video
Day 332Bhí an-chleachtadh* agam ag an bhféile.
*pronounced 'ana-chleachtadh'
I had a great time at the festival.Video
Day 333Sláinte!/Sláinte mhór!Cheers!/Good health!Video
Day 334Lá San Vailintín sona duit, a stór/a thaisce/a rún/a ghrá geal mo chroí.Happy Valentine's Day, my darling/my dear/my dear/my sweetheart.Video
Day 335Cuir téacs chugam nuair a bheidh tú saor.Send me a text when you're free.Video
Day 336Bí ciúin!/Bígí ciúin!Be quiet (speaking to one person)!/Be quiet (speaking to more than one person)!Video
Day 337Tá an sciorta sin isteach is amach ort.That skirt is inside out on you. Video
Day 338A stór./A thaisce./A rún.My darling./My dear./My dear. Video
Day 339Téanam ort.Let's go.Video
Day 340Tá sé ramhar./Tá sí ramhar.He's fat./She's fat.Video
Day 341Tá deabhadh orm.I'm in a hurry.Video
Day 342Níl dúil ar bith agam ann.I don't like it at all. Video
Day 343Táim cuibheasach gan a bheith maíteach.I'm reasonably well (literally, I'm middling without having anything to boast about).Video
Day 344Cos - Bhris mé mo chos.Leg - I broke my leg.Video
Day 345An gcodlaís go maith?/An raibh codladh maith agat?Did you sleep well?/Did you have a good sleep?Video
Day 346Seachtain - Bhí mé ansin ar feadh seachtaine.(A) week - I was there for a week.Video
Day 347Nach aoibhinn an gearrchaile thú!/Nach aoibhinn an garsún thú!Aren't you a lovely girl!/Aren't you a lovely boy!Video
Day 348Braithim uaim go mór í.I really miss her.Video
Day 349Brostaigh ort!/Brostaígí oraibh!Hurry up (speaking to one person)!/Hurry up (speaking to more than one person)!Video
Day 350Beidh mé ar ais i gceann leathuaire/i gceann uair an chloig/i gceann dhá uair an chloig.I'll be back in half an hour/in an hour/in two hours. Video

Seachtain na Gaeilge 2014

Curse of the Day

1Go n-éirí an bóthar fút.May the road rise under you.Video
2Go gcuire sé saill ort.May it make you fat.Video
3Go n-ithe an cancar thú.May grumpiness devour you.Video
4Go n-ithe an cat thú, is go n-ithe an diabhal an cat.May the cat eat you and may the devil eat the cat.Video
5Súile dearga agat.May your eyes be red from crying.Video
6Go gcuire sé sconna ort.May it give you the runs.Video
7Marbhfháisc ort.May you die (literally, the swathings/cloth coverings of a dead person on you).Video
8Galar gan leigheas ort.An incurable disease on you.Video
9Tochas gan ingne ort.May you have an itch and no nails.Video
10Scread maidine ort.A morning scream on you (i.e. may someone come across you dead body in the morning).Video
11Luí gan éirí ort.May you be unable to get up.Video
12Go dtachta na bréaga thú.May the lies choke you.Video
13Lá breá ag do chairde – do d’adhlacadh.May your friends have a fine day – burying you.Video
14Droch-cháil ort.May you have a bad reputation.Video

Seachtain na Gaeilge 2013

13“Agus ar maidin, tá mise chun vaiféil a dhéanamh!”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
12“Deireadh mo Mham i gcónaí go raibh an saol mar a bheadh bosca seacláidí ann; ní bhíonn a fhios agat riamh cad a gheobhaidh tú.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
11“A Bhean Mhic Róibín, tá tú ag iarraidh mé a mhealladh. Nach bhfuil?”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
10“Ar aghaidh leat – déan lá den scoth as dom.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
9“Cén fáth chomh dáiríre?”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
8“As na síbíní ar fad sna bailte ar fad sa domhan ar fad, siúlann sí isteach i mo cheannsa.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
7“Beidh bád níos mó ag teastáil uait.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
6“Beidh cibé rud atá aicise agamsa.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
5“Ní chuireann duine ar bith an Leanbh i gcúinne.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
4“Leis an fhírinne a rá, a stór, is cuma sa tsioc liom.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
3“Níl tú ábalta déileáil leis an bhfírinne.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
2“Is é an chéad riail atá ag an Chlub Troda: ní labhraíonn tú faoin Chlub Troda. Is é an dara riail atá ag an Chlub Troda: ní labhraíonn tú faoin Chlub Troda.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video
1“Níl aon tinteán mar do thinteán féin. Níl aon tinteán mar do thinteán féin. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.”Special Seachtain na Gaeilge Series
What film is that line from?
Video