Eolaire na Gaeilge, A–C

Abair.ie
Is córas téacs-go-hurlabhra Gaeilge é abair.ie atá á fhorbairt ag an tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d’Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide (CLCS), i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tiontaítear focail agus abairtí a chlóscríobhtar sa bhosca téacs ar leathanach baile an tsuímh go comhad fuaime. Níl fáil ar an tseirbhís ach i nGaeilge Thír Chonaill faoi láthair.
Seoladh: An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra, Seomra 4091, Foirgneamh na nEalaíon, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 896 1348
Facs: (01) 896 2941
Ríomhphost: abair@tcd.ie
Suíomh: www.abair.ie

Abhus.com - Acmhainn Náisiúnta Ealaíne
Ba chiclipéid é Acmhainn Náisiúnta Ealaíne, a d’fhéach ar iliomad réimsí ealaíne, ina measc ailtireacht, criadóireacht, dealbhóireacht, ealaín dhomhanda agus ealaín na hÉireann. Níl sé ar fáil ar líne faoi láthair. Bhí sé dírithe ar ealaíontóirí, múinteoirí ealaíne, mic léinn agus an pobal i gcoitinne.
Seoladh: Acmhainn Náisiúnta Ealaíne, Baile an Chaistil, Co. Aontroma.
Ríomhphost: eolas@abhus.com
Suíomh: www.abhus.com/

Acmhainn.ie
Foclóirí agus téarmaí Gaeilge ar líne.
Ríomhphost: doc@acmhainn.ie
Suíomh: www.acmhainn.ie

Aistear.ie
Áiseann aoiliúna d’aistritheoirí, d’eagarthóirí, agus do scríobhneoirí uile na Gaeilge.
Ríomhphost: eolas@aistear.ie
Suíomh: www.aistear.ie

Áras Chrónáin
Ionad cultúrtha a mbíonn ranganna Gaeilge, ranganna ceoil agus imeachtaí eile ar siúl ann.
Seoladh: Lána an Uisce, Bóthar an Úlloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Guthán: (01) 457 4847
Facs: (01) 457 4117
Ríomhphost: eolas@araschronain.ie
Suíomh: www.araschronain.ie

BBC Gaeilge
Is féidir úsáid a bhaint as an suíomh tairsí seo chun teacht ar ábhar Gaeilge an BBC. Is féidir féachaint ar ailt a bhfuil téacs, físeáin agus fuaim iontu, nó is féidir féachaint ar ghearrthóga físe agus éisteacht le gearrthóga fuaime. Tá an t-ábhar seo ar fad roinnte de réir catagóirí éagsúla. Tá cuid d’ábhar an tsuímh nach bhfuil ar fáil ach i dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain.
Suíomh: www.bbc.co.uk/irish/gaeilge

Beo!
Ba iris mhíosúil ar líne Beo!, a d’fhoilsigh Oideas Gael agus a raibh réimse leathan alt inti. Tá an cartlann fós ar fáil ar líne agus cuirtear gluais chuimsitheach ar fáil i gcás gach ailt.
Ríomhphost: eagar@beo.ie
Suíomh: www.beo.ie

Ceart
Gramadóir Gaeilge a dhear Cruinneog, cuideachta seirbhísí teicneolaíochta.
Seoladh: Cruinneog, 21 Ascaill Oilibhéir Pluincéid, Feirm Bhaile na Manach, Contae Bhaile Átha Cliath
Ríomhphost: eolas@cruinneog.com
Suíomh: www.cruinneog.com

CELT
Bunachar inchuardaithe de bhreis is míle cáipéis, idir chinn comhaimseartha agus cinn stairiúla, atá i CELT.
Ríomhphost: b.faerber@ucc.ie
Suíomh: www.ucc.ie/celt/

