Cliaint (Cúrsaí ginearálta)

Tá Gaelchultúr tar éis sainchúrsaí Gaeilge a fhorbairt agus a chur ar fáil i réimse leathan eagraíochtaí stáit, iad seo ina measc:

• An Banc Ceannais
• An Bord Pinsean
• An Bord Pleanála
• An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Sóisialach
• An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
• An Crannchur Náisiúnta
• An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
• An Post
• An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
• An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí
• An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
• An Roinn Oideachais agus Scileanna
• An tÚdarás Clárúcháin Maoine
• An tÚdarás um Ard-Oideachas
• An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta
• Ard-Mhúsaem na hÉireann
• Bord Leigheasra na hÉireann
• Bord Soláthair an Leictreachais
• Coimisiún Craolacháin na hÉireann
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• Comhairle Cathrach Chorcaí
• Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
• Comhairle Contae Chiarraí
• Comhairle Contae Fhine Gall
• Cumann Lúthchleas Gael
• Fiontraíocht Éireann
• Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
• Na Coimisinéirí Ioncaim
• Seirbhís Chúirteanna na hÉireann
• Údarás na Gaeltachta
• Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann