Cúrsa Leathlae ar Líne d’Fháilteoirí agus Lucht Freagartha Gutháin
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 23 Samhain 2020
Críoch an chúrsa 23 Samhain 2020
Cathain 9:45am - 1:00pm
Seisiúin 1
Leibhéal -
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang

An sprioc a bhaineann leis an gcúrsa ná cur ar a chumas na rannpháirtithe seirbhís do chustaiméirí ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh sé mar aidhm ag an gcúrsa freisin cur le muinín na rannpháirtithe chun go mbeidh fonn orthu an teanga a úsáid leis an bpobal agus, lena chois sin, féachfar leis an tábhacht a bhaineann le seirbhís trí Ghaeilge a bheith ar fáil a chur ar a súile dóibh.

Beidh an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt. Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na rannpháirtithe lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach den rang, rud a thabharfaidh deis do na foghlaimeoirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.

Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ina mbeidh taifeadadh de gach focal agus frása tábhachtach a mhúinfear dóibh sa rang agus áit ar féidir leo ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh agus aiseolas a fháil taobh istigh de shoicind amháin. Beidh na foghlaimeoirí in ann an acmhainn seo a úsáid le cleachtadh agus treisiú breise a dhéanamh ar an méid a bheidh siad tar éis a fhoghlaim le linn an chúrsa.

An costas atá ar an gcúrsa ná €249 an rannpháirtí. Ni gá an táille seo a ioc agus an cúrsa á chur in áirithe: seolfaidh Gaelchultúr sonrasc chuig fostóir gach rannpháirtí tar éis an chúrsa.

Eolas breise
Éamonn Ó Dónaill: (01) 484 5227 • eamonn@gaelchultur.com

Tá an cúrsa leathlae seo d’fháilteoirí/lucht freagartha gutháin sna húdaráis áitiúla á eagrú ag Foras na Gaeilge, i gcomhar le Gaelchultúr.