Cló Iar-Chonnacht
Foilsitheoir leabhar atá lonnaithe i gConamara a eisíonn dlúthdhioscaí ceoil agus amhránaíochta chomh maith.
Seoladh: Indreabhán, Conamara, Contae na Gaillimhe
Guthán: (091) 593 307
Facs: (091) 593 362
Ríomhphost: eolas@cic.ie
Suíomh: www.cic.ie

Cló Mhaigh Eo
Foilsitheoir leabhar Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga, mar aon le sraith úrscéalta grafacha a bhfuil ardmholadh faighte acu.
Seoladh: Colmán & Mairéad Ó Raghallaigh, Droimnín, Clár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo
Guthán: (094) 937 1744
Facs: (094) 937 1744
Ríomhphost: eolas@leabhar.com
Suíomh: www.leabhar.com

Club Chonradh na Gaeilge
Club sóisialta Gaeilge atá suite in íoslach fhoirgneamh Chonradh na Gaeilge i lár Bhaile Átha Cliath.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 1480
Ríomhphost: runai@anclub.ie
Suíomh: www.anclub.ie

ClubLeabhar.com
Is tionscadal de chuid Ghaelchultúir é ClubLeabhar.com, a bhfuil sé mar aidhm aige daoine in Éirinn agus i dtíortha eile ar fud an domhain a spreagadh chun leabhair Ghaeilge a léamh. Roghnaítear leabhar nua gach mí agus bíonn deis ag na baill plé a dhéanamh ar an saothar i bhfóram an tsuímh. Bíonn fáil ag na baill ar aistriúcháin Bhéarla ar na focail agus frásaí is deacra sna leabhair a bhíonn á bplé, rud a éascaíonn an léitheoireacht go mór. Níl aon táille le híoc ag na baill.
Seoladh: 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 484 5220
Ríomhphost: eolas@clubleabhar.com
Suíomh: www.clubleabhar.com

Na Cnocadóirí
Club siúlóide Gaeilge atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus a bunaíodh in 2003.
Ríomhphost: cnocadoiri@yahoo.com
Suíomh: www.cnocadoiri.com

COGG
Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 d’Acht Oideachais 1998 le freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachais scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna. Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre aici:

• soláthar acmhainní teagaisc
• seirbhísí taca
• taighde.

Seoladh: 23 Plás Windsor, Baile Átha Cliath 2, D02 RU80.
Guthán: (01) 634 0831
Facs: (01) 634 1002
Ríomhphost: eolas@cogg.ie
Suíomh: www.cogg.ie

Comhar
Iris mhíosúil is ea Comhar ina mbíonn plé ar chúrsaí reatha, na healaíona agus an litríocht. Foilsíodh an chéad eagrán i 1942. Fóram is ea Comhar “don chuid is fearr den anailís nuachta, den scríbhneoireacht chruthaitheach agus den léirmheastóireacht”.
Seoladh:47 Sráid Harrington, Baile Átha Cliath 8.
Guthán: 01-6751922
Ríomhphost: oifig@comhar.ie
Suíomh: http://www.iriscomhar.com/

An Coimisiún Eorpach
Tá naisc chuig áiseanna éagsúla ar líne le fáil ar shuíomh gréasáin Gaeilge an Choimisiúin Eorpaigh, ina measc,Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí agus An Caighdeán Oifigiúil Athbhreithnithe.
Suíomh: http://ec.europa.eu/translation/irish/irish_en.htm

Cois Life Teo
Foilsitheoir saothar litríochta agus taighde Gaeilge, mar aon le leabhair d’fhoghlaimeoirí Gaeilge, leabhair do dhaoine óga, scripteanna, ficsean, filíocht agus monagraif acadúla.
Seoladh: 204 DMG House, Páirc Gnó Ghráinseach an Déin, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.
Guthán: (01) 219 0223
Facs: (01) 280 7951
Ríomhphost: eolas@coislife.ie
Suíomh: www.coislife.ie

