Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, Feabhra–Bealtaine 2020
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 1 Feabhra 2020
Críoch an chúrsa 25 Aibreán 2020
Cathain Dé Sathairn: 10.00am - 4.00pm
Seisiúin 4
Praghas €450
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad


Réamhrá
Ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach agus ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, tá deiseanna nua fostaíochta ann dóibh siúd a bhfuil ardscileanna scríofa acu sa teanga. Tá go leor daoine a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis cheart riamh gramadach chruinn a fhoghlaim ná cur lena scileanna scríofa. Chun freastal ar riachtanais an dreama seo, tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á reáchtáil arís ag Gaelchultúr idir mí Feabhra agus mí na Bealtaine 2019.

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge - Dioplóma Iarchéime san aistriúchán, cuir i gcás - ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil - iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla - ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.

Cad iad na rudaí a ndíreofar orthu?
Díreofar sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirfear béim chomh maith ar na háiseanna teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc.

Sceideal
Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga ar 4 Shatharn i rith an chúrsa.

Beidh na seisiúin Sathairn ar siúl ag na hamanna seo: 10.00am-1.00pm and 2.00-4.00pm. Ní bheidh sé éigeantach freastal ar na seisiúin seo sa seomra ranga ach moltar go láidir do na mic léinn bheith i láthair acu.

Cruthófar cuntas do na rannpháirtithe ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus beidh deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear fóram ar fáil dóibh ar ranganna.com chomh maith, áit a mbeidh siad in ann ábhar an chúrsa a phlé le mic léinn eile agus lena dteagascóir.

Beidh scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig le déanamh ag na mic léinn ar chríochnú an chúrsa dóibh. Is féidir an scrúdú ceannchúrsa seo a úsáid mar scrúdú iontrála don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, clár ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, a bheidh á thairiscint ag Gaelchultúr arís ó Mheán Fómhair 2019 ar aghaidh.

Riachtanais iontrála
Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail anois, cliceáil anseo.

Táille
Cosnóidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge €450. Ní mór d’iarrthóirí an táille iomlán a íoc roimh thús an chúrsa.

Is féidir clárú don Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar na bealaí seo a leanas:

  • trí chliceáil ar an nasc ‘Cuir in áirithe’ thuas
  • trí ghlaoch ar (01) 484 5220 agus táille an chúrsa a íoc le cárta creidmheasa
  • trí sheic nó ordú poist (iníoctha le ‘Gaelchultúr’) a chur sa phost chuig: Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
  • Eolas breise
    Tá tuilleadh eolais mar gheall ar an Dianchúrsa le fáil ó oifig Ghaelchultúir:

    (01) 484 5220 | eolas@gaelchultur.com

    Bróisiúr an chúrsa

Seisiúin

Dé Sathairn, 01 Feabhra 2020

Dé Sathairn, 29 Feabhra 2020

Dé Sathairn, 28 Márta 2020

Dé Sathairn, 25 Aibreán 2020


Scrúdú ceann cúrsa (roghnach)

Dé Sathairn, 9 Bealtaine 2020

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2