Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Seoladh Gníomhaíochtaí Gasta - leabhar nua Ghaelchultúir do bhunmhúinteoirí


Ag ócáid a bhí ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir Déardaoin, 30 Bealtaine, sheol Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach COGG, Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar nua Ghaelchultúir do mhúinteoirí bunscoile.


Is í Siobhán Patten a scríobh an leabhar seo, atá dírithe ar mhúinteoirí atá ag plé le ranganna 3 go 6. Chuir COGG maoiniú ar fáil don tionscadal.“An sprioc a bhí agam le Gníomhaíochtaí Gasta ná leabhar so-úsáidte acmhainní a chur ar fáil do mhúinteoirí, dream atá faoi níos mó brú ná mar a bhí riamh de bharr líon ard daltaí a bheith i ranganna, easpa spáis, easpa ama agus, dar ndóigh, easpa airgid le caitheamh ar acmhainní Gaeilge,” a deir Siobhán Patten. “Theastaigh uaim áis a sholáthar dóibh a chuirfeadh ar a gcumas gníomhaíochtaí simplí, taitneamhacha, éifeachtacha a chur ar siúl sa rang Gaeilge gan mórán stró. Tá súil agam go gcuideoidh Gníomhaíochtaí Gasta le múinteoirí agus go spreagfaidh sé iad le bheith ag cumadh gníomhaíochtaí nua dá gcuid féin.”


Tá 60 gníomhaíocht spraíúil chumarsáide le fáil sa leabhar, mar aon le pleananna ceachta, rud a chuirfidh ar chumas múinteoirí cumarsáid nádúrtha agus foghlaim éifeachtach a chothú sa rang Gaeilge. Is féidir fótachóip a dhéanamh de na gníomhaíochtaí ar fad agus tá siad oiriúnach do dhaltaí i scoileanna T1 agus T2 araon.


Tá fiche gníomhaíocht fíorchumarsáide in Gníomhaíochtaí Gasta ina ndírítear ar na deich dtéama atá sa churaclam Gaeilge: Mé Féin, Sa Bhaile, Bia, Siopadóireacht, An Teilifís, Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Éadaí, An Scoil agus Ócáidí Speisialta.


Tá treoracha cuimsitheacha le fáil in aonaid an leabhair maidir leis na gníomhaíochtaí fíorchumarsáide, chomh maith le moltaí i dtaca le gníomhaíochtaí réamhchumarsáide agus iarchumarsáide. Cuirfidh sé seo ar chumas an mhúinteora plé le gach aonad mar cheacht iomlán, más mian leis/léi déanamh amhlaidh. Is féidir, dar ndóigh, na gníomhaíochtaí fíorchumarsáide a úsáid ina n-aonar, mar shúil siar ar ábhar a múineadh cheana féin nó go díreach mar chluichí spraíúla ranga.


An cur chuige cumarsáideach atá i gceist tríd síos sa leabhar agus tá go leor de na feidhmeanna teanga atá leagtha síos sa churaclam Gaeilge le fáil ann.


Is féidir Gníomhaíochta Gasta a cheannach ar www.siopa.ie ar €34.95.


Le féachaint ar ábhar samplach ón leabhar, cliceáil anseo.


Tá Gaelchultúr buíoch de COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) as tacaíocht airgid a chur ar fáil do Gníomhaíochtaí Gasta.