Nuachtlitir #22: Aibreán 2013

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, ITBÁC: deis iontach dóibh siúd atá ag obair trí mheán na teanga


In ainneoin an chúlaithe eacnamaíochta agus na gciorruithe ar fad atá á ndéanamh le cúpla bliain anuas in Éirinn, tá deiseanna fostaíochta ann go fóill do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge. I mí Iúil 2012, mar shampla, d’fhógair an eagraíocht EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) go raibh folúntais ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh do 38 n-aistritheoir Gaeilge. Níor éirigh ach le seacht nduine dhéag den dream a chuir iarratas isteach ar na poist sin sa chéad chéim den phróiseas earcaithe (na trialacha inniúlachta), áfach, agus is dócha, mar sin, go mbeidh na poist á bhfógairt arís san am atá romhainn.


Le cois na bpost aistriúcháin in institiúidí an Aontais, bíonn folúntais ar fáil do dhlítheangeolaithe Gaeilge go rialta chomh maith. D’fhógair EPSO an mhí seo caite, mar shampla, go mbeadh comórtas ar siúl do phoist sa réimse seo sa dara cuid de 2013.


Chun cur leis an líon daoine a bheadh in ann cur isteach ar phoist mar na cinn thuas (agus in earnáil na Gaeilge i gcoitinne), cuireadh tús le clár máistreachta páirtaimseartha dhá bhliain in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir 2008. Tá an clár nuálach seo, MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, á thairiscint ag Scoil na dTeangacha, Coláiste na nEalaíon agus na Turasóireachta, i gcomhar le Gaelchultúr. Tá dhá ghrúpa mac léinn tar éis an chéim a bhaint amach dtí seo agus beidh an tríú grúpa críochnaithe leis an gcúrsa ag tús an tsamhraidh seo.


Tosóidh an chéad chlár eile i mí Mheán Fómhair i mbliana agus is é an spriocdháta d’iarratais don chúrsa sin ná Dé Céadaoin, 24 Aibreán 2013. Ta foirm iarratais agus eolas breise ar fáil ag www.dit.ie/gaeilgefheidhmeach.


“Rachaidh an cháilíocht MA sa Ghaeilge Fheidhmeach chun sochair do na céimithe agus iad ag feidhmiú ar bhonn proifisiúnta i dtimpeallachtaí Gaeilge agus dátheangacha san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach,” arsa an Dr Siobhán Ní Laoire, cathaoirleach an chláir. “Is iontach an rud é go bhfuil deiseanna fostaíochta fós ag teacht chun cinn ar bhonn rialta in institiúidí an Aontais Eorpaigh do dhaoine a bhfuil sainscileanna teanga acu. Cuirfidh daoine ar mian leo poist a bhaint amach mar aistritheoirí, ateangairí, dlítheangeolaithe, léitheoirí profaí nó rúnaithe spéis sa chúrsa seo agus beidh sé oiriúnach freisin do mhúinteoirí scoile agus do dhaoine atá ag obair sna meáin, i gcúrsaí gnó, sa turasóireacht chultúrtha agus i réimsí gaolmhara eile.”


Bronnfar scoláireacht ar gach duine a n-éireoidh leis/léi áit a bhaint amach ar an gcúrsa agus, dá bhrí sin, ní bheidh aon táille le híoc ag mic léinn. Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas atá ag feidhmiú na scéime agus is í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta atá ag maoiniú an chúrsa. Tá líon na n-áiteanna atá ar fáil teoranta. Braitheann áit ar an gcúrsa ar chaighdeán sásúil a bhaint amach i dtástáil teanga a bheidh ar siúl in ITBÁC ar 11 Bealtaine.


Fógra tábhachtach: Níl dearbhú faoi mhaoiniú do chúrsa 2013 curtha ar fáil fós. Sa chás go gcuirfear maoiniú ar fáil ó shainchiste na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta mar a cuireadh go dtí seo, tá sé i gceist go leanfar leis an gcúrsa. Rachfar i dteagmháil le hiarratasóirí mar gheall air seo a luaithe is a bheidh an t-eolas cuí faighte ag ITBÁC.