Cur chuige múinteoireachta

Bíonn na cúrsaí ar fad a chuireann Gaelchultúr ar fáil foghlaimeoirlárnach agus bíonn an bhéim ar na rannpháirtithe agus ar a gcuid riachtanas. Dírítear ar theanga úsáideach laethúil, an cineál teanga a úsáideann na hoiliúnaithe ina gcuid oibre san áireamh, agus tugtar deis do na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang. Úsáideann na múinteoirí cur chuige cumarsáideach agus bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ghrúpa, ar ghníomhaíochtaí rólghlactha agus ar chluichí teanga. Measaimidne gur cheart go mbainfeadh foghlaimeoirí taitneamh as an nGaeilge a fhoghlaim agus go mbeidís ar a suaimhneas i gcónaí sa seomra ranga.

I ranganna Ghaelchultúir, múintear méid áirithe gramadaí ach ar bhealach atá an-idirghníomhach, agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Ní mhúintear ach an ghramadach a chuireann ar chumas na n-oiliúnaithe cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh agus seachnaítear téarmaíocht chasta.

Baintear úsáid as gníomhaíochtaí rólghlactha go rialta sa rang chun deis a thabhairt do na rannpháirtithe na foirmeacha fatacha sin den teanga a úsáid agus a fhorbairt atá chomh riachtanach sin chun caidreamh cuí sóisialta a dhéanamh. Seo gné den teanga a ndéantar faillí inti go minic sa seomra ranga.