Frása an Lae

Múintear frása nua Gaeilge anseo gach lá. Chun frása an lae inniu a fheiceáil agus a chloisteáil, cliceáil ar an gcnaipe seinnte atá i lár an fhíseáin thíos.

Frása an Lae


Máire Treasa Ní Dhubhghaill
Gaillimh

Aodh Ó Gallchóir
Gaoth Dobhair

Sibéal Davitt
Baile Átha Cliath

Cian Ó Lorcáin
Ciarraí
Lá 1- Cén chaoi a bhfuil tú? - Tá mé go breá.- How are you? - I’m fine.Físeán
Lá 2Is fada an lá ó chonaic mé tú.I haven’t seen you in ages.Físeán
Lá 3Rugadh agus tógadh i gConamara mé.I was born and raised in Conamara.Físeán
Lá 4Dé do bheathasa.You’re welcome (used to greet someone on his/her arrival).Físeán
Lá 5Téim chuig rang Gaeilge oíche sa tseachtain.I go to an Irish language class one night a week.Físeán
Lá 6- An mbeidh deoch an dorais agat?
- Maith go leor.
- Will you have one for the road?
- Okay.
Físeán
Lá 7Tá sé an-dathúil.He’s very good-looking.Físeán
Lá 8Bhí lá saoráideach agam san obair inné.I had an easy day at work yesterday.Físeán
Lá 9- An bhfuil Gaeilge agat? - Tá – tá mé líofa.- Do you have Irish? - Yes – I’m fluent.Físeán
Lá 10Tá mé ag siúl amach léi le bliain anuas.I’m going out with her for the past year.Físeán
Lá 11Is mise an duine is sine sa chlann.I’m the eldest in the family.Físeán
Lá 12Tá sé beartaithe agam dul go Páras don ndeireadh seachtaine.I intend to go to Paris for the weekend.Físeán
Lá 13- Go raibh maith agat. - Go ndéana a mhaith duit.- Thank you. - You’re welcome.Físeán
Lá 14Tá sé ard./Tá sí ard.He’s tall./She’s tall.Físeán
Lá 15Braithim uaim go mór thú.I really miss you.Físeán
Lá 16Táim ag maireachtaint i gCiarraí na laethanta seo.I'm living in Kerry these days.Físeán
Lá 17Féachaim ar an teilifís gach oíche.I watch television every night.Físeán
Lá 18- An bhfuil snámh agat?
- Tá./Níl.
- Can you swim?
- Yes./No.
Físeán
Lá 19Tá mé i mo chónaí i nGaillimh le trí bliana anuas.I’ve been living in Galway for the past three years.Físeán
Lá 20Bain súp as!Enjoy it!Físeán
Lá 21Tá sé gaofar.It’s windy.Físeán
Lá 22Tá dúil mhór agam sa ghrúpa sin.I really like that group.Físeán
Lá 23Seachain do cheann!Mind your head!Físeán
Lá 24Cén seoladh ríomhphoist atá agat?What's your email address?Físeán
Lá 25Is Éireannach mé.I’m Irish.Físeán
Lá 26Tá féith an cheoil ann./Tá féith an cheoil inti.He’s musically talented./ She’s musically talented.Físeán
Lá 27Tá mé geallta le sé mhí anois.I’ve been engaged for six months now.Físeán
Lá 28Níl aon chlann orm./Níl aon chlann orainn.I have no children./We have no children.Físeán
Lá 29Tá mé i mo chónaí i m’aonar.I live alone.Físeán
Lá 30Tá biseach ag teacht orm.I’m getting better (i.e. recovering from an illness).Físeán
Lá 31Tá an-díomá orm.I’m very disappointed.Físeán
Lá 32Ní dóigh liom é.I don't think so.Físeán
Lá 33Is breá liom bia Iodálach.I love Italian food.Físeán
Lá 34Tá súil agam go mbeidh tú ar do sheanléim arís gan mhoill.I hope you’re back to yourself soon.Físeán
Lá 35Ádh mór, a Dhónaill.Best of luck, Dónall.Físeán
Lá 36Gaelainn - Táim ag déanamh staidéir ar an nGaelainn.Irish - I'm studying Irish.Físeán
Lá 37Tar isteach. Tá fáilte romhat.Come in. You’re welcome.Físeán
Lá 38Donn ● Tá súile deasa donna aici.Brown ● She has nice brown eyes.Físeán
Lá 39Tá fliú orm le cúpla lá anuas.I’ve had the flu for the past few days.Físeán
Lá 40Tá guth binn agat. You have a sweet voice.Físeán
Lá 41- An bhfuil tú saor san oíche amárach?
- Tá.
- Are you free tomorrow night? - Yes.Físeán
Lá 42Tá sí an-dathúil.She’s very good-looking.Físeán
Lá 43Beidh mé ag caint leat amárach.I’ll be talking to you tomorrow.Físeán
Lá 44Ní raibh puinn daoine ansin.There weren't many people there.Físeán
Lá 45Cén t-ainm atá ort?What’s your name?Físeán
Lá 46Tá sí iontach dóighiúil.She’s very pretty.Físeán
Lá 47Glaoigh orm nuair a gheobhaidh tú an deis.Call me when you get the chance.Físeán
Lá 48Tá an geansaí sin siar is aniar ort.That jumper is back to front on you.Físeán
Lá 49Is mise Sibéal – cén t-ainm atá ortsa?I’m Sibéal – what’s your name?Físeán
Lá 50Bhris mé mo lámh.I broke my arm/my hand. Físeán
Lá 51Níl páistí ar bith agam.I have no children.Físeán
Lá 52Táim ag dul i dteannta le bean ó Luimneach.I'm going out with a woman from Limerick.Físeán
Lá 53- Cén chaoi a bhfuil ag éirí leat? - Go maith.- How are you getting on? - Very well.Físeán
Lá 54Ghoill sé go mór orm.It really upset me.Físeán
Lá 55Is fear deas é. / Is bean dheas í.He’s a nice man. / She’s a nice woman.Físeán
Lá 56- Conas atá* tú? - Táim cuibheasach.
