Hibernia: Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Ní féidir clárú don rang seo faoi láthair.
Tús an chúrsa 9 Márta 2019
Críoch an chúrsa 27 Aibreán 2019
Cathain Dhá sheisiún sa seomra ranga Dé Sathairn, 10am-4pm agus trí sheisiún ar líne Dé Céadaoin, 7-9pm
Seisiúin 5
Praghas €249
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:
• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
• briathra a úsáid i gceart;
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
• sleachta próis a léamh gan deacracht;
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.

Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, freisin. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.

Freastalóidh mic léinn ar dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún ar líne.

Beidh na seisiúin lae ar siúl idir 10.00am agus 4.00pm, Dé Sathairn, 9 Márta 2019, agus Dé Sathairn, 27 Aibreán 2019, i gceannáras Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Beidh trí sheisiún beo ar líne i gceist chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl tráthnóna Dé Céadaoin, 7.00-9.00pm, ar na dátaí seo a leanas: 20 Márta, 3 Aibreán agus 17 Aibreán.

Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne freisin ar feadh sé mhí: Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear sa chúrsa cuimsitheach seo ar na topaicí a thagann chun cinn san agallamh agus beidh na mic léinn in ann úsáid a bhaint as agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don agallamh féin.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2