Polasaí Maidir le Daoine faoi Mhíchumas

Gaelchultúr Teoranta: Polasaí Maidir le Daoine faoi Mhíchumas

Tá Gaelchultúr Teoranta tiomanta do fhreastal ar an bpobal i gcoitinne agus aithnímid gur dlúthchuid den phobal sin daoine faoi mhíchumas. Tuigimid a thábhachtaí agus atá sé oiread deiseanna agus is féidir a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas le gur féidir leo a gcuid buanna agus a gcuid scileanna a thabhairt chun foirfeachta.

Chuige sin, cinnteoidh Gaelchultúr go gcloífidh an comhlacht le gach dualgas reachtúil atá air i dtaca le freastal ar dhaoine faoi mhíchumas.

Tá dearcadh dearfach, oscailte agus fáilteach ag Gaelchultúr i dtaca le daoine faoi mhíchumas ar mian leo freastal ar ár gcúrsaí nó ar imeachtaí eile dár gcuid.

Pléifear le hiarratais ó dhaoine faoi mhíchumas ina gceann agus ina gceann chun a chinntiú go mbeidh an comhlacht in ann seirbhísí a sholáthar dóibh, más féidir ar chor ar bith é. Beidh an plé sin go hiomlán faoi dhiscréid.

Tá Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir aitheanta agus ainmnithe ag an gcomhlacht mar an chéad phointe teagmhála d’aon duine faoi mhíchumas ar mian leis/léi freastal ar cheann dár gcúrsaí; pléifidh an Riarthóir Acadúil gach cás ar leith – idir dheiseanna agus deacrachtaí – leis an té a bheidh i gceist.

Déanfaidh an Riarthóir Acadúil na socruithe cuí má chinntear gur féidir le Gaelchultúr freastal ar mhianta an té atá faoi mhíchumas agus éascóidh sé an próiseas ar fad ina dhiaidh sin a oiread agus is féidir.

Sa chás is go gcinntear ar chúis amháin nó ar chúis eile nach féidir freastal ar mhianta an té atá faoi mhíchumas i gcás ar leith déanfaidh Gaelchultúr gach dícheall malairt cúrsa a bheadh oiriúnach agus inghlactha don duine sin, fiú in institiúid eile, a mholadh don té atá i gceist.

Cé gur féidir le daoine faoi mhíchumas (i gcathaoir rotha, mar shampla) rochtain a bheith acu ar an urlár íochtarach de cheannáras Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, níl ardaitheoir ná leithris do dhaoine faoi mhíchumas san fhoirgneamh féin.

Tá foireann Ghaelchultúir ar fad ar an eolas faoi dhearcadh dearfach, oscailte agus fáilteach an chomhlachta i leith daoine faoi mhíchumas agus beidh feasacht ar sheirbhísí an chomhlachta sa réimse sin mar chuid den oiliúint a chuirfear ar bhaill nua foirne agus mar ábhar sna cúrsaí inseirbhíse inmheánacha.

Cinnteoidh Gaelchultúr go gcloífear go cuí leis na forálacha reachtúla atá daingnithe sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2011, maidir le haon bhall foirne dár gcuid atá faoi mhíchumas agus nuair a bheidh baill foirne nua á gceapadh.

Is féidir le duine faoi mhíchumas teagmháil a dhéanamh leis an Riarthóir Acadúil ar aon cheann de na bealaí seo a leanas, le go bpléifear a (h)iarratas agus a m(h)ianta:

Le litir chuig: An Riarthóir Acadúil, Gaelchultúr Teoranta, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Ar an teileafón: (01) 484 5220 Ar an ríomhphost: eolas@gaelchultur.com Go pearsanta (is fearr coinne a dhéanamh): Gaelchultúr Teoranta, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.