Foireann

Tá seachtar fostaithe go lánaimseartha sa chomhlacht, mar aon le go leor múinteoirí páirtaimseartha ar fud na tíre.


Éamonn Ó Dónaill (Stiúrthóir Oideachais)

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill. Chaith sé na blianta 1996 go 2002 ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus ba chomhairleoir teanga é ar feadh roinnt blianta ansin.

Bhí Éamonn ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007. Ba stiúrthóir é chomh maith ar Sult Teoranta, an comhlacht a reáchtáil club Gaeilge, Sult, i mBaile Átha Cliath idir 1999 agus 2007. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Raidió na Life i 1992 agus chaith sé roinnt blianta ag craoladh leis an stáisiún ar bhonn deonach.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar dhá shraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge go dtí seo: Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus Now You’re Talking, a craoladh ar RTÉ agus ar an BBC i 1995. Scríobh sé an dá leabhar a bhí ag dul leis na sraitheanna sin chomh maith.

Is iad Gaeilge gan Stró! – Beginners Level (2011), Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2009) agus Gramadach gan Stró! (2008/2011/2013) (www.siopa.ie) na leabhair is deireanaí uaidh. In 2010, d’fhoilsigh Gaelchultúr QuickGuide Irish Grammar, cárta sracfhéachana a scríobh Éamonn i gcomhar lena chomhghleacaí Helen Hegarty.

Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir ó bhí 2005 ann.


An Dr Oisín Ó Doinn (Bainisteoir Teagaisc agus Foghlama)

Is as Ráth Eanaigh i mBaile Átha Cliath é Oisín Ó Doinn. D’fhreastail sé ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, áit a ndearna sé céim BA sa Ghnó agus sa Ghaeilge le Fiontar. D’éirigh leis céadonóracha a bhaint amach sa chéim sin in 2011. An bhliain chéanna sin, fuair sé an chéad áit i gcomórtas fiontraíochta uile-Éireann do mhic léinn ollscoile a reáchtáil Fiontraíocht Éireann agus d’éirigh leis dámhachtain Fulbright a bhaint amach le Gaeilge a mhúineadh sna Stáit Aontaithe. Ar theacht ar ais go hÉirinn dó, rinne sé máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bronnadh scoláireacht air le tabhairt faoin gcúrsa agus d’éirigh leis céadonóracha a fháil sa chéim sin in 2013.

Chuir Oisín tús lena thaighde dochtúireachta ag deireadh 2013 agus an fhoghlaim ríomhchuidithe teangacha agus an fhoghlaim chumaisc mar ábhair thaighde aige. Bronnadh an chéim dochtúra air in 2018. Le linn a chuid taighde, d’eagraigh sé dhá staidéar in ollscoileanna sna Stáit Aontaithe, in Ollscoil Wisconsin, Milwaukee agus in Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Lena chois sin, d’fhorbair sé áiseanna foghlama digiteacha atá ar fáil saor in aisce ar líne d’fhoghlaimeoirí Gaeilge, ábhar don chúrsa Gaeilge ar Duolingo.com ina measc.

Thosaigh Oisín ag obair le Gaelchultúr mar theagascóir i mí Mheán Fómhair 2018 agus ceapadh ina Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama é in Eanáir 2019.


Niamh Ní Chadhla (Bainisteoir Pleanála agus Tionscadal)

Rugadh agus tógadh Niamh Ní Chadhla i dTamhlacht i gContae Bhaile Átha Cliath. Fuair sí a cuid bunscolaíochta agus a cuid meánscolaíochta trí Ghaeilge, ansin rinne sí céim sa Ghaeilge agus sa Ghearmáinis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ghnóthaigh sí scoláireacht de chuid Roinn na Gaeilge sa choláiste sin don MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge agus bhain sí céad onóracha amach sa chúrsa. Roghnaíodh í d’intéirneacht aistriúcháin in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, áit ar chaith sí seal ag aistriú reachtaíochta.

Bhain Niamh dioplóma amach i gcúrsa sa bhainistíocht tionscadal leis an Institute of Project Management in 2016. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú sa chúrsa áirithe sin.

Tá an-suim ag Niamh sna meáin chumarsáide. Bhíodh sí ag scríobh don nuachtán seachtainiúil Foinse tráth agus is láithreoir í leis an stáisiún pobail Raidió na Life.

Chuaigh Niamh i mbun oibre mar Fheidhmeannach Riaracháin le Gaelchultúr i mí Iúil 2015 agus ceapadh ina Riarthóir Acadúil í ag tús 2016. Tá sí ag feidhmiú mar Bhainisteoir Pleanála agus Tionscadal ó bhí Iúil 2017 ann.


Derek O’Brien (Riarthóir Acadúil)

Is as Sord i mBaile Átha Cliath do Derek agus ba sa Ghaelscoil áitiúil, Scoil an Duinnínigh, a spreagadh a spéis sa Ghaeilge. D’fhreastail sé ar Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bhain sé céadonóracha amach sa Ghaeilge agus san iriseoireacht ina chéim. Bronnadh dhá ghradam air de bharr a chuid scríbhneoireachta agus é ina eagarthóir Gaeilge ar nuachtán na hollscoile.

Bhí Derek ina Uachtarán ar an gCumann Gaelach i rith na bliana acadúla 2014/15.

I ndiaidh dó an chéim a bhaint amach, chaith sé dhá bhliain ag obair ar thionscadail uile Fiontar agus seal eile ag obair mar léachtóir páirtaimseartha ar an gcúrsa a bhí déanta aige féin roimhe sin. Ina dhiaidh sin, chaith sé tréimhse ag obair le Cnuasach Bhéaloideas Éireann.

