Ceisteanna an scrúdaithe iontrála

Ceist 1 (40 marc)
Beidh deich n-abairt le haistriú ó Bhéarla go Gaeilge.

Ceist 2 (20 marc)
Beidh na focail idir lúibíní le hathrú, más gá. Díreofar ar ghnéithe éagsúla den ghramadach sa cheist seo.

Ceist 3 (20 marc)
Beidh na focail idir lúibíní le hathrú, más gá. An t-ainmfhocal agus an aidiacht nó ainmfhocal agus ainmfhocal san ainmneach uatha agus san ainmneach iolra a bheidh i gceist.

Ceist 4 (10 marc)
Díreofar ar na gnéithe seo a leanas den ghramadach:

réamhfhocail shimplí;

bunuimhreacha + ainmfhocail;

clásal coibhneasta díreach agus indíreach;

uimhreacha pearsanta;

forainmneacha réamhfhoclacha

Ceist 5 (10 marc)
Díreofar ar fhoirm an ainmnigh in áit an ghinidigh sa cheist seo.


Comhairle maidir le roinnt an ama sa scrúdú

An páipéar a léamh: 10 nóiméad

Ceist 1: 50 nóiméad

Ceist 2: 20 nóiméad

Ceist 3: 20 nóiméad

Ceist 4: 10 nóiméad

Ceist 5: 10 nóiméad