Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Dianchúrsa Gaeilge do mheánmhúinteoirí - saor in aisce!


An múinteoir thú i meánscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge? An mbíonn deacrachtaí agat agus tú ag iarraidh gnéithe teicniúla nó coincheapa casta a mhúineadh trí mheán na Gaeilge? An mbíonn tú de shíor in amhras faoi cheisteanna gramadaí nó an bhfuil tú go díreach ag iarraidh a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide le daltaí, le do chomhghleacaithe agus le tuismitheoirí? Tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo, a bhuíochas do COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) agus do Ghaelchultúr!


Beidh Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr idir 10 agus 14 Lúnasa i gColáiste Pobail Osraí i gCill Chainnigh. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr agus ag COGG ó bhí 2009 ann.


Tá an cúrsa á mhaoiniú ag COGG agus tá sé ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí atá ag obair i scoileanna Gaeltachta nó lán-Ghaeilge. Chun áit a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil is féidir ríomhphost a chur chuig eolas@cogg.ie nó glaoch ar (01) 634 0831.


Díreofar sa sainchúrsa cúig lá seo ar an saghas teanga a úsáideann múinteoirí ar bhonn laethúil, is é sin frásaí agus stór focal is féidir a úsáid nuair a bhítear ag plé le daltaí sa seomra ranga agus timpeall na scoile, le múinteoirí eile agus le tuismitheoirí.


“Tá an cúrsa á reáchtáil againn le sé bliana anois agus tá an-rath ar fad air,” a deir Deirdre Nic Chárthaigh, Riarthóir Acadúil Ghaelchultúir. “Ón aiseolas atá faighte againn ó na múinteoirí, is léir go dtaitníonn ábhar agus leagan amach an chúrsa go mór leo. Bíonn béim ann ar theanga laethúil na scoile, ach féachtar freisin le cabhrú leis na múinteoirí éirí níos eolaí ar an téarmaíocht a bhaineann lena gcuid sainábhar féin. Dírítear freisin ar na hacmhainní éagsúla atá ar fáil chun obair an mhúinteora a éascú – go háirithe na hacmhainní ar líne. Ar an iomlán, is cúrsa thar a bheith praiticiúil é agus tugann sé níos mó muiníne do mhúinteoirí agus iad i mbun teagaisc trí mheán na Gaeilge.”


Bainfear úsáid as an gcur chuige cumarsáideach sna ranganna. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, rud a thabharfaidh a lán deiseanna do na rannpháirtithe cleachtadh a dhéanamh ar an méid a bheidh múinte dóibh.


Cuirfear seisiún speisialtóireachta ar fáil maidir le príomhábhar gach múinteora (seachas teangacha). Déanfar gach iarracht freastal ar an dara hábhar ach ní bheifear ábalta é sin a dhéanamh i ngach cás.


Díreofar freisin ar na gnéithe is lárnaí agus is úsáidí de ghramadach na Gaeilge, e.g. aimsirí an bhriathair, réamhfhocail shimplí, forainmneacha réamhfhoclacha, inscne ainmfhocal/na tuisil, daoine agus rudaí a chomhaireamh, dátaí agus orduimhreacha, agus an modh ordaitheach. Úsáidfear cluichí agus comórtais chun an fhoghlaim a dhéanamh níos spreagúla agus níos éifeachtaí. Sna seisiúin ina mbeidh an bhéim ar theicneolaíocht an eolais foghlaimeoidh na múinteoirí conas an leas is fearr a bhaint as acmhainní ar líne (e.g. foclóirí ar líne, bunachair sonraí agus irisí ar líne) agus faoi na bogearraí éagsúla a chabhróidh leo agus iad ag múineadh nó ag ullmhú ceachtanna trí Ghaeilge.Aiseolas ó rannpháirtithe:


“D’fhoghlaim mé an-chuid le cúig lá anuas, go háirithe ó thaobh na n-acmhainní difriúla atá ar fáil ar líne de. Beidh mé ag baint an-úsáid astu sin nuair a fhillfidh mé ar an scoil i mí Mheán Fómhair.”


“Bhí na ranganna cruinnis thar barr. Bíonn ceisteanna i gcónaí agam maidir le gnéithe éagsúla den ghramadach – mionrudaí, dáiríre – ach ní bhíonn a fhios agam conas teacht ar na freagraí. Bhí sé go deas a bheith in ann na ceisteanna sin a chur ar an múinteoir cruinnis, agus iad a phlé leis na daoine eile sa rang.”


“Is cinnte go mbeidh mé ag teacht ar ais ar an mbliain seo chugainn. Ní hamháin gur fhoghlaim mé go leor rudaí nua, ach ba dheis iontach é chun labhairt le múinteoirí eile staire, a mbíonn na fadhbanna céanna acu ó thaobh stór focal, acmhainní etc. de.”