*pronounced 'tánn'
- How are you? - I'm reasonably good.Físeán
Lá 57Téim go dtí an phictiúrlann uair sa tseachtain.I go to the cinema once a week.Físeán
Lá 58Thaitin an dráma go mór liom.I really enjoyed the play.Físeán
Lá 59Deirfiúr. Seo í mo dheirfiúr Bríd.Sister. This is my sister Bríd.Físeán
Lá 60Cá mbuailfidh mé leat?Where will I meet you?Físeán
Lá 61Lig do scíth!Relax!Físeán
Lá 62Tá mé ag obair ó dhubh go dubh.I’m working from dawn to dusk (literally, from darkness to darkness).Físeán
Lá 63Tá mo lámh tinn.My arm/hand is sore.Físeán
Lá 64Táim ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.I'm attending University College Cork.Físeán
Lá 65Is páiste aonair mé.I’m an only child.Físeán
Lá 66Tá mé ag súil go mór leis.I’m really looking forward to it.Físeán
Lá 67Tá sí ard agus tanaí.She’s tall and slim.Físeán
Lá 68Dún an doras sin - tá sé an-fhuar* istigh anseo.
* pronounced 'ana-fhuar'
Close that door - it's very cold in here.Físeán
Lá 69Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?Excuse me, can you repeat that, please?Físeán
Lá 70Tá díomá an domhain orm./Bhí díomá an domhain orm.I’m really disappointed./I was really disappointed.Físeán
Lá 71Go maire sibh bhur nuaíocht.Congratulations (e.g. on the birth of a baby).Físeán
Lá 72Tá an obair sin nach mór déanta agam.I'm almost finished with that work.Físeán
Lá 73- Feicfidh mé amárach tú. – Maith go leor.- I’ll see you tomorrow. - Okay.Físeán
Lá 74Tá scileanna maithe ríomhaireachta agam.I have good computer skills.Físeán
Lá 75Sin é go díreach.That’s it exactly.Físeán
Lá 76Ní fheadair ambaiste.I don't know at all.Físeán
Lá 77Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas mé.I’m originally from Dublin.Físeán
Lá 78Cuirfidh mé téacs chugat ar ball.I’ll send you a text later.Físeán
Lá 79Seo do shláinte!To your good health!Físeán
Lá 80Is mise an dara duine is sine sa chlann.I'm the second eldest in the family.Físeán
Lá 81Is breá liom mo phost – tá sé an-suimiúil.I love my job – it’s very interesting.Físeán
Lá 82Peil - Tá suim mhór agam sa pheil.Football - I have a great interest in football.Físeán
Lá 83Tá sé an-bhrothallach.It’s very humid.Físeán
Lá 84Tóg go bog é.Take it easy.Físeán
Lá 85Tá beirt deartháireacha agam.I have two brothers.Físeán
Lá 86Fuair mé ardú céime i mbliana/anuraidh/arú anuraidh.I was promoted this year/last year/the year before last.Físeán
Lá 87Níl an dara rogha agam. / Ní raibh an dara rogha agam.I have no choice. / I had no choice.Físeán
Lá 88- An bhfuil siúcra uait? - Tá./Níl.- Do you want sugar? - Yes./No.Físeán
Lá 89Tá post lánaimseartha agam anois.I have a full-time job now.Físeán
Lá 90Tá aimsir ar dóigh ann.The weather is great.Físeán
Lá 91Cén chuma atá air? / Cén chuma atá uirthi?What does he look like? / What does she look like?Físeán
Lá 92Tar isteach anseo nóiméad./Tagaigí isteach anseo nóiméad.Come in here for a minute (speaking to one person)./Come in here for a minute (speaking to more than one person).Físeán
Lá 93Tá aimsir mhaith ann.The weather is good.Físeán
Lá 94- Ar thaitin an scannán leat?
- Thaitin./Níor thaitin.
- Did you enjoy the film? - Yes./No.Físeán
Lá 95Is mise an duine is óige sa chlann.I’m the youngest in the family.Físeán
Lá 96Tá tinneas fiacaile orm.I have a toothache.Físeán
Lá 97Éistim le ceol ar an raidió agus ar mo ghuthán.I listen to music on the radio and on my phone.Físeán
Lá 98Nach méanar duit!Lucky you!Físeán
Lá 99Bí i do thost! / Bígí in bhur dtost!Be quiet! (sing.) / Be quiet! (pl.)Físeán
Lá 100Beidh mé thar n-ais an mhí seo chugainn.I'll be back next month.Físeán
Lá 101Tá brón orm – níor thuig mé an cheist.I’m sorry – I didn’t understand the question.Físeán
Lá 102Tá an ceantar seo go hálainn.This area is lovely.Físeán
Lá 103Tá tinneas cinn orm ó mhaidin.I have a headache since this morning.Físeán
Lá 104Is iad seo mo thuismitheoirí.These are my parents.Físeán
Lá 105Tá mé pósta.I’m married.Físeán
Lá 106Sin dea-scéala.That’s good news.Físeán
Lá 107Go n-éirí go geal leat. / Go n-éirí go geal libh.Best of luck. (sing.) / Best of luck. (pl.)Físeán
Lá 108Táim an-chúramach* an tseachtain seo.
