Ár gcúrsaí

Cuireann Gaelchultúr réimse cúrsaí ar fáil i gcaitheamh na bliana. Cliceáil ar theideal cúrsa chun níos mó eolais a fháil mar gheall air.

Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Iarratasóirí na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas, Bunmhúinteoireacht (MGOB)

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:
• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
• briathra a úsáid i gceart;
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
• sleachta próis a léamh gan deacracht;
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, freisin. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.

An sprioc a bhaineann leis an gcúrsa ná cur ar a chumas na rannpháirtithe seirbhís do chustaiméirí ar ardchaighdeán a chur ar fáil trí Ghaeilge. Beidh sé mar aidhm ag an gcúrsa freisin cur le muinín na rannpháirtithe chun go mbeidh fonn orthu an teanga a úsáid leis an bpobal agus, lena chois sin, féachfar leis an tábhacht a bhaineann le seirbhís trí Ghaeilge a bheith ar fáil a chur ar a súile dóibh.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2021–2022

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Ranganna Gaeilge beo ar líne, Bealtaine 2021

Cuirfear tús le ranganna beo ar líne an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 3 Bealtaine 2021. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin dhá uair an chloig sa tseachtain ar feadh deich seachtaine.

Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Bealtaine-Lúnasa 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an tsamhraidh:


Seisiún 1: Dé hAoine, 14 Bealtaine & Dé Sathairn, 15 Bealtaine
Seisiún 2: Dé hAoine, 11 Meitheamh & Dé Sathairn, 12 Meitheamh
Seisiún 3: Dé hAoine, 9 Iúil & Dé Sathairn, 10 Iúil
Seisiún 4: Dé hAoine, 6 Lúnasa & Dé Sathairn, 7 Lúnasa
Aimsigh gach rang don cúrsa seo
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Bealtaine-Lúnasa 2021 (Grúpa 2)

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an tsamhraidh:


Seisiún 1: Dé hAoine, 21 Bealtaine & Dé Sathairn, 22 Bealtaine
Seisiún 2: Dé hAoine, 18 Meitheamh & Dé Sathairn, 19 Meitheamh
Seisiún 3: Dé hAoine, 16 Iúil & Dé Sathairn, 17 Iúil
Seisiún 4: Dé hAoine, 13 Lúnasa & Dé Sathairn, 14 Lúnasa
Aimsigh gach rang don cúrsa seo