Bhí Derek ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Riaracháin Ghaelchultúir ó mhí Feabhra 2016 go dtí mí Iúil 2017, nuair a ceapadh ina Riarthóir Acadúil é.


Michelle Seoighe (Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta)

Is as Cathair na Mart i gContae Mhaigh Eo do Michelle. D’fhreastail sí ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit ar bhain sí amach céim sa chumarsáid in 2015. D’éirigh léi céad onóracha a ghnóthú. Agus í i mbun na céime, bhain sí Dioplóma sa Ghaeilge amach ag leibhéil B2 agus C1.

Anuas air sin, thug sí faoin Dioplóma sa Mhargaíocht Dhigiteach agus sna Meáin Shóisialta leis an European Institute of Communications agus d’éirigh léi céad onóracha a bhaint amach sa chúrsa sin in 2016.

Faoi láthair, tá Michelle i mbun MA i mBainistíocht agus Beartas na Meán le hOllscoil Uladh, agus cúrsa sa Mhargaíocht Dhigiteach leis an Digital Marketing Institute.

Tá taithí luachmhar faighte aici ar na meáin agus ar chúrsaí cumarsáide le TG4, Irish TV, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus BBC Thuaisceart Éireann. Tá sealanna caite aici ag obair mar chúntóir léirithe, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir leis na craoltóirí sin.

Tá Michelle ag feidhmiú mar Fheidhmeannach Margaíochta le Gaelchultúr ó bhí tús mhí an Mhárta 2017 ann.


Caroline Ní Ghallchobhair (Feidhmeannach Riaracháin)

Is as Cill tSéadna i gContae Mhaigh Eo í Caroline. Bhog sí go Baile Átha Cliath in 2012 le bunchéim a dhéanamh sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Chaith sí an bhliain acadúil 2014–2015 ar chlár Erasmus in Ollscoil Jyväskylä san Fhionlainn, áit a ndearna sí staidéar ar chúrsaí cumarsáide, na meáin agus an Fhionlainnis.

Idir 2010 agus 2016, chaith sí na samhraí ag obair mar mhaoirseoir agus mar mhúinteoir Gaeilge i gColáiste UISCE ina contae dúchais.

Le linn na bliana acadúla 2016–2017, thug Caroline faoin máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus bhronn Scoil na Gaeilge san institiúid sin scoláireacht uirthi le tabhairt faoin gcúrsa. Agus í ag obair mar theagascóir le linn na máistreachta, mhúin sí Gaeilge d’fhochéimithe. D’éirigh léi an mháistreacht a chríochnú i mí Mheán Fómhair 2017 agus céadonóracha a bhaint amach sa chúrsa.

Chaith Caroline roinnt míonna ag obair leis an iris mhíosúil Comhar sular fhostaigh Gaelchultúr í mar chúntóir riaracháin i mí Iúil 2017.


Ailbhe Nic Ualgairg (Cúntóir Riaracháin)

Is as Ard Aidhin i mBaile Átha Cliath í Ailbhe agus chuir sí spéis sa Ghaeilge agus í ar an mbunscoil áitiúil, Scoil Neasáin i mBaile Hearman. Ina dhiaidh sin, thug sí faoi bhunchéim ceithre bliana sa Nua-Ghaeilge agus sa Fhraincis i gColáiste na Tríonóide.

Tá an-suim ag Ailbhe i gcúrsaí béaloidis agus sa ról a bhí ag na mná, go háirithe Naomh Bríd agus an Bhanríon Medb, sa traidisiún. Mar chuid den chéim, a bhain sí amach in 2018, scríobh sí tráchtas dar teideal Tuiscint ar Mhná i mBéaloideas na hÉireann.

Chaith sí seal ag obair le AIB mar Chomhairleoir Díolacháin, áit ar bhain sí taitneamh as a bheith ag plé le custaiméirí agus ag cabhrú leo. Thosaigh sí ag obair mar Chúntóir Riaracháin le Gaelchultúr i mí Mheán Fómhair 2018.

Chaith Ailbhe samhradh i mbun obair dheonach ar Oileán Mhuiris, ag múineadh an Bhéarla do pháistí áitiúla agus ag cur feabhas ar a cuid Fraincise. Tá an-suim aici i ndamhsa bailé agus chaith sí seacht mbliana déag á fhoghlaim. Le linn na tréimhse sin, bhain sí amach gach grád sa bhailé leis an Acadamh Ríoga Damhsa.


Ivana Varguličová (Dearthóir Gréasáin)

Is as Poblacht na Seice í Ivana Varguličová. Tá tréimhsí caite aici ag obair mar ríomhchláraitheoir le hArm Phoblacht na Seice agus leis an gcomhlacht bogearraí Tesco SW.

Ó bhog sí go hÉirinn, tá Ivana ag obair mar shaor-ríomhchláraitheoir/dearthóir gréasáin. Tá obair déanta aici leis an gcuideachta Abacus Communications ar an tionscadal Let’s do Business, ar shraith de chúrsaí ríomhfhoghlama é i réimse Bhéarla an Ghnó.

Le blianta beaga anuas, tá sí ag obair do na cuideachtaí Gaelchultúr, Dúrud agus Cois Life. Tá obair theicniúil déanta aici ar www.siopa.ie, www.clubleabhar.com, www.ranganna.com, www.gaelchultur.com agus ar shuíomhanna na gcomhlachtaí thuasluaite.

Faoi láthair, tá Ivana i mbun céim mhatamaitice leis an Ollscoil Oscailte.