* pronounced 'ana-chúramach'
I'm very busy this week.Físeán
Lá 109Tá mé ag obair in oifig. Is breá liom an post.I’m working in an office. I love the job.Físeán
Lá 110Táimid mór le chéile le fada anois.We’ve been friends for a long time now.Físeán
Lá 111Bhí tintreach agus toirneach ann ar maidin.There was thunder and lightning this morning.Físeán
Lá 112Cuirfead téacs chugat láithreach. I'll send you a text later.Físeán
Lá 113Tá mé tuirseach. / Tá mé an-tuirseach.I’m tired. / I’m very tired.Físeán
Lá 114Coicís - Bhí mé ansin ar feadh coicíse.Fortnight - I was there for a fortnight.Físeán
Lá 115Chuir sé isteach go mór orm.It really bothered me.Físeán
Lá 116Tá seanbhlas* air.
* pronounced 'seana-bhlas'
It has a bad taste.Físeán
Lá 117Tá mé colscartha.I’m divorced.Físeán
Lá 118Tá sé doineanta inniu.It’s stormy today.Físeán
Lá 119- An bhfuil tú go maith? – Tá mé go breá, go raibh maith agat.- Are you well? – I’m fine, thank you.Físeán
Lá 120Ní aontaím leat. I don't agree with you.Físeán
Lá 121Labhraím le mo chairde ar Skype cúpla uair sa tseachtain.I speak to my friends on Skype a few times a week.Físeán
Lá 122- An bhfuil aithne agat ar Bhríd? - Tá./Níl.- Do you know Bríd? - Yes./No.Físeán
Lá 123Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí agus nígí bhur n-aghaidh.Put on your clothes and wash your faces.Físeán
Lá 124Tá sé i gceist agam seachtain a chaitheamh sa Spáinn. I intend to spend a week in Spain.Físeán
Lá 125Tá mé féinfhostaithe. / Tá mé dífhostaithe.I’m self-employed. / I’m unemployed.Físeán
Lá 126- An bhfuil ocras ort? - Tá./Níl.- Are you hungry? - Yes./No.Físeán
Lá 127Bolg. Tá pian i mo bholg.Stomach. I have a pain in my stomach.Físeán
Lá 128Mo ghraidhin go deo thú.You poor thing.Físeán
Lá 129- Ar mhaith leat dul chuig liom oíche Dé Domhnaigh? - Ba bhreá liom.- Would you like to go to a film with me on Sunday night? - I’d love to.Físeán
Lá 130- Cad é mar atá tú? - Tá mé go breá./Níl caill ar bith orm.- How are you? - I'm fine./I'm not bad.Físeán
Lá 131Níl deartháir ná deirfiúr ar bith agam.I have no brothers or sisters.Físeán
Lá 132Cailleadh é aréir./Cailleadh í aréir. He passed away last night./She passed away last night.Físeán
Lá 133Tá triúr deirfiúracha agam.I have three sisters.Físeán
Lá 134Bhí mé trína chéile.I was upset.Físeán
Lá 135Droim. Tá pian i mo dhroim.Back. I have a pain in my back.Físeán
Lá 136Bhí tromluí orm aréir. I had a nightmare last night.Físeán
Lá 137Éirím ag a hocht a chlog gach maidin agus téim ag obair ag a naoi.I get up at eight o’clock every morning and I go to work at nine.Físeán
Lá 138Tá an ceart agat.You're right.Físeán
Lá 139Go maire sibh bhur saol nua.Congratulations (said to newly-weds).Físeán
Lá 140Is aoibhinn liom ceol clasaiceach.I love classical music. Físeán
Lá 141Is breá liom fíon geal. Ní maith liom fíon dearg.I love white wine. I don’t like red wine.Físeán
Lá 142Tá post buan agam.I have a permanent job.Físeán
Lá 143Is fíor duit.You’re right.Físeán
Lá 144Is duine muinteartha é Seán. Seán is a friendly person. Físeán
Lá 145Tá lá deas ann. Tá sé an-te.It’s a nice day. It’s very warm.Físeán
Lá 146Codladh sámh.Sleep tight.Físeán
Lá 147Tá sé go deas bualadh libh.It’s nice to meet you (speaking to more than one person).Físeán
Lá 148Bhí lá faoin* dtor againn inné.
