Foireann

Tá seachtar fostaithe go lánaimseartha sa chomhlacht, mar aon le go leor múinteoirí páirtaimseartha ar fud na tíre.

Éamonn Ó Dónaill (Stiúrthóir Oideachais)

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill. Chaith sé na blianta 1996 go 2002 ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ba chomhairleoir teanga é ar feadh roinnt blianta ansin.

Bhí Éamonn ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007. Ba stiúrthóir é chomh maith ar Sult Teoranta, an comhlacht a reáchtáil club Gaeilge, Sult, i mBaile Átha Cliath idir 1999 agus 2007. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Raidió na Life i 1992 agus chaith sé roinnt blianta ag craoladh leis an stáisiún ar bhonn deonach.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar dhá shraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge go dtí seo: Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus Now You’re Talking, a craoladh ar RTÉ agus ar an BBC i 1995. Scríobh sé an dá leabhar a bhí ag dul leis na sraitheanna sin chomh maith.

Is iad Gaeilge gan Stró! – Beginners Level (2011), Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2009) agus Gramadach gan Stró! (2008/2011/2013) (www.siopa.ie) na leabhair is deireanaí uaidh. In 2010, d’fhoilsigh Gaelchultúr QuickGuide Irish Grammar, cárta sracfhéachana a scríobh Éamonn i gcomhar lena chomhghleacaí Helen Hegarty.

Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir ó bhí 2005 ann.


Róisín Adams (Bainisteoir Forbartha Curaclaim)

Is as Port Laoise ó dhúchas í Róisín Adams ach bhog sí go Baile Átha Cliath in 2007 le bunchéim a dhéanamh sa Nua-Ghaeilge agus i Litríocht an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide. D’éirigh léi ceann de scoláireachtaí fondúireachta an choláiste a bhaint amach sa dara bliain, agus céadonóracha a bhaint amach ag deireadh na bunchéime. I ndiaidh di an bhunchéim a chríochnú d’fhan sí sa choláiste le dochtúireacht a dhéanamh, agus d’éirigh léi í sin a chur i gcrích taobh istigh de thrí bliana. Ba é ‘Forbairt Litríocht Ghaeilge na nÓg, 1926-1967’ teideal a tráchtais dochtúireachta.

Tá an-spéis ag Róisín sa litríocht do pháistí agus tá sí ar choiste an Chumainn Éireannaigh um Staidéar ar Litríocht na nÓg ó bhí Deireadh Fómhair 2014 ann. Bhí sí mar mholtóir ar Ghradaim Leabhar Chumann Léitheoireachta na hÉireann sa bhliain 2013, agus ar Ghradaim Leabhar Leabhair Pháistí Éireann in 2016. Tá neart léirmheasanna foilsithe aici ar shaothar do dhaoine óga in Inis Magazine, Comhar agus CBI Recommended Reads, agus tá roinnt aistí acadúla foilsithe aici ar ábhar a dochtúireachta freisin. Bhí sí mar chomheagarthóir ar an gcnuasach aistí Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, a d’fhoilsigh LeabhairCOMHAR in 2014.

Tá tréimhsí caite ag Róisín ag múineadh i gColáiste na Tríonóide agus i gColáiste Phádraig agus is í a mhúineann an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge do Ghaelchultúr.

Thosaigh Róisín ag obair go páirtaimseartha le Gaelchultúr i mí Lúnasa 2015, agus ceapadh ina Bainisteoir Forbartha Curaclaim í i mí Iúil 2016.


Fionnuala Nic Pháidín (Bainisteoir Teagaisc agus Foghlama)

Is as Acaill i gContae Mhaigh Eo d’Fhionnuala. D’fhreastail sí ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar a ndearna sí céim BA sa Ghaeilge agus sa Spáinnis. Chaith sí an tríú bliain den chéim in Ollscoil Salamanca, áit a raibh deis aici staidéar a dhéanamh ar an teangeolaíocht theoiriciúil agus ar an teangeolaíocht fheidhmeach. Ar fhilleadh ar Ghaillimh di tar éis na bliana sin, ghnóthaigh sí na torthaí ab airde san ollscoil i scrúduithe céime na Gaeilge agus na Spáinnise. Bronnadh Duais Theach an Ardmhéara sa Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann uirthi ní ba dhéanaí an bhliain chéanna.

