Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Seisiúin Eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Tá dhá sheisiún eolais á reáchtáil ag Gaelchultúr chun freastal orthu siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán. Mairfidh na seisiúin uair an chloig agus beidh deis acu siúd a fhreastalóidh orthu bualadh le stiúrthóir an chúrsa agus ceisteanna a chur air. Beidh seisean in ann a rá leo freisin cé acu a d’oirfeadh an Dioplóma Iarchéime dóibh nó nach n-oirfeadh.
Amanna agus dátaí: 6.00-7.00pm, Dé Máirt, 25 Lúnasa 2015 agus 12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 29 Lúnasa 2015
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Dianchúrsa Gaeilge do Mhúinteoirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge
Tá dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí iar-bhunscoile atá ag múineadh i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge á eagrú ag COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta) i gcomhar le Gaelchultúr don seachtú bliain as a chéile an samhradh seo. Mairfidh an dianchúrsa cúig lá agus beidh sé ar siúl i gColáiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, idir 10 agus 14 Lúnasa 2015.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ach glaoch ar (01) 634 0831, nó scríobh chuig eolas@cogg.ie.
Dátaí: 10-14 Lúnasa 2015
Ionad: Coláiste Pobail Osraí, Cill ChainnighDioplóma Iarchéime san Aistriúchán
Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa tríú leibhéal de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, ar fáil arís ó mhí Mheán Fómhair 2015 ar aghaidh. Tá an clár seo ag leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad. Beidh meascán den fhoghlaim sa seomra ranga, den ríomhfhoghlaim agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa, rud a chuirfidh ar chumas daoine atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal tabhairt faoin gclár.
Tuilleadh eolais: gaelchultur.com / (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Tá bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
Spriocdháta d’iarratais: Dé Máirt, 1 Meán Fómhair 2015
Dáta tosaithe an chúrsa: Dé Sathairn, 19 Meán Fómhair 2015Ranganna Oíche Gaeilge an Fhómhair
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le sé leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an fhómhair an tseachtain dar tosach 21 Meán Fómhair 2015. Is i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 21 Meán Fómhair 2015Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil – Leibhéal 3, 4, 5 agus 6
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 1/bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1), leibhéal 5 (meánleibhéal 2) agus leibhéal 6 (ardleibhéal 1) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an fómhar seo.
Le cois seisiúin teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath (rang trí huaire an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine) agus foghlaim ar líne
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír (rang trí huaire an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine) agus foghlaim ar líne
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain) agus foghlaim ar líne
Rogha 4: Ranganna beo ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain) agus foghlaim ar líne
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 29 Meán Fómhair 2015 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 30 Meán Fómhair 2015 (leibhéal 4), Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2015 (leibhéal 5), Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2015 (leibhéal 6)Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal. Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le tamall de bhlianta anuas. Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ón am a chláraíonn siad. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.
Rogha 1: Ranganna dhá uair an chloig i nGaelchultúr, dhá uair in aghaidh na seachtaine, idir 7 Iúil agus 30 Iúil, mar aon le foghlaim ar líne
Rogha 2: Dhá sheisiún lae sa seomra ranga agus trí sheisiún dhá uair an chloig ar líne, idir 8 Iúil agus 1 Lúnasa, mar aon le foghlaim ar líne
Tuilleadh eolais ...
Dátaí: 7 Iúil - 30 Iúil (Rogha 1), 8 Iúil - 1 Lúnasa (Rogha 2)


Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith. Beidh na seisiúin sin ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath.
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 26 Meán Fómhair 2015
Ionad: Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Scoil Samhraidh Chumann Merriman
Beidh Scoil Samhraidh Chumann Merriman á reáchtáil in Inis, Contae an Chláir, idir 12 agus 15 Lúnasa agus is é “Cumann agus Céileachas: Love and Marriage Revisited” téama na Scoile i mbliana.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Céadaoin, 12 Lúnasa - Dé Sathairn, 15 Lúnasa
Ionad: Inis, Contae an Chláir


Scoil Samhraidh Willie Clancy
Beidh Scoil Samhraidh Willie Clancy ar siúl Dé Sathairn, 4 Iúil - Dé Domhnaigh, 12 Iúil i Sráid na Cathrach, Contae an Chláir. Beidh ranganna ceoil agus damhsa, léachtaí, ceardlanna agus céilithe á reáchtáil le linn na seachtaine ar fad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 4 Iúil - Dé Domhnaigh, 12 Iúil
Ionad: Sráid na Cathrach, Contae an Chláir


Lá Gaeilge
Beidh Lá Gaeilge ar siúl in Sterling, Massachusetts ó 9.00am go 4.00pm, Dé Sathairn, 25 Iúil.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaí: Deirdra (info@adtf.org nó 001 508796-5095)
Am agus Dáta: 9.00am-4.00pm, Dé Sathairn, 25 Iúil
Ionad: St. Richard of Chichester, 4 Bridge St, Sterling, MA 01564, Stáit Aontaithe Mheiriceá


Tumsheachtain Samhraidh na Gaeltachta in Ontario
Beidh Tumsheachtain Samhraidh na Gaeltachta ar siúl in Ontario, Ceanada, Dé Domhnaigh, 9 Lúnasa - Dé Sathairn, 15 Lúnasa.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaí: Stiofán Mac Thréinfhir (stephenandjulie@bell.net nó 001 613 379 5578)
Dátaí: Dé Domhnaigh, 9 Lúnasa - Dé Sathairn, 15 Lúnasa
Ionad: Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, 298 Gilmore Road, Tamworth, Ontario, Ceanada


Cúrsa Tumoideachais Dhaltaí na Gaeilge
Beidh cúrsa tumoideachais Gaeilge á reáchtáil ag Daltaí na Gaeilge Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa - Dé Sathairn, 22 Lúnasa.
Tuilleadh eolais...
Teagmhálaí: Liam Guidry (001 732 571 1988)
Dátaí: Dé Domhnaigh, 16 Lúnasa - Dé Sathairn, 22 Lúnasa
Ionad: Esopus, Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá


Scoil Samhraidh Mhic Reachtain
Beidh Dianchúrsa Gaeilge ar siúl le linn na seachtaine dar tús 27 Iúil, mar chuid de Scoil Samhraidh Mhic Reachtain. Is in Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste, a bheidh na ranganna ar siúl, agus beidh siad ar fáil ag cúig leibhéal éagsúla.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Luain, 27 Iúil - Dé hAoine, 31 Iúil
Ionad: Áras Mhic Reachtain, Béal Feirste


Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir Oideas Gael
Más maith leat seachtain spraíúil a chaitheamh ag cur barr feabhais ar do chuid Gaeilge, ag foghlaim faoi chultúr na hÉireann agus ag cur aithne ar dhaoine nua, tabhair aghaidh ar Ghleann