Cúrsaí ginearálta gan teastasú

Nuair a dhéanann comhlacht de chuid na hearnála poiblí teagmháil linn ar mian leis cúrsa intí Gaeilge a reáchtáil, téimid chun cainte láithreach leis an eagraíocht sin chun eolas níos cruinne a fháil maidir leis na riachtanais traenála atá aici.

Cuirimid agallamh gearr ansin ar na fostaithe a bhfuil suim léirithe acu freastal ar chúrsa oiliúna Gaeilge. Bíonn roinnt aidhmeanna leis an agallamh seo:

• cumas Gaeilge na n-oiliúnaithe a mheas
• níos mó eolais a thabhairt dóibh maidir leis an gcur chuige sa seomra ranga agus ábhar agus gníomhaíochtaí an chúrsa
• iad a chur ar a suaimhneas maidir leis an gcúrsa agus aon cheisteanna a bhíonn acu a fhreagairt.

Nuair a bhíonn na hagallaimh déanta, cuireann Gaelchultúr doiciméad le chéile don eagraíocht ina dtugtar an t-eolas seo a leanas:

• an leibhéal cumais sa Ghaeilge atá ag na fostaithe ar cuireadh agallamh orthu
• moltaí maidir leis an leibhéal nó na leibhéil ag ar cheart ranganna a chur ar fáil do na fostaithe
• an costas a bhainfidh leis an gcúrsa oiliúna.

Nuair a bhíonn an réamhobair seo curtha i gcrích, tosaítear ansin ar fhorbairt shiollabas agus acmhainní an chúrsa.

Déan teagmháil le Michelle Seoighe anois le meastachán a fháil nó le measúnuithe saor in aisce a eagrú don fhoireann.

Michelle Seoighe | michelle@gaelchultur.com | +353 1 484 5225