*pronounced ‘fén’
We had an idle day yesterday (literally, a day under the bush).Físeán
Lá 149- Tá sé go deas bualadh leat. - Tá sé go deas bualadh leatsa freisin.-It’s nice to meet you. – It’s nice to meet you too.Físeán
Lá 150Tá an béile seo an-bhlasta. This meal is very tasty.Físeán
Lá 151Abair leis go raibh mé ag cur a thuairisce./Abair léi go raibh mé ag cur a tuairisce.Tell him I was asking for him./Tell her I was asking for her.Físeán
Lá 152Tá guth binn aige./Tá guth binn aici.He has a sweet voice./She has a sweet voice.Físeán
Lá 153Tá póit orm. Tá mé an-tinn.I have a hangover. I’m very sick.Físeán
Lá 154Sin drochscéala.That's bad news.Físeán
Lá 155Dia linn!God bless you (said when someone sneezes)!Físeán
Lá 156Táim bailithe den leabhar seo.I'm sick of this book.Físeán
Lá 157Tá mé ag obair in ollmhargadh. Ní maith liom an post – tá sé leadránach.I work in a supermarket. I don’t like the job – it’s boring.Físeán
Lá 158Is mór an trua sin.That's a great pity.Físeán
Lá 159Tá scornach thinn orm.I have a sore throat.Físeán
Lá 160Tá sé imithe le haer an tsaoil.He's off enjoying himself.Físeán
Lá 161Gabh mo leithscéal – níl mórán Gaeilge agam.Excuse me – I don’t speak much Irish.Físeán
Lá 162Lá breithe sona duit.Happy birthday (to you).Físeán
Lá 163Tá gruaig fhada dhubh uirthi.She has long black hair.Físeán
Lá 164Sláinte na bhfear agus go maire na mná go deo!Health to the men and may the women live forever!Físeán
Lá 165Tá ocras orm. / Tá mé stiúgtha leis an ocras.I’m hungry. / I’m starving.Físeán
Lá 166Tá féasóg fhada liath air.He has a long grey beard.Físeán
Lá 167Tá an ceart ar fad agat.You’re dead right.Físeán
Lá 168Cara - Is í seo mo chara Aoife.Friend - This is my friend Aoife.Físeán
Lá 169Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh.I live in Cork.Físeán
Lá 170Tá mé go mór in éad leat.I'm really jealous of you.Físeán
Lá 171Tá mé uaigneach gan tú.I’m lonely without you.Físeán
Lá 172Is fear ciotrúnta é./Is bean chiotrúnta í.He's a contrary man./She's a contrary woman. Físeán
Lá 173Tá mé i mo chónaí le mo bhuachaill. / Tá mé i mo chónaí le mo chailín.I live with my boyfriend. / I live with my girlfriend.Físeán
Lá 174Níl suim ar bith agam sa rugbaí.I have no interest in rugby.Físeán
Lá 175Bhain sé geit asam.He/it startled me.Físeán
Lá 176Bhí Síle anseo inné/arú inné/ag an deireadh* seachtaine.
*pronounced 'ndeireadh'
Síle was here yesterday/the day before yesterday/at the weekend.Físeán
Lá 177- Cad ba mhaith leat a ól? - Pionta, le do thoil.- What would you like to drink? - A pint, please.Físeán
Lá 178An bhfuil fonn ort deoch a ól?Do you feel like having a drink?Físeán
Lá 179Is daoine deasa iad.They’re nice people.Físeán
Lá 180Is mise an dara duine is óige sa chlann.I'm the second youngest in the family.Físeán
Lá 181Tá mé an-tógtha leat.I’m very taken with you.Físeán
Lá 182Cuirfidh mé ríomhphost chugat ar ball.I'll send you an email later.Físeán
Lá 183Go n-éirí an t-ádh leat./Go n-éirí an t-ádh libh.Good luck (speaking to one person). / Good luck (speaking to more than one person).Físeán
Lá 184Fan bog anois.Hold on a moment./Take it easy.Físeán
Lá 185- An bhfuil tú pósta? - Tá./Níl. - An bhfuil tusa pósta?- Are you married? - Yes./No. - Are you married?Físeán
Lá 186Tá post sealadach agam.I have a temporary job.Físeán
Lá 187- Cén t-am atá sé? - Tá sé ceathrú tar éis a haon.- What time is it? - It’s a quarter past one.Físeán
Lá 188Mo cheol thú!Good on you!Físeán
Lá 189Is breá liom snagcheol.I love jazz (music).Físeán
Lá 190Chuaigh muid ar an drabhlás.
Chuaigh siad ar an drabhlás.
We went on the tear/on a bender.
They went on the tear/on a bender.
Físeán
Lá 191Tá súile deasa gorma aige.He has nice blue eyes.Físeán
Lá 192Oscail an fhuinneog sin - tá sé an-te* istigh anseo.
*pronounced 'ana-the'
Open that window - it's very warm in here.Físeán
Lá 193Tá sé fliuch. / Tá sé tirim.It’s wet. / It’s dry.Físeán
Lá 194Tá sé daor./Tá sé an-daor.It's expensive./It's very expensive.Físeán
Lá 195Tá mé idir dhá chomhairle./Bhí mé idir dhá chomhairle.I’m between two minds./I was between two minds.Físeán
Lá 196Níl aon léamh ort.There's no figuring you out.Físeán
Lá 197Is as Baile Átha Cliath mise – cé as tusa?I’m from Dublin – where are you from?Físeán
Lá 198Ádh mór. Chífidh mé amárach tú.Good luck. I'll see you tomorrow.Físeán
Lá 199Bhí mé trína chéile mar gheall air.I was upset about it.Físeán
Lá 200Oíche mhaith. Codladh sámh.Good night. Sleep tight.Físeán
Lá 201Téim ag snámh agus ag rith go minic.I go swimming and running often.Físeán
Lá 202Bhain mé céim amach anuraidh.I completed a degree last year. Físeán
Lá 203Deartháir. Seo é mo dheartháir Peadar.Brother. This is my brother Peadar.Físeán
Lá 204- Cén aois* do mhac?
- Tá sé bliain d'aois**/dhá bhliain/trí bliana/ceithre bliana/cúig bliana/sé bliana.
*pronounced 't-aos'
**pronounced 'd'aos'
- What age is your son?
- He's one year old/two years/three years/four years/five years/six years.
