Eolas ginearálta faoin gcúrsa

Cé dóibh an cúrsa seo?

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil scileanna maithe Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.


Aidhmeanna agus cuspóirí

Seo thíos aidhmeanna agus cuspóirí an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán:

• oiliúint teanga ag ardleibhéal a chur ar fáil i nGaeilge chun freastal ar na riachtanais atá ann do líon níos mó céimithe ag a bhfuil sainscileanna Gaeilge;

• oiliúint san aistriúchán dlíthiúil ó Bhéarla go Gaeilge a chur ar fáil, le go mbeidh na sainscileanna cuí ag dóthain daoine chun gur féidir fáil réidh leis an maolú atá i bhfeidhm i gcás na Gaeilge san Eoraip;

• na scileanna teicneolaíochta a mhúineadh do mhic léinn a bheidh de dhíth orthu le feidhmiú go héifeachtach mar aistritheoirí gairmiúla;

• teastasú a chur ar fáil do mhic léinn a bhainfidh leibhéal ard cumais amach sa teanga scríofa, sa ghramadach agus san aistriúchán, rud a chuirfidh ar a gcumas poist a bhaint amach in earnáil an aistriúcháin, in earnáil an dlí, in earnáil na Gaeilge agus in earnálacha eile;

• oiliúint agus scileanna inaistrithe a chur ar fáil do mhic léinn a chabhróidh leo feidhmiú go neamhspleách ar bhonn fadtéarmach.


Torthaí foghlama

Seo thíos na torthaí foghlama a bheidh i gceist i gcás na mac léinn a n-éireoidh leo an clár a chríochnú go sásúil:

• Beidh eolas cuimsitheach acu ar ghramadach na Gaeilge agus beidh ardscileanna scríofa acu sa teanga.

• Beidh siad in ann réimse téacsanna Béarla a aistriú go Gaeilge agus beidh saineolas acu maidir le téacsanna dlí a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge.

• Beidh siad in ann a gcuid téacsanna féin agus téacsanna daoine eile a athbhreithniú.

• Beidh cur amach acu ar réimse leathan áiseanna teicneolaíochta úsáideacha a bhaineann leis an nGaeilge agus leis an aistriúchán, agus beidh siad in ann leas éifeachtach a bhaint astu.

• Beidh tuiscint acu ar theoiric an aistriúcháin.

• Beidh léargas faighte acu ar ghairm an aistritheora agus beidh tuiscint acu ar ghnéithe praiticiúla na hoibre.

• Beidh siad in ann réimse teicnící taighde agus fiosraithe a úsáid.

• Beidh siad in ann gníomhú go gairmiúil i réimse leathan ról in earnáil an aistriúcháin agus in earnáil na Gaeilge.


Fad agus struchtúr ginearálta an chúrsa

Mairfidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán trí sheimeastar nó cúig mhí dhéag ar fad. Tá an clár ag leibhéal 9 de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí (www.nfq.ie) agus is fiú 60 creidiúint ECTS é.

Beidh an fhoghlaim chumaisc i gceist sa chúrsa, is é sin, meascán den staidéar neamhspleách ar líne agus de ranganna beo ar líne. Beidh na ranganna ar siúl oíche Aoine agus Dé Sathairn, uair amháin sa mhí, agus seo a leanas an clár ama a bheidh i gceist:

Seimeastar 1
Dé hAoine: 7.00–9.00pm / Dé Sathairn: 10.00am–12.00pm agus 1.00–3.00pm

Seimeastair 2 agus 3
Dé hAoine: 7.00–9.00pm / Dé Sathairn: 10.00am–11.45pm agus 1.00–3.00pm


Obair an chúrsa

Beidh fáil ag na mic léinn ar chúrsaí idirghníomhacha ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus do na ranganna beo ar líne. Beidh sé úsáideach dóibh freisin agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar obair an chúrsa.

Tabharfar tascanna scríofa le déanamh do na mic léinn go rialta agus beidh orthu na ceachtanna seo a sheoladh ar an ríomhphost chuig a dteagascóir. Cuirfear aiseolas mion ar fáil dóibh ar an ríomhphost. Beidh roinnt ranganna beo ar líne i gceist i ngach seimeastar freisin; san oíche a bheidh na ranganna seo ar siúl. Tabharfar níos mó eolais do na mic léinn faoi na seisiúin bheo ar líne, agus faoi gach gné d’obair an chúrsa, i dtreoirleabhar a thabharfar dóibh ag tús an chéad seimeastair. Beidh eolas sa treoirleabhar freisin maidir leis na tionscadail a bheidh le déanamh ag na mic léinn.


Seachadadh an chúrsa

Beidh léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl ar líne.


Cur chuige teagaisc

De bhrí nach mbeidh ach líon teoranta daoine ag tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, beidh sé níos fusa ag na rannpháirtithe ceisteanna a chur ar na léachtóirí agus ar na teagascóirí. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist sna léachtaí agus sna ranganna teagaisc araon agus, dá bhrí sin, beidh deis ag na mic léinn páirt ghníomhach a ghlacadh sna seisiúin sin.


Táillí teagaisc / Éarlais

€1,495 in aghaidh an tseimeastair an táille a bheidh le híoc ag rannpháirtithe an chúrsa. Tá faoiseamh cánach le fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim (www.revenue.ie) i gcás táillí dá leithéid.


Scoláireacht

I mbliana arís, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa.

Iarrtar orthusan a bhfuil suim acu cur isteach ar an scoláireacht an fhoirm chuí a chomhlánú agus í a sheoladh isteach le foirm iarratais an chúrsa.

Tá an fhoirm don scoláireacht le fáil anseo thíos.


Foirm Iarratais don Scoláireacht