Chuaigh sí i dtreo na teangeolaíochta arís tar éis na céime, agus fostaíodh ina cúntóir taighde í sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra i gColáiste na Tríonóide. Agus í ag obair le Abair.ie, d’fhorbair sí creat le measúnú a dhéanamh ar chaighdeán na n-acmhainní fónaice agus foghraíochta Gaeilge a úsáidtear ar an mbunscoil. Chuir sí torthaí a cuid taighde i láthair ag an gComhdháil Idirnáisiúnta ar an Litearthacht in 2016.

I rith na bliana céanna, bhí Fionnuala i mbun iarchéim pháirtaimseartha san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ó Ollscoil Mhá Nuad, céim ar ghnóthaigh sí scoláireacht lena haghaidh. Bronnadh Duais Uí Dhoibhlín san Aistriúchán uirthi as na torthaí ab airde sa rang a bhaint amach sa chúrsa sin. Fostaíodh ina haistritheoir leis an Aontas Eorpach í in 2016 agus chuaigh sí chun na Parlaiminte Eorpaí i Lucsamburg. An t-aistriúchán dlithiúil ón mBéarla agus ón bhFraincis an cúram ba mhó a bhí uirthi ann. Bhí sí ar dhuine den deichniúr, as measc 210 iarrthóir, a fuair pas i gcomórtas Gaeilge na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) in 2017.

Ceapadh Fionnuala ina Bainisteoir Foghlama agus Teagaisc le Gaelchultúr i mí Eanáir 2018.


Niamh Ní Chadhla (Bainisteoir Pleanála agus Tionscadal)

Rugadh agus tógadh Niamh Ní Chadhla i dTamhlacht i gContae Bhaile Átha Cliath. Fuair sí a cuid bunscolaíochta agus a cuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin rinne sí céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ghnóthaigh sí scoláireacht de chuid Roinn na Gaeilge sa choláiste sin don MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhain sí céad onóracha amach sa chúrsa. Roghnaíodh í d’intéirneacht aistriúcháin in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, áit ar chaith sí seal ag aistriú reachtaíochta.

Bhain Niamh dioplóma amach i gcúrsa sa bhainistíocht tionscadal leis an Institute of Project Management in 2016. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú sa chúrsa áirithe sin.

Tá an-suim ag Niamh sna meáin chumarsáide. Bhíodh sí ag scríobh don nuachtán seachtainiúil Foinse tráth agus is láithreoir í leis an stáisiún pobail Raidió na Life.

Chuaigh Niamh i mbun oibre mar Fheidhmeannach Riaracháin le Gaelchultúr i mí Iúil 2015 agus ceapadh ina Riarthóir Acadúil í ag tús 2016. Tá sí ag feidhmiú mar Bhainisteoir Pleanála agus Tionscadal ó bhí Iúil 2017 ann.


Derek O’Brien (Riarthóir Acadúil)

Is as Sord i mBaile Átha Cliath do Derek agus ba sa Ghaelscoil áitiúil, Scoil an Duinnínigh, a spreagadh a spéis sa Ghaeilge. D’fhreastail sé ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhain sé céadonóracha amach sa Ghaeilge agus san iriseoireacht ina chéim. Bronnadh dhá ghradam air de bharr a chuid scríbhneoireachta agus é ina eagarthóir Gaeilge ar nuachtán na hollscoile.

Bhí Derek ina Uachtarán ar an gCumann Gaelach i rith na bliana acadúla 2014/15.