Físeán
Lá 205Ní maith liom bia Indiach – tá sé ró-spíosrach.I don’t like Indian food – it’s too spicy.Físeán
Lá 206Cad é do bharúil?What do you think?Físeán
Lá 207Ná bí dána./Ná bígí dána.Don’t be bold. (sing.)/Don’t be bold. (pl.)Físeán
Lá 208Tá an-dealramh* agat le d'athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
You look very like your father. Físeán
Lá 209Tá sé ag stealladh báistí.It’s pouring rain.Físeán
Lá 210An bhfuil scéal nuachta ar bith agat?Do you have any news?Físeán
Lá 211Cos. Tá mo chois an-tinn.Foot/leg. My foot/leg is very sore.Físeán
Lá 212Níl gíog ná míog as an leanbh./Ní raibh gíog ná míog as an leanbh.There isn't a peep out of the baby./There wasn't a peep out of the baby.Físeán
Lá 213Tá mo chroí istigh ionat.I’m mad about you (literally, my heart is in you).Físeán
Lá 214Bhí fearthainn throm ann ar maidin.There was heavy rain this morning.Físeán
Lá 215Téim chuig ceolchoirmeacha anois is arís.I go to concerts now and again.Físeán
Lá 216- Conas atá* tú?
- Táim go diail.
*pronounced 'tánn'
- How are you?
- I'm great.
Físeán
Lá 217Oíche mhaith. Slán abhaile.Goodnight. Safe home.Físeán
Lá 218Níor chuir sé isteach ná amach orm.It didn't bother me at all.Físeán
Lá 219Táimid scartha óna chéile le bliain go leith anois.We’ve been separated from each other for a year and a half now.Físeán
Lá 220Éirigh as!/Éirígí as!Stop it (speaking to one person)!/Stop it (speaking to more than one person)!Físeán
Lá 221Tá mé ag roinnt tí le triúr eile.I’m sharing a house with three others.Físeán
Lá 222Níor thaitin an ceol liom ar chor ar bith.I didn't like the music at all.Físeán
Lá 223Tá sé beag agus ramhar.He’s small and fat.Físeán
Lá 224- Cén uimhir ghutháin atá agat?
- Náid/a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé/a seacht/a hocht/a naoi
- What's your phone number?
- Zero/one/two/three/four/five/
six/seven/eight/nine
Físeán
Lá 225Slán agat. / Slán leat. / Slán go fóill.Goodbye (said to the person staying). / Goodbye (said to the person leaving). / Goodbye for now.Físeán
Lá 226Tá mé ag teacht chugam féin.I'm recovering.Físeán
Lá 227Tá slaghdán orm.I have a cold.Físeán
Lá 228Cara - Seo é mo chara Diarmuid.(A) friend - This is my friend Diarmuid.Físeán
Lá 229Tá mé i mo chónaí in árasán le beirt eile.I’m living in an apartment with two others.Físeán
Lá 230Siúil leat! Táimid mall. Let's go! We're late.Físeán
Lá 231Feicfidh mé tú ar ball./Feicfidh mé tú níos deireanaí.I’ll see you later.Físeán
Lá 232Ná tóg aon cheann dó./Ná tóg aon cheann di.Don't mind him./Don't mind her. Físeán
Lá 233Tá Fraincis líofa agam.I speak fluent French.Físeán
Lá 234Caith siar é agus ná lig aniar é! Drink up (literally, throw it back and don't let it back up again)!Físeán
Lá 235Chuir sé ionadh an domhain orm.It really surprised me.Físeán
Lá 236Comhghairdeas leat!/Comhghairdeas libh!Congratulations (speaking to one person)!/Congratulations (speaking to more than one person)!Físeán
Lá 237Tá mé te. / Tá mé an-te.I’m warm. / I’m very warm.Físeán
Lá 238Tá blagaid air nó Tá sé maol. He's bald.Físeán
Lá 239Bhog mé go Gaillimh nuair a bhí mé ocht mbliana déag.I moved to Galway when I was eighteen.Físeán
Lá 240Táim tugtha traochta.I'm absolutely exhausted.Físeán
Lá 241Is tú grá geal mo chroí.You’re my sweetheart (literally, the bright love of my heart).Físeán
Lá 242Bhí mé ag caint leis aréir/inné/arú inné/ag an deireadh seachtaine. I was talking to him last night/yesterday/the day before yesterday/at the weekend.Físeán
Lá 243Bhí mé súgach/ar meisce/ar deargmheisce.I was tipsy/drunk/really drunk.Físeán
Lá 244Níl blas ródheas air.It doesn't taste very nice.Físeán
Lá 245- Cé mhéad deartháir atá agat? - Triúr.- How many brothers do you have?
- Three.
Físeán
Lá 246Tá aithne agam uirthi le cúig bliana/le deich mbliana/le fiche bliain. I've known her for five years/for ten years/for twenty years.Físeán
Lá 247Tá gruaig ghairid fhionn uirthi.She has short blonde hair.Físeán
Lá 248Mí - Bhíos ansin ar feadh míosa.(A) month - I was there for a month.Físeán
Lá 249Tá mé i mo chónaí faoin tuath. / Tá mé i mo chónaí cois farraige.I live in the country. / I live beside the sea.Físeán
Lá 250- Ar mhaith leat deoch eile?
- Cinnte./Níor mhaith.
- Would you like another drink?
- Sure./No.
