Ceisteanna coitianta

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil

Conas is féidir liom clárú don chúrsa?
Is féidir an fhoirm ar chúl bhróisiúr an chúrsa a chomhlánú agus í a sheoladh ar ais chugainn, clárú don chúrsa ar an suíomh seo, ríomhphost a chur chugainn ag eolas@gaelchultur.com nó glaoch orainn ag (01) 484 5220.

Cén córas measúnaithe a úsáidtear?
Déanann na rannpháirtithe measúnú leanúnach i rith an chúrsa agus is fiú 55% de mharcanna an chláir an obair leanúnach seo. Bíonn béaltriail acu ag deireadh an chúrsa freisin agus is fiú 45% de na marcanna an scrúdú áirithe sin

Cad iad na riachtanais iontrála atá i gceist?
Ní mór dóibhsean ar mian leo tabhairt faoin gcúrsa ag Leibhéal 3, Leibhéal 4, Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 íoschaighdeán áirithe a bheith acu sa Ghaeilge. Déantar é seo a mheas in agallamh roimh an gcúrsa.

Cad iad na scileanna ríomhaireachta atá riachtanach?
Caithfidh bunscileanna ríomhaireachta a bheith ag na rannpháirtithe (e.g. bheith in ann teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh agus a fháil, brabhsálaí a úsáid, comhaid fuaime a sheinm). Ní mór dóibh fáil a bheith acu ar ríomhaire ar feadh cúpla uair an chloig sa tseachtain de bhrí go mbíonn ullmhúchán ar líne le déanamh acu roimh gach seisiún sa seomra ranga.

Cad a dhéanfaidh mé mura mbím saor le freastal ar an gcúrsa?
Bíonn cúrsaí don earnáil phoiblí á reáchtáil ag Gaelchultúr ar bhonn rialta. Tá sonraí maidir leis na cúrsaí seo le fáil sa rannóg seo, “An Earnáil Phoiblí”, de www.gaelchultur.com.

An mbeidh deis agam staidéar breise a dhéanamh tar éis dom an cúrsa a chríochnú?
Beidh deis ag mic léinn a n-éireoidh leo sa TGG ag Leibhéal 3 tabhairt faoin gclár ag Leibhéal 4 ina dhiaidh sin. Beidh deis acusan a bhainfidh amach an TGG ag Leibhéal 4 tabhairt faoin gclár ag Leibhéal 5 ina dhiaidh sin. Agus beidh na mic léinn a n-éireoidh leo sa TGG ag Leibhéal 5 in ann tabhairt faoi Leibhéal 6 ansin.