Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Cúrsa le teacht i bhfóir ar mhúinteoirí in
iar-bhunscoileanna Gaeilge


An múinteoir tú in iar-bhunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge? An mbíonn deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh gnéithe teicniúla nó coincheapa casta a mhúineadh trí mheán na Gaeilge? An mbíonn tú de shíor in amhras faoi cheisteanna gramadaí nó an bhfuil tú go díreach ag iarraidh bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide le daltaí, le do chomhghleacaithe agus le tuismitheoirí? Tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo, a bhuíochas do COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) agus do Ghaelchultúr!


Beidh Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr idir 12 agus 16 Lúnasa i gColáiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr agus ag COGG ó bhí 2009 ann.


Tá an cúrsa seo á mhaoiniú ag COGG agus tá sé ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí atá ag obair i scoileanna Gaeltachta nó lán-Ghaeilge. Chun d’áit a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo. Tá bróisiúr an chúrsa mar aon le foirm iarratais ar fáil anseo.


Díreofar sa chúrsa speisialta cúig lá seo ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí.


“Tá géarchéim ann ó thaobh acmhainní agus tacaíochta de do mhúinteoirí a bhíonn ag múineadh trí Ghaeilge, go háirithe dóibh siúd a bhíonn ag múineadh ábhar praiticiúil nó teicniúil,” a deir Aodh Ó Gallchóir, Bainisteoir Sainchúrsaí Ghaelchultúir.


“Bímid de shíor ar lorg aiseolais ó na rannpháirtithe maidir leis an chúrsa agus bíonn sé an-luachmhar agus an-dearfach i gcónaí. Tá gnéithe nua forbartha againn le blianta beaga anuas chun freastal ar riachtanais na múinteoirí, go háirithe ó thaobh na teicneolaíochta de. Le linn an chúrsa, bíonn deiseanna ag na rannpháirtithe a gcuid smaointe a roinnt agus comhairle a fháil óna chéile agus ó theagascóirí an chúrsa. Bíonn na ranganna iontach praiticiúil agus bíonn neart gníomhaíochtaí spraíúla ar siúl iontu.”


Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna ranganna. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh a lán deiseanna do na rannpháirtithe cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.


Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha). Déanfar gach iarracht freastal ar an dara hábhar ach ní bheifear ábalta é sin a dhéanamh i ngach cás.


Díreofar freisin ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge, e.g. aimsirí an bhriathair, réamhfhocail shimplí, forainmneacha réamhfhoclacha, inscne ainmfhocal/na tuisil, daoine agus rudaí a chomhaireamh, dátaí agus orduimhreacha, agus an modh ordaitheach. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí.


Sna seisiúin ina mbeidh an bhéim ar theicneolaíocht an eolais foghlaimeoidh na múinteoirí conas an leas is fearr a bhaint as acmhainní ar líne (e.g. foclóirí ar líne, bunachair shonraí agus irisí ar líne) agus faoi na bogearraí éagsúla a chabhróidh leo agus iad ag múineadh nó ag ullmhú ceachtanna trí Ghaeilge.


Bainfear úsáid as Gramadach gan Stró! agus Gaeilge gan Stró! - Lower Intermediate Level mar théacsleabhair le linn an chúrsa agus cruthófar cuntais ar an suíomh ríomhfhoghlama www.ranganna.com do na rannpháirtithe. Cuirfear lón agus tae/caife ar fáil freisin.


Aiseolas ó rannpháirtithe:


“Is í seo mo chéad bhliain ag múineadh i nGaelcholáiste agus tá níos mó muiníne agam tar éis an chúrsa seo. Táim an-sásta leis na hacmhainní a fuair mé agus leis an leabhar gramadaí. Bhí seans agam aon cheist a chur ar na speisialtóirí freisin. Bhí an múinteoir go hiontach agus an-chairdiúil.”

“Bhí an cúrsa thar barr, go háirithe ó thaobh na staire de. Fuair mé a lán acmhainní iontacha. Bhí na ranganna cruinnis an-úsáideach freisin.”

“Tá mé i ndiaidh an-chuid a fhoghlaim. Beidh mé ar ais an bhliain seo chugainn go cinnte.”