Físeán
Lá 251Tá mé ag súil go mór le tú a fheiceáil arís.I’m really looking forward to seeing you again.Físeán
Lá 252Níl aon dabht mar gheall air.There's no doubt about it.Físeán
Lá 253- An mbeidh deoch agat? - Gloine fíona, le do thoil.- Will you have a drink? - A glass of wine, please.Físeán
Lá 254Tá sé saor./Tá sé an-saor.It's cheap./It's very cheap.Físeán
Lá 255Lá Altaithe sona duit!/ Lá Altaithe sona daoibh!Happy Thanksgiving (addressing one person)!/ Happy Thanksgiving (addressing more than one person)!Físeán
Lá 256Feicfidh mé tú ag a haon a chlog/a dó a chlog/a trí a chlog/a ceathair a chlog/a cúig a chlog/a sé a chlog.I’ll see you at one o’clock/two o’clock/three o’clock/four o’clock/five o’clock/six o’clock.Físeán
Lá 257Beidh mé* thar n-ais Dé Luain seo chugainn.
*pronounced 'béad'
I'll be back next Monday.Físeán
Lá 258- An maith leat bia Francach? - Is breá liom é.- Do you like French food? - I love it.Físeán
Lá 259Tá lámh agus focal eadrainn./Tá lámh agus focal eatarthu.We're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between us)./They're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between them). Físeán
Lá 260Tá sé leathuair tar éis a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé.It’s half past one/two/three/four/five/six.Físeán
Lá 261Beidh Pádraig thar n-ais amárach/arú amárach/an tseachtain seo chugainn.Pádraig will be back tomorrow/the day after tomorrow/next week.Físeán
Lá 262- Cé mhéad páiste atá agat? - Duine amháin. - Cé mhéad páiste atá agatsa?
- Beirt. / Triúr. / Ceathrar.
- How many children do you have? - One.
- How many children do you have?
- Two. / Three. / Four.
Físeán
Lá 263Tá sé tanaí./Tá sí tanaí.He's thin./She's thin.Físeán
Lá 264Feicfidh mé tú ag a seacht a chlog/a hocht a chlog/a naoi a chlog/a deich a chlog/a haon déag a chlog/a dó dhéag a chlog.I’ll see you at seven o’clock/eight o’clock/nine o’clock/ten o’clock/eleven o’clock/twelve o’clock.Físeán
Lá 265- Cén aois* d'iníon? - Tá sí sé bliana/seacht mbliana/ocht mbliana/naoi mbliana/deich mbliana
*pronounced 't-aos'
- What age is your daughter? - She's six/seven/eight/nine/ten (years)Físeán
Lá 266- An maith leat ceol clasaiceach? - Ní maith.- Do you like classical music? – No.Físeán
Lá 267Tá sin fíor. or Tá sé sin fíor. That's true.Físeán
Lá 268Tá sé leathuair tar éis a seacht/a hocht/a naoi/a deich/a haon déag/a dó dhéag.It’s half past seven/eight/nine/ten/eleven/twelve.Físeán
Lá 269Is breá an uain í.The weather is lovely.Físeán
Lá 270Tá Gaeilge, Béarla agus Spáinnis agam.I speak Irish, English and Spanish.Físeán
Lá 271Ceol traidisiúnta - Tá dúil mhór agam sa cheol traidisiúnta.Traditional music - I really like traditional music. Físeán
Lá 272- Cén t-am atá sé? - Tá sé beagnach ceathrú chun a dó.- What time is it? - It’s almost a quarter to two.Físeán
Lá 273Táim ag dul go Sasana ag deireadh na míosa.I'm going to England at the end of the month.Físeán
Lá 274Tá deartháir amháin agus deirfiúr amháin agam.I have one brother and one sister.Físeán
Lá 275Glúin - Ghortaigh mé mo ghlúin.Knee - I hurt my knee.Físeán
Lá 276- Cén post atá agat? - Is múinteoir mé. / Is dochtúir mé. / Is mac léinn mé.- What job do you have? - I’m a teacher. / I’m a doctor. / I’m a student.Físeán
Lá 277- An dtaitníonn ceol clasaiceach leat?
- Taitníonn./Ní thaitníonn.
- Do you like classical music?
- Yes./No.
Físeán

An Nollaig

Lá 278An bhfuil siopadóireacht na Nollag ar fad déanta agat?Have you done all your Christmas shopping?Físeán
Lá 279An gcuirfeá na bronntanais faoin gcrann Nollag, le do thoil? Agus seachain na maisiúcháin!Would you put the presents under the Christmas tree, please? And mind the decorations!Físeán
Lá 280Tá turcaí, liamhás, maróg Nollag agus páipéar beartán le ceannach agam go fóill agus níl ach trí lá fágtha go dtí Lá Nollag!I have to buy a turkey, a ham, a Christmas pudding and wrapping paper yet and there are only three days left until Christmas Day!Físeán
Lá 281Beannachtaí na Nollag ort!/Beannachtaí na Nollag oraibh!Season's greetings (addressing one person)!/Season's greetings (addressing more than one person)!Físeán
Lá 282Téigh a chodladh go luath anocht! Tá Daidí na Nollag ar a bhealach!Go to sleep early tonight! Santa is on his way!Físeán
Lá 283Nollaig shona duit!/Nollaig shona daoibh!
Gurab amhlaidh duit./Gurab amhlaidh daoibh.
Merry Christmas (addressing one person)!/Merry Christmas (addressing more than one person)!
Same to you (addressing one person)./Same to you (addressing more than one person).