I ndiaidh dó an chéim a bhaint amach, chaith sé dhá bhliain ag obair ar thionscadail uile Fiontar agus seal eile ag obair mar léachtóir páirtaimseartha ar an gcúrsa a bhí déanta aige féin roimhe sin. Ina dhiaidh sin, chaith sé tréimhse ag obair le Cnuasach Bhéaloideas Éireann.

Bhí Derek ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Riaracháin Ghaelchultúir ó mhí Feabhra 2016 go dtí mí Iúil 2017, nuair a ceapadh ina Riarthóir Acadúil é.


Michelle Seoighe (Bainisteoir Margaíochta)

Is as Cathair na Mart i gContae Mhaigh Eo do Michelle. D’fhreastail sí ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí amach céim sa chumarsáid in 2015. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú. Agus í i mbun na céime, bhain sí Dioplóma sa Ghaeilge amach ag leibhéil B2 agus C1.

Anuas air sin, thug sí faoin Dioplóma sa Mhargaíocht Dhigiteach agus sna Meáin Shóisialta leis an European Institute of Communications agus d’éirigh léi céad onóracha a bhaint amach sa chúrsa sin in 2016.

Faoi láthair, tá Michelle i mbun MA i mBainistíocht agus Beartas na Meán le hOllscoil Uladh, agus cúrsa sa Mhargaíocht Dhigiteach leis an Digital Marketing Institute.

Tá taithí luachmhar faighte aici ar na meáin agus ar chúrsaí cumarsáide le TG4, Irish TV, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Thuaisceart Éireann. Tá sealanna caite aici ag obair mar chúntóir léirithe, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir leis na craoltóirí sin.

Tá Michelle ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Margaíochta le Gaelchultúr ó bhí tús mhí an Mhárta 2017 ann.Caroline Ní Ghallchobhair (Cúntóir Riaracháin)

Is as Cill tSéadna i gContae Mhaigh Eo í Caroline. Bhog sí go Baile Átha Cliath in 2012 le bunchéim a dhéanamh sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Chaith sí an bhliain acadúil 2014–2015 ar chlár Erasmus in Ollscoil Jyväskylä san Fhionlainn, áit a ndearna sí staidéar ar chúrsaí cumarsáide, na meáin agus an Fhionlainnis.

Idir 2010 agus 2016, chaith sí na samhraí ag obair mar mhaoirseoir agus mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste UISCE ina contae dúchais.

Le linn na bliana acadúla 2016–2017, thug Caroline faoin máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhronn Scoil na Gaeilge san institiúid sin scoláireacht uirthi le tabhairt faoin gcúrsa. Agus í ag obair mar theagascóir le linn na máistreachta, mhúin sí Gaeilge d’fhochéimithe. D’éirigh léi an mháistreacht a chríochnú i mí Mheán Fómhair 2017 agus céadonóracha a bhaint amach sa chúrsa.

Chaith Caroline roinnt míonna ag obair leis an iris mhíosúil Comhar sular fhostaigh Gaelchultúr í mar chúntóir riaracháin i mí Iúil 2017.


Ivana Varguličová (Dearthóir Gréasáin)

Is as Poblacht na Seice í Ivana Varguličová. Tá tréimhsí caite aici ag obair mar ríomhchláraitheoir le hArm Phoblacht na Seice agus leis an gcomhlacht bogearraí Tesco SW.

Ó bhog sí go hÉirinn, tá Ivana ag obair mar shaor-ríomhchláraitheoir/dearthóir gréasáin. Tá obair déanta aici leis an gcuideachta Abacus Communications ar an tionscadal Let’s do Business, ar shraith de chúrsaí ríomhfhoghlama é i réimse Bhéarla an Ghnó.

Le blianta beaga anuas, tá sí ag obair do na cuideachtaí Gaelchultúr, Dúrud agus Cois Life. Tá obair theicniúil déanta aici ar www.siopa.ie, www.clubleabhar.com, www.ranganna.com, www.gaelchultur.com agus ar shuíomhanna na gcomhlachtaí thuasluaite.

Faoi láthair, tá Ivana i mbun céim mhatamaitice leis an Ollscoil Oscailte.