Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

Cúrsa dioplóma do mhúinteoirí ealaíne ar fáil arís an fómhar seo


D’éirigh thar barr leis gcéad chlár de chuid an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) anuraidh, agus beidh deis ag múinteoirí ealaíne agus ag mic léinn atá ag déanamh staidéir ar an ábhar sin tabhairt faoi arís ó mhí Mheán Fómhair na bliana seo.


Is dioplóma páirtaimseartha bliana é seo atá á thairiscint ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD), i gcomhar le Gaelchultúr, agus a bhfuil tacaíocht á cur ar fáil ag COGG (www.cogg.ie) dó.


Tá meascán den teagasc sa seomra ranga agus den fhoghlaim ar líne i gceist sa dioplóma, rud a chiallaíonn gur féidir le rannpháirtithe cuid mhaith d’obair an chúrsa a chur i gcrích sa bhaile. Tá bealaí nuálacha in úsáid ag Gaelchultúr chun ábhar a chur i láthair rannpháirtithe an chúrsa - treoirfhíseáin teagaisc, cuir i gcás. Bíonn ranganna beo ar líne ar siúl uair sa tseachtain le linn an dioplóma, mar sin is féidir leis na rannpháirtithe feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha agus iad ina suí sa bhaile ar an tolg. Bíonn ceithre sheisiún sa seomra ranga ar siúl gach seimeastar agus is ag an deireadh seachtaine a reáchtáiltear na seisiúin sin.


“D’éirigh thar cionn le rannpháirtithe an chúrsa anuraidh agus fuaireamar aiseolas an-dearfach uathu,” a deir Siobhán Patten, léachtóir de chuid an dioplóma. “Bhí siad in ann nithe a d’fhoghlaim siad le linn an chúrsa a chur i bhfeidhm sa seomra ranga láithreach agus measann Gaelchultúr gur teist an-mhaith é sin ar an dioplóma. Tá sé mar sprioc againn cur ar chumas na rannpháirtithe an ealaín a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge agus an mhuinín a thabhairt dóibh le cumarsáid fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a dhéanamh trí Ghaeilge lena gcomhghleacaithe, le daltaí agus le tuismitheoirí.”


Seo iad na modúil atá i gceist sa dioplóma:

  • Scileanna Ginearálta Gaeilge
  • Gaeilge don Seomra Ranga agus do Thimpeallacht na Scoile
  • Múineadh na hEalaíne trí Ghaeilge
  • Acmhainní ar Líne

Baintear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach agus an Ghaeilge á múineadh le linn na seisiún sa seomra ranga. Bíonn béim láidir ar obair bheirte agus ar obair ghrúpa agus bíonn deis ag na rannpháirtithe teagmháil a dhéanamh le múinteoirí ealaíne eile agus smaointe praiticiúla agus ábhar teagaisc a mhalartú leo.


“Táimid an-sásta go mbeidh an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) á thairiscint arís i mbliana,” a deir Príomhfheidhmeannach COGG, Muireann Ní Mhóráin. “Tá an-éileamh i gcónaí ar an scolaíocht trí Ghaeilge agus tá deiseanna fostaíochta ann go háirithe do mhúinteoirí atá in ann ábhair faoi leith – an ealaín, an ceol agus na heolaíochtaí, ina measc – a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge. Is tacaíocht iontach é an dioplóma áirithe seo do mhúinteoirí ealaíne atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna Gaeilge agus an tsainteanga a shealbhú atá ag teastáil leis an ábhar a mhúineadh.”


Riachtanais iontrála

Ba cheart go mbeadh cáilíocht aitheanta ag iarratasóirí i múineadh na healaíne ar leibhéal iar-bhunscoile nó cáilíocht aitheanta teagaisc ar leibhéal na bunscoile. Glacfar le hiarratais freisin ó mhic léinn atá i mbun na céime BA (Onóracha) in Oideachas Ealaíne agus Deartha nó an Dioplóma Ghairmiúil san Oideachas. Ní mór d’iarratasóirí bunchumas a bheith acu sa Ghaeilge.


Táille an chúrsa
Is é €1,500 táille an chúrsa. Is féidir é seo a íoc in dhá ghála éagsúla.


Foirm iarratais / Eolas

Ní mór dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) foirm iarratais an chúrsa a chomhlánú. Tá an fhoirm mar chuid de bhróisiúr an chúrsa agus is féidir an bróisiúr a íoslódáil anseo. Tabharfar cuireadh chun agallaimh d’iarratasóirí mar chuid den phróiseas iarratais.


Tá tuilleadh eolais ar fáil mar gheall ar an Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) ach glaoch ar (01) 484 5220, scríobh chuig eolas@gaelchultur.com nó cuairt a thabhairt ar gaelchultur.com.


Is é Dé hAoine, 30 Lúnasa 2013 an spriocdháta d’iarratais.