Físeán
Lá 284Tá Lá Fhéile Stiofáin chomh leadránach sin!St. Stephen's Day is so boring!Físeán
Lá 285Cé a d'ith na seacláidí ar fad?Who ate all the chocolates?Físeán
Lá 286Ná habair go bhfuil an scannán sin ar siúl arís!Don't tell me that that film is on again!Físeán
Lá 287Níl mé ag iarraidh ceapaire turcaí a fheiceáil go deo arís! Táim bréan díobh!I don't ever want to see a turkey sandwich again! I'm sick of them!Físeán
Lá 288Céard a bheidh ar siúl agat Oíche Chinn Bliana?
Céard a bheidh ar siúl agat Lá Caille?
What are you doing on New Year's Eve?
What are you doing on New Year's Day?
Físeán
Lá 289Athbhliain faoi mhaise duit!/Athbhliain faoi mhaise daoibh!Happy New Year (addressing one person)!/Happy New Year (addressing more than one person)!Físeán
Lá 290Go mbeirimid beo ar an am seo arís.May we live to see this time of year again.Físeán
Lá 291An bhfuil aon rúin déanta agat don Bhliain Nua?Have you made any New Year's resolutions?Físeán
Lá 292Tá mise chun a bheith níos aclaí i mbliana.I'm going to be fitter this year.Físeán
Lá 293Táim tar éis éirí as an aiste bia cheana féin!I've given up on the diet already!Físeán
Lá 294Ádh mór ort sa bhliain atá amach romhainn.Best of luck in the year ahead.Físeán
Lá 295Oíche Nollaig na mBan shona duit!/Oíche Nollaig na mBan shona daoibh!Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing one person)!/Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing more than one person)!Físeán
Lá 296Tá an-dealramh* aige lena athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
He looks very like his father.Físeán
Lá 297Tá mé i mo chónaí i lár na cathrach / ar imeall na cathrach / i mbaile beag.I live in the city centre / on the edge of the city / in a small town.Físeán
Lá 298Tá meas mór agam air./Tá meas mór agam uirthi.I have great respect for him./I have great respect for her. Físeán
Lá 299- An bhfuil ceol agat? - Tá.- Are you musical? - Yes.Físeán
Lá 300Táim ag dul go Londain Dé Luain/Dé Máirt/Dé Céadaoin/Déardaoin/Dé hAoine/Dé Sathairn/Dé Domhnaigh.I'm going to London on Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/
Friday­/Saturday/Sunday.
Físeán
Lá 301Tá drochlá ann. Tá sé an-fhuar.It’s a bad day. It’s very cold.Físeán
Lá 302- Cé as tú? - As Tír Chonaill mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois.- Where are you from? - I'm from Donegal but I'm living in Dublin now. Físeán
Lá 303- Cé mhéad deirfiúr atá agat? - Ceathrar.- How many sisters do you have? - Four.Físeán
Lá 304Tá bua an cheoil agat.You've got a talent for music.Físeán
Lá 305Níl mé pósta. Tá mé singil.I’m not married. I’m single.Físeán
Lá 306Ith do dhinnéar./Ithigí bhur ndinnéar.Eat your dinner (addressing one person)./Eat your dinner (addressing more than one person).Físeán
Lá 307- An maith leat ceol traidisiúnta? – Is maith.- Do you like traditional music? – Yes.Físeán
Lá 308Tá goimh air liom./Tá goimh uirthi liom.He's annoyed with me./She's annoyed with me.Físeán
Lá 309Seinnim an giotár agus an fhidil.I play the guitar and the fiddle.Físeán
Lá 310Cuirfidh mé scairt ort i gceann leathuaire.I'll call you in half an hour.Físeán
Lá 311Tá mé dúnta i ngrá leis. / Tá mé dúnta i ngrá léi.I’m head over heels in love with him. / I’m head over heels in love with her.Físeán
Lá 312Táim buíoch díot./Táim buíoch díbh.I'm grateful to you (speaking to one person)./I'm grateful to you (speaking to more than one person).Físeán
Lá 313Is fuath liom ceol tuaithe.I hate country music.Físeán
Lá 314- Cad é mar atá tú?
- Tá mé go maith. Agus tú féin?
- Tá mé go breá.
- How are you?
- I'm well. And yourself?
- I'm fine.
Físeán
Lá 315Tá beagán Iodáilise agam.I speak some Italian.Físeán
Lá 316Is breá liom a ghuth./Is breá liom a guth. I love his voice./I love her voice.Físeán
Lá 317Tá ceol agam.I’m musical.Físeán
Lá 318Tá mé ag déanamh staidéir ar an stair agus ar an tíreolaíocht.I'm studying history and geography.Físeán
Lá 319Tá mé fuar. / Tá mé an-fhuar.I’m cold. / I’m very cold.Físeán
Lá 320Mac léinn is ea mé.I'm a student.Físeán
Lá 321Tá an Ghearmáinis ar mo thoil agam.I speak fluent German.Físeán
Lá 322Tá cumha orm.I'm lonely.Físeán
Lá 323- Cé mhéad teanga atá agat? - Trí cinn: Béarla, Fraincis agus Gaeilge.- How many languages do you speak? - Three: English, French and Irish.Físeán
Lá 324- An bhfuil bainne uait?
- Braon beag, le do thoil.
- Do you want milk?
- A little drop, please.
Físeán
Lá 325Níl teangacha iasachta ar bith agam.I don’t speak any foreign languages.Físeán
Lá 326Tá aithne mhaith agam air./Tá aithne mhaith agam uirthi./Tá aithne mhaith agam orthu.I know him well./I know her well./I know them well.Físeán
Lá 327- An maith leat do phost? - Is maith. / Ní maith.- Do you like your job? - Yes. / No.Físeán
Lá 328Tá bua na dteangacha aige./Tá bua na dteangacha aici.He has a talent for languages./She has a talent for languages. Físeán
Lá 329Tá post páirtaimseartha agam i siopa.I have a part-time job in a shop.Físeán
Lá 330Táimid cúig bliana/deich mbliana/fiche bliain pósta i mbliana.We're five years/ten years/twenty years married this year.Físeán
Lá 331Tá tart orm. / Tá mé spalptha leis an tart.I’m thirsty. / I’m parched.Físeán
Lá 332Bhí an-chleachtadh* agam ag an bhféile.
*pronounced 'ana-chleachtadh'
I had a great time at the festival.Físeán
Lá 333Sláinte!/Sláinte mhór!Cheers!/Good health!Físeán
Lá 334Lá San Vailintín sona duit, a stór/a thaisce/a rún/a ghrá geal mo chroí.Happy Valentine's Day, my darling/my dear/my dear/my sweetheart.Físeán
Lá 335Cuir téacs chugam nuair a bheidh tú saor.Send me a text when you're free.Físeán
Lá 336Bí ciúin!/Bígí ciúin!Be quiet (speaking to one person)!/Be quiet (speaking to more than one person)!Físeán
Lá 337Tá an sciorta sin isteach is amach ort.That skirt is inside out on you. Físeán
Lá 338A stór./A thaisce./A rún.My darling./My dear./My dear. Físeán
Lá 339Téanam ort.Let's go.Físeán
Lá 340Tá sé ramhar./Tá sí ramhar.He's fat./She's fat.Físeán
Lá 341Tá deabhadh orm.I'm in a hurry.Físeán
Lá 342Níl dúil ar bith agam ann.I don't like it at all. Físeán
Lá 343Táim cuibheasach gan a bheith maíteach.I'm reasonably well (literally, I'm middling without having anything to boast about).Físeán
Lá 344Cos - Bhris mé mo chos.Leg - I broke my leg.Físeán
Lá 345An gcodlaís go maith?/An raibh codladh maith agat?Did you sleep well?/Did you have a good sleep?Físeán
Lá 346Seachtain - Bhí mé ansin ar feadh seachtaine.(A) week - I was there for a week.Físeán
Lá 347Nach aoibhinn an gearrchaile thú!/Nach aoibhinn an garsún thú!Aren't you a lovely girl!/Aren't you a lovely boy!Físeán
Lá 348Braithim uaim go mór í.I really miss her.Físeán
Lá 349Brostaigh ort!/Brostaígí oraibh!Hurry up (speaking to one person)!/Hurry up (speaking to more than one person)!Físeán
Lá 350Beidh mé ar ais i gceann leathuaire/i gceann uair an chloig/i gceann dhá uair an chloig.I'll be back in half an hour/in an hour/in two hours. Físeán

Seachtain na Gaeilge 2014

Mallacht an Lae

1Go n-éirí an bóthar fút.May the road rise under you.Físeán
2Go gcuire sé saill ort.May it make you fat.Físeán
3Go n-ithe an cancar thú.May grumpiness devour you.Físeán
4Go n-ithe an cat thú, is go n-ithe an diabhal an cat.May the cat eat you and may the devil eat the cat.Físeán
5Súile dearga agat.May your eyes be red from crying.Físeán
6Go gcuire sé sconna ort.May it give you the runs.Físeán
7Marbhfháisc ort.May you die (literally, the swathings/cloth coverings of a dead person on you).Físeán
8Galar gan leigheas ort.An incurable disease on you.Físeán
9Tochas gan ingne ort.May you have an itch and no nails.Físeán
10Scread maidine ort.A morning scream on you (i.e. may someone come across you dead body in the morning).Físeán
11Luí gan éirí ort.May you be unable to get up.Físeán
12Go dtachta na bréaga thú.May the lies choke you.Físeán
13Lá breá ag do chairde – do d’adhlacadh.May your friends have a fine day – burying you.Físeán
14Droch-cháil ort.May you have a bad reputation.Físeán

Seachtain na Gaeilge 2013

13“Agus ar maidin, tá mise chun vaiféil a dhéanamh!”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
12“Deireadh mo Mham i gcónaí go raibh an saol mar a bheadh bosca seacláidí ann; ní bhíonn a fhios agat riamh cad a gheobhaidh tú.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
11“A Bhean Mhic Róibín, tá tú ag iarraidh mé a mhealladh. Nach bhfuil?”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
10“Ar aghaidh leat – déan lá den scoth as dom.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
9“Cén fáth chomh dáiríre?”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
8“As na síbíní ar fad sna bailte ar fad sa domhan ar fad, siúlann sí isteach i mo cheannsa.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
7“Beidh bád níos mó ag teastáil uait.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
6“Beidh cibé rud atá aicise agamsa.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
5“Ní chuireann duine ar bith an Leanbh i gcúinne.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
4“Leis an fhírinne a rá, a stór, is cuma sa tsioc liom.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
3“Níl tú ábalta déileáil leis an bhfírinne.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
2“Is é an chéad riail atá ag an Chlub Troda: ní labhraíonn tú faoin Chlub Troda. Is é an dara riail atá ag an Chlub Troda: ní labhraíonn tú faoin Chlub Troda.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán
1“Níl aon tinteán mar do thinteán féin. Níl aon tinteán mar do thinteán féin. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.”Sraith speisialta do Sheachtain na Gaeilge
Cén scannán atá i gceist?
Físeán