Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Bí mar chuid de phobal na Gaeilge i mbliana!


Agus Bliain na Gaeilge faoi lán seoil agus An Tóstal ag cothú suime go hidirnáisiúnta i gcultúr na hÉireann, tá tábhacht faoi leith ag baint leis an nGaeilge agus lenár bhféiniúlacht mar Éireannaigh i mbliana. Má tá tusa ag iarraidh bheith páirteach sa cheiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr, cén fáth nach bhfreastalaíonn tú ar cheann de ranganna oíche Gaeilge Ghaelchultúir an samhradh seo!


Le hocht mbliana anuas, tá sé mar sprioc lárnach de chuid Ghaelchultúir pobal foghlaimeoirí Gaeilge a chothú in Éirinn agus go hidirnáisiúnta agus daoine a chur ag labhairt na teanga le chéile. Agus anois, mar gheall ar na ranganna ar líne atá á dtairiscint ag an gcomhlacht, is féidir leatsa bheith mar chuid den phobal sin, is cuma cén áit ar domhan a bhfuil cónaí ort.


Cuirfear tús le clár an tsamhraidh de ranganna beo ar líne Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine agus beidh siad ar fáil ag trí leibhéal éagsúla: Bunrang 1, Bunrang 2 agus Meánrang 1. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus €180 an táille atá i gceist. Chun níos mó eolais a fháil faoi na ranganna beo ar líne, cliceáil anseo.


Beidh ‘ranganna traidisiúnta’ sa seomra ranga ag Gaelchultúr freisin, gan amhras, agus cuirfear tús leosan an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine freisin. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh 10 seachtaine. €200 an costas atá ar an gcúrsa áirithe seo agus seo iad na ranganna atá ar fáil:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Cruinneas sa Ghaeilge 1


Má tá spéis agat freastal ar rang de chuid Ghaelchultúir an samhradh seo ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal a d’oirfeadh duit, is féidir leat tabhairt faoin Triail Ghaeilge ar Líne atá forbartha ag an gcomhlacht. Tabharfar marc as 100 duit agus aiseolas maidir le do chuid freagraí, agus cuirfear in iúl duit cén rang ar cheart duit freastal air.


“Feictear dúinn go bhfuil dearcadh an-dearfach ag daoine i leith na teanga, go háirithe le blianta beaga anuas,” a dúirt Darren Ó Rodaigh, Stiúrthóir Tráchtála Ghaelchultúir. “Tugann go leor daoine faoi chúrsaí linn ar chúiseanna sóisialta, ach is léir go dtuigeann cuid mhór acu anois gur acmhainn fhíorluachmhar í an teanga. Is gné lárnach dár bhféiniúlacht í an teanga agus tá fiúntas agus tábhacht faoi leith ag baint leis seo faoi láthair, go háirithe ag an oiread sin daoine ag dul ar imirce. Anuas ar na cúiseanna pearsanta seo, ar ndóigh, is buntáiste breise é an dara teanga sa mhargadh saothair.


“Taitníonn sé le daoine teacht le chéile agus aithne a chur ar a chéile sna ranganna, chomh maith le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Táimid ag súil go mbeidh an-éileamh ar na ranganna oíche arís an samhradh seo.”


Tá eolas cuimsitheach le fáil faoi ranganna oíche an tsamhraidh anseo.


Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.