Coiscéim
Foilsitheoir saothar Gaeilge – úrscéalta, cnuasaigh gearrscéalta, filíocht, béaloideas, drámaí, leabhair staire agus leabhair do dhéagóirí.
Seoladh: Tig Bhríde, 91 Bóthar Bhinn Éadair, Páirc na bhFianna, Binn Éadair, Baile Átha Cliath 13
Guthán: (01) 832 2509
Facs: (01) 832 0131
Ríomhphost: nuachtchoisceim@yahoo.ie
Suíomh: www.coisceim.ie

Coláiste na bhFiann
Bunaíodh Coláiste na bhFiann sna seachtóidí luatha agus tá cúrsaí Gaeilge á reáchtáil aige don aos óg le tréimhse níos faide ná eagraíocht ar bith eile. Tá sé mar aidhm aige Gaeilge a mhúineadh do dhaoine óga i dtimpeallacht fháilteach thaitneamhach, chun meon dearfach a spreagadh iontu i leith na teanga.
Seoladh: Coláiste na bhFiann, Droim Rí, Contae na Mí
Guthán: (01) 825 9342
Facs: (01) 824 0523
Ríomhphost: eolas@colaistenabhfiann.ie
Suíomh: www.colaistenabhfiann.ie

Coláiste na Rinne
Tugadh aitheantas oifigiúil mar Scoil Shamhraidh Ghaeilge do Choláiste na Rinne sa mbliain 1907. Bhí an Coláiste ann go neamhoifigiúil ón mbliain 1903 agus Gaeilge á teagasc do chuaairteoirí, a bhformhór ó Bhaile Átha Cliath. Fuair Pádraig Ó Cadhla, timire de chuid Chonradh na Gaeilge deontas i 1903 chun ranganna Gaeilge a mhúineadh agus sin mar a thosnaigh teagasc na teangan sa Rinn agus níor tháinig aon mhaolú ar an obair go dtí an lá inniu.

Sa lá atá inniu ann cuireann Coláiste na Rinne ranganna Gaeilge agus imeachtaí cultúra eile ar fáil d’fhoghlaimeóirí agus cuairteoirí de gach aois ó gach áit ar domhan.Tá clú agus cáil bainte amach ag a bhunscoil chónaitheach do dhaltaí 10 go 12, ag a chúrsaí samhraidh do dhaltaí 10 go 18 agus ag a ionad oideachais 25 acra a chuireann áiseanna ar fáil do ghrúpaí agus eagraíochtaí atá ag cothú agus ag forbairt na Gaeilge.
Seoladh: Coláiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge
Guthán: (058) 46128
Ríomhphost: eolas@anrinn.com
Suíomh: www.anrinn.com

Colmcille
Clár comhpháirtíochta is ea Colmcille idir Foras na Gaeilge agus Bòrd na Gàidhlig, a chuireann chun cinn úsáid Ghaeilge na hÉireann agus Ghaeilge na hAlban in Éirinn agus in Albain, agus idir an dá thír.
Seoladh: Foras na Gaeilge, West Gate House, 2–6 Sráid na Banríona, Béal Feirste BT1 6ED
Guthán: (028) 9089 0983
Ríomhphost: mscott@forasnagaeilge.ie
Suíomh: www.colmcille.net

Comharchumann Ráth Chairn
Tá an comharchumann seo lonnaithe i nGaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí, agus tá na scéalta áitiúla is déanaí, mar aon le heolas mar gheall ar chúrsaí Gaeilge agus saoirí cultúrtha sa cheantar, ar fáil ar a shuíomh gréasáin.
Seoladh: An Stiúrthóir, Áras Uí Ghrámhnaigh, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Contae na Mí
Guthán: (046) 943 2068
Facs: (046) 943 2381
Ríomhphost: rathcairn@eircom.net
Suíomh: www.rathchairn.com

