Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Tóg céim chun tosaigh le Dianchúrsa Ghaelchultúir


Ar mhaith leatsa barr feabhais a chur ar do chuid scileanna scríofa Gaeilge? B’fhéidir gur mhaith leat cur isteach ar phost nó ar chúrsa iarchéime ach go bhfuil imní ort nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach agat sa teanga. Nó b’fhéidir go bhfuil tú ag obair trí mheán na Gaeilge cheana agus go gcaithfidh tú dul chun cinn a dhéanamh sa teanga chun ardú céime a fháil. Tabhair faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr idir Bealtaine agus Lúnasa 2013 agus ní fada go mbeidh an Ghaeilge go paiteanta agat!


Tosóidh dianchúrsa an tsamhraidh ar 25 Bealtaine agus mairfidh sé go dtí lár mhí Lúnasa. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ach eagrófar ceardlanna lae ar cheithre Shatharn éagsúla chomh maith. Is i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, a bheidh na seisiúin sin ar siúl. Ní gá dóibhsean a chaillfidh na seisiúin sa seomra ranga a bheith róbhuartha: beidh fáil ag na rannpháirtithe ar fad ar fhíseáin ina mbeidh cur síos cuimsitheach ar an obair a bheidh déanta sa seomra ranga.


Tá an clár páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge agus cur lena gcuid eolais ar ghramadach na teanga. Tá sé oiriúnach chomh maith dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. €450 an táille atá i gceist.


“Seo an t-ochtú huair dúinn an clár seo a eagrú,” arsa Aodh Ó Gallchóir, Bainisteoir Sainchúrsaí Ghaelchultúir, “agus tá oiread éilimh air anois is a bhí riamh. Go deimhin, tá níos mó fiosrúchán faoi i mbliana ná mar a bhíonn go hiondúil de bhrí, sílim, go bhfuil soiléiriú de dhíth ar dhaoine mar gheall ar na leasuithe atá déanta ar an Chaighdeán Oifigiúil agus mar gheall ar na rialacha nua atá le fáil sa Chaighdeán Athbhreithnithe.


“Tá beagnach 270 duine tar éis an dianchúrsa a dhéanamh go dtí seo agus measaimid gur teist an-mhaith é sin ar an chúrsa.”


Bíonn fáil ag na mic léinn a thugann faoin gclár ar dhá chúrsa ar ranganna.com: Gramadach gan Stró! (atá bunaithe ar an leabhar den teideal céanna) agus Tusa agus do Ríomhaire. Tá míniú simplí le fáil sa chúrsa Gramadach gan Stró! ar na gnéithe den ghramadach is mó a mbíonn fadhb ag daoine leo – an chopail, cuir i gcás, an clásal coibhneasta agus na huimhreacha pearsanta – agus tá eolas cuimsitheach le fáil in Tusa agus do Ríomhaire mar gheall ar chúrsaí teicneolaíochta agus na háiseanna atá ar fáil ar líne chun cabhrú le daoine agus iad ag scríobh na Gaeilge.


Tá na cleachtaí atá le fáil sa dá chúrsa sin idirghníomhach; nuair a bhíonn ceacht déanta ag an mac léinn is féidir leis an cnaipe 'Seol' a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach mar gheall ar a chuid oibre. (Dála an scéil, is féidir triail a bhaint as na cúrsaí thuasluaite saor in aisce ar ranganna.com.) Bíonn deis freisin ag mic léinn an Dianchúrsa obair bhaile a sheoladh ar an ríomhphost chuig a dteagascóir; tugtar aiseolas cuimsitheach dóibh mar gheall ar a gcuid oibre taobh istigh de chúpla lá.


Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail sin, cliceáil anseo.


Beidh deis ag na mic léinn tabhairt faoi scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig ar chríochnú an chúrsa dóibh (níl an tástáil éigeantach, áfach). Beidh an tástáil seo mar scrúdú iontrála chomh maith do chúrsa san aistriúchán a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr amach anseo. Coinnigh súil ar gaelchultur.com leis an nuacht is déanaí a fháil maidir leis an gclár sin.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge nó chun áit a chur in áirithe, téigh go www.gaelchultur.com. Is féidir tuilleadh eolais a fháil freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.


Chun bróisiúr an Dianchúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.


Tá an tionscnamh seo á mhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.