Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Eanáir - Aibreán 2022
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 21 Eanáir 2022
Críoch an chúrsa 9 Aibreán 2022
Cathain Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
Seisiúin 4
Praghas €450
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad
T&C


Cuirfear an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar fáil go hiomlán ar líne, idir Eanáir agus Aibreán 2022, rud a fhágfaidh go mbeidh deis ag daoine i ngach cearn den domhan tabhairt faoin gcúrsa. Tá an Dianchúrsa á thairiscint ag Gaelchultúr anois ó bhí 2010 ann agus tá beagnach 700 duine tar éis freastal air go dtí seo.


Deiseanna nua
Ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach agus ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá deiseanna nua fostaíochta ann dóibh siúd a bhfuil ardscileanna scríofa acu sa teanga. Tá go leor daoine ann a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis cheart riamh gramadach chruinn a fhoghlaim ná cur lena scileanna scríofa. Chun freastal ar riachtanais an dreama seo, tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á reáchtáil arís ag Gaelchultúr idir mí Eanáir agus mí Aibreáin 2022.


Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge – Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán nó MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, cuir i gcás – ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge go laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Beidh an cúrsa seo ina chabhair freisin dóibh siúd a bhfuil sé beartaithe acu scrúdú Fhoras na Gaeilge a dhéanamh chun an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí a bhaint amach.


Cad iad na rudaí a ndíreofar orthu?
Díreofar sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirfear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.


Sceideal
Beidh meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa.

Beidh na seisiúin ar líne ar siúl ar cheithre dheireadh seachtain éagsúla, ag na hamanna seo a leanas:

Rang 1: Dé hAoine 7.00-8.15pm
Rang 2: Dé Sathairn 11.00am-12.30pm
Rang 3: Dé Sathairn 2.00-4.00pm

Seo iad na dátaí a bheidh i gceist:

21 agus 22 Eanáir
18 agus 19 Feabhra
18 agus 19 Márta
08 agus 09 Aibreán

Ní bheidh sé éigeantach freastal ar na seisiúin thuas ach moltar go láidir do na mic léinn bheith i láthair acu.


Obair an chúrsa / Scrúdú roghnach
Cruthófar cuntas do na rannpháirtithe ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus beidh deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear fóram ar fáil dóibh ar ranganna.com chomh maith, áit a mbeidh siad in ann ábhar an chúrsa a phlé le mic léinn eile agus lena dteagascóir.

Beidh deis ag na mic léinn obair bhaile a sheoladh isteach ar an ríomhphost idir na ranganna, más mian leo. Seolfar aiseolas cuimsitheach ar ais chucu taobh istigh de sheachtain maidir leis na ceachtanna seo.

Beidh deis ag na mic léinn freisin scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig a dhéanamh ar chríochnú an chúrsa dóibh. Beidh an scrúdú seo ar siúl ar an 23 Aibreán 2022 ach ní bheidh sé éigeantach. Beidh an rogha ag na rannpháirtithe (i) an scrúdú a dhéanamh ar líne nó (ii) é a dhéanamh in ionad Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Glacfar le rogha 2 thuas mar scrúdú iontrála don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, cúrsa atá á reáchtáil ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ó bhí 2013 ann. Chun níos mó eolais a fháil faoin Dioplóma, cliceáil anseo, le do thoil.


Riachtanais iontrála
Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail anois, cliceáil anseo.


Táille
Cosnóidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge €450. Ní mór d’iarrthóirí an táille iomlán a íoc roimh thús an chúrsa.

Is féidir clárú don Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar na bealaí seo a leanas:

  • trí chliceáil ar an nasc ‘Cuir in áirithe’ thuas
  • trí ghlaoch ar (01) 484 5220 agus táille an chúrsa a íoc le cárta creidmheasa.


Eolas breise
Tá tuilleadh eolais mar gheall ar an Dianchúrsa le fáil ó oifig Ghaelchultúir:

(01) 484 5220 | eolas@gaelchultur.com


Bróisiúr an chúrsa

Seisiúin

Dé hAoine, 21 Eanáir & Dé Sathairn, 22 Eanáir

Dé hAoine, 18 Feabhra & Dé Sathairn, 19 Feabhra

Dé hAoine, 18 Márta & Dé Sathairn, 19 Márta

Dé hAoine, 8 Aibreán & Dé Sathairn, 9 Aibreán


Scrúdú ceann cúrsa (roghnach)

Dé Sathairn, 23 Aibreán 2022

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2

  • Is féidir táille cúrsa a aisíoc ina hiomláine le foghlaimeoir suas go cúig lá oibre roimh thús an chúrsa. Is gá teagmháil a dhéanamh le foireann Ghaelchultúir ar an ríomhphost nó ar an nguthán agus an aisíocaíocht sin a iarraidh. (Tá ár gcuid sonraí teagmhála ar fáil anseo.)
  • Má shocraíonn an mac léinn i ndiaidh an chéad ranga gur mhaith leis/léi éirí as an gcúrsa, aisíocfar 60% den táille iomlán leis/léi. Ina dhiaidh sin, ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn.
  • Tá sé de cheart ag Gaelchultúr Teoranta rang a chur ar ceal nó ranganna a chur le chéile.
  • Más gá cúrsa a chur ar ceal, déanfar gach iarracht na rannpháirtithe a chur i rang eile nó a chlárú ar chúrsa ar líne. Tabharfar aisíocaíocht iomlán don chustaiméir mura bhfeileann na roghanna sin dó/di.
  • Ní féidir le mac léinn a c(h)lárúchán a chur siar ach uair amháin. Más mian leis/léi an clárúchán a chur siar, is gá é sin a chur in iúl d’fhoireann Ghaelchultúr faoi sheachtain a trí den chúrsa. Ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn mura nglacann sé/sí le háit ar an gcéad chúrsa eile a bhfuil sé/sí in ainm is freastal air.
  • Is gá táille iomlán an chúrsa a íoc roimh thús an chúrsa. Ní féidir freastal ar an gcúrsa mura bhfuil an táille iomlán íoctha.