Comhluadar
Bunaíodh an eagraíocht seo i 1993 chun tacú le tuismitheoirí ar mian leo a bpáistí a thógáil le Gaeilge. Cuireann Comhluadar eolas agus comhairle ar fáil do thuismitheoirí, agus déantar iarracht cairdeas a chothú idir tuismitheoirí agus idir páistí a bhfuil an Ghaeilge mar theanga chumarsáide acu sa bhaile.
Seoladh: 19 Br. na Faiche, Blackrock, Baile Átha Cliath
Guthán: (01) 288 5894
Ríomhphost: comhluadar@eircom.net
Suíomh: homepage.eircom.net/comhluadar

Concos (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh)
Cónaidhm is ea Comhchoiste na gColáistí Samhraidh (Concos) de 47 Coláiste Samhraidh, taobh istigh agustaobh amuigh den Ghaeltacht. Cuireann Concos eolas ar fáil maidir le cúrsaí samhraidh i gcomhair gach coláiste.
Seoladh: Tír an Fhia, Leitir Móir, Co.na Gaillimhe
Guthán: (091) 577050
Ríomhphost: eolas@concos.ie
Suíomh: www.concos.ie

Conradh na Gaeilge
Bunaíodh Conradh na Gaeilge ar an 31 Iúil 1893. Is é an Conradh fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus tá sé mar sprioc aige an teanga a chur chun cinn ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain. Reáchtálann an eagraíocht ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, agus tá siopa leabhar agus club sóisialta ina ceanncheathrú i mBaile Átha Cliath.
Seoladh: 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
Guthán: (01) 475 7401
Facs: (01) 475 7844
Ríomhphost: eolas@cnag.ie
Suíomh: www.cnag.ie

Corpas Comhthreomhar Gaeilge - Béarla
Is éard atá ann ná bailiúchán inchuardaithe de théacsanna éagsúla agus de shuíomhanna gréasáin éagsúla Gaeilge, e.g. Achtanna an Oireachtais 1922‑1998, focal.ie, tuarascálacha bliantúla, An Bíobla Naofa. Tá cuid de na foinsí níos iontaofa ná a chéile agus ní mór é sin a chur san áireamh agus téarma á lorg agat.
Suíomh: https://www.gaois.ie/crp/ga/

Corpas Comhthreomhar gaois.ie
Is éard atá sa chorpas comhthreomhar, atá mar chuid den suíomh gaois.ie, ná inneall cuardaigh a ligeann don úsáideoir cuardach a dhéanamh i gcorpas comhthreomhar ailínithe de théacsanna reachtaíochta. Tá thart ar 9 milliún focal sa chorpas, 4.5 milliún i nGaeilge agus 4.5 milliún i mBéarla. Is féidir cuardach a dhéanamh ar théarma nó ar fhrása i mBéarla nó i nGaeilge agus ginfear liosta de na míreanna sa chorpas ina bhfuil an téarma/frása sin le fáil. Is féidir leis an úsáideoir an liosta míreanna sin a fheiceáil taobh le taobh lena gcóimhíreanna sa teanga eile.
Ríomhphost: gaois@dcu.ie
Suíomh: http://www.gaois.ie/crp/ga/

Cruinneog
Cuideachta seirbhísí teicneolaíochta a dhear an seiceálaí litrithe Gaeilge GaelSpell agus an gramadóir Ceart.
Seoladh: 21 Ascaill Oilibhéir Pluincéid, Feirm Bhaile na Manach, Contae Bhaile Átha Cliath
Ríomhphost: eolas@cruinneog.com
Suíomh: www.cruinneog.com

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
Tá an t-ionad cultúrtha seo lonnaithe in iarthar Bhéal Feirste agus tá spás ann do thaispeántais ealaíne agus do dhrámaí, caifé, oifig eolais do thurasóirí, raidió pobail agus an siopa leabhar agus féiríní Gaeilge is mó sa tuaisceart.
Seoladh: 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH
Guthán: (028) 9096 4180
Facs: (028) 9096 4189
Ríomhphost: oifigfailte@culturlann.ie
Suíomh: www.culturlann.ie