Ceisteanna coitianta

Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil

Conas is féidir liom clárú don chúrsa?
Is féidir clárú don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar an suíomh seo. Tá suirbhé measúnaithe mar chuid den chóras clárúcháin ar an suíomh. Má tá an cúrsa á mhaoiniú ag d’áit oibre, is gá cead a fháil le tabhairt faoin gcúrsa sula gcuirfidh tú in áirithe é.


Nóta: Má thiteann d’áit oibre faoi scáth One Learning, an tIonad nua Foghlama agus Forbartha don Státseirbhís, agus más mian leat tabhairt faoi chúrsa ag Leibhéal 3, 4, 5 nó 6, déan teagmháil le do Rannóg Foghlama agus Forbartha/Traenála agus socróidh siadsan an oiliúint duit trí chóras iarratais OneLearning.

Cén córas measúnaithe a úsáidtear?
Déanann na rannpháirtithe measúnú leanúnach i rith an chúrsa agus is fiú 55% de mharcanna an chláir an obair leanúnach seo. Bíonn béaltriail acu ag deireadh an chúrsa freisin agus is fiú 45% de na marcanna an scrúdú áirithe sin

Cad iad na riachtanais iontrála atá i gceist?
Ní mór dóibhsean ar mian leo tabhairt faoin gcúrsa ag Leibhéal 3, Leibhéal 4, Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 íoschaighdeán áirithe a bheith acu sa Ghaeilge. Tá suirbhé gearr measúnaithe le líonadh amach mar chuid den chóras clárúcháin ar líne don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Nuair a bheidh anailís déanta ar an suirbhé measúnaithe, beidh ball d’fhoireann Ghaelchultúir i dteagmháil leat más gá measúnú gutháin a eagrú. Dóibh siúd nach bhfuil cinnte cén leibhéal is oiriúnaí dá gcumas teanga féin, molaimid tabhairt faoin triail Ghaeilge ar líne.

Cad iad na scileanna ríomhaireachta atá riachtanach?
Caithfidh bunscileanna ríomhaireachta a bheith ag na rannpháirtithe (e.g. bheith in ann teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh agus a fháil, brabhsálaí a úsáid, comhaid fuaime a sheinm). Ní mór dóibh fáil a bheith acu ar ríomhaire ar feadh cúpla uair an chloig sa tseachtain de bhrí go mbíonn ullmhúchán ar líne le déanamh acu roimh gach seisiún sa seomra ranga.

Cad a dhéanfaidh mé mura mbím saor le freastal ar an gcúrsa?
Bíonn cúrsaí don earnáil phoiblí á reáchtáil ag Gaelchultúr ar bhonn rialta. Tá sonraí maidir leis na cúrsaí seo le fáil sa rannóg seo, “An Earnáil Phoiblí”, de www.gaelchultur.com.

An mbeidh deis agam staidéar breise a dhéanamh tar éis dom an cúrsa a chríochnú?
Beidh deis ag mic léinn a n-éireoidh leo sa TGG ag Leibhéal 3 tabhairt faoin gclár ag Leibhéal 4 ina dhiaidh sin. Beidh deis acusan a bhainfidh amach an TGG ag Leibhéal 4 tabhairt faoin gclár ag Leibhéal 5 ina dhiaidh sin. Agus beidh na mic léinn a n-éireoidh leo sa TGG ag Leibhéal 5 in ann tabhairt faoi Leibhéal 6 ansin.