Cliaint (Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil)

Tá fostaithe de chuid na gcomhlachtaí seo a leanas tar éis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil a dhéanamh le Gaelchultúr:

• An Coimisiún um Chearta an Duine
• Fondúireacht Ollscoile na hÉireann agus Cheanada
• An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
• An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
• An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
• An tÚdarás Clárúcháin Maoine
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
• Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
• An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
• COGG
• Coimisiún Fulbright
• Fáilte Ireland
• Faisnéis do Shaoránaigh
• Na Coimisinéirí Ioncaim
• Údarás Craolacháin na hÉireann
• An Post
• An Garda Síochána
• An Bord Pleanála
• An Binse Luachála