Modúil an chúrsa

Cruinneas agus Scríobh na Gaeilge (1, 2 agus 3)

(30 ECTS)

Dírítear sna modúil seo ar na gnéithe is tábhachtaí agus is lárnaí de ghramadach na Gaeilge. Féachtar le cumas Gaeilge na rannpháirtithe a fheabhsú trí réimse cleachtaí gramadaí a thabhairt le déanamh dóibh ina ndírítear ar phointí deacrachta sa teanga. Cuirtear béim láidir ar shaibhreas na Gaeilge agus ar an tábhacht a bhaineann le béarlachas a sheachaint. Dírítear ar chúrsaí poncaíochta agus ar chúrsaí eagarthóireachta chomh maith agus tugtar eolas do na mic léinn mar gheall ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil dóibhsean a bhíonn ag scríobh na Gaeilge.


Scileanna Aistriúcháin (1, 2 agus 3)

(15 ECTS)

Is é aidhm an mhodúil seo cumas aistriúcháin na mac léinn a fhorbairt agus a fheabhsú. Cuirtear ar chumas na mac léinn déileáil go criticiúil anailíseach le fadhbanna a thagann chun cinn go minic san aistriúchán Béarla-Gaeilge, e.g. béarlagair, réim, bearnaí séimeantacha agus difríochtaí comhréire idir an dá theanga. Cuirtear béim ar an mbéarlachas agus conas é a sheachaint, agus pléitear na dúshláin a bhaineann le nuathéarmaíocht na Gaeilge agus aistriú coincheap ó Bhéarla go Gaeilge. Cuirtear béim faoi leith ar intuigtheacht agus ar an tábhacht a bhaineann leis an bpobal ar a bhfuil téacs dírithe a chur san áireamh agus aistriúchán á dhéanamh.

Dírítear go príomha ar na cineálacha téacsanna is mó a aistrítear go Gaeilge i gcomhthéacsanna gairmiúla – tuarascálacha bliantúla agus scripteanna teilifíse, cuir i gcás – ach bíonn deis ag na mic léinn triail a bhaint as réimse leathan téacsanna eile a aistriú freisin, téacsanna liteartha ina measc.


Teoiric an Aistriúcháin (1 agus 2)

(10 ECTS)

Sa mhodúl Teoiric an Aistriúcháin 1, scrúdaítear príomhghnéithe theoiricí comhaimseartha an aistriúcháin agus pléitear na cineálacha éagsúla aistriúcháin a oireann do sheánraí éagsúla téacsanna. Dírítear ar an gcritic aistriúcháin freisin chun tuiscint níos fearr a thabhairt do na mic léinn ar cad is ‘aistriúchán maith’ nó ‘drochaistriúchán’ ann.

Tógtar ar ábhar an mhodúil thuas in Teoiric an Aistriúcháin 2, agus déanann na mic léinn tuilleadh staidéir ar an gcritic aistriúcháin agus ar theoiricí an aistriúcháin. Bíonn orthu anailís chriticiúil a dhéanamh ar chineálacha éagsúla téacsanna aistrithe i bhfianaise na dteoiricí sin féachaint cé chomh maith leo mar aistriúcháin agus mar théacsanna sprioctheanga.

Baineann na mic léinn úsáid as ábhar an dá mhodúl thuas chun tabhairt faoi thionscadal taighde – aiste chritice ar shaothair liteartha a aistríodh ó Bhéarla go Gaeilge.


Aistriúchán Dlíthiúil

(5 ECTS)

Is é aidhm an mhodúil seo na mic léinn a chur ar an eolas faoin aistriúchán dlíthiúil in Éirinn agus in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Díreofar ar na deacrachtaí a bhaineann le téacsanna den chineál seo a aistriú, ar chúrsaí réime agus stíle, ar cheisteanna bunreachtúla, ar fhasaigh, ar chinntí maidir le téarmaíocht agus ar intuigtheacht.


Modúl Roghnach (gan crediúintí ECTS): Teicneolaíocht an Aistriúcháin

Is é aidhm an mhodúil roghnaigh seo na mic léinn a chur ar an eolas mar gheall ar chuimhní aistriúcháin agus ar an úsáid a bhaintear astu in earnáil an aistriúcháin. Múinfear do na mic léinn conas úsáid éifeachtach a bhaint as bunachair théarmaíochta agus as bogearraí éagsúla a chuirfidh go mór le luas agus le caighdeán a gcuid oibre. Cuirfear béim faoi leith sa mhodúl seo ar an gcuimhne aistriúcháin memoQ.

Freastalóidh na mic léinn ar dhá cheardlann lae, a bheidh ar siúl i lár chathair Bhaile Átha Cliath i mí an Mheithimh agus i mí Iúil 2018 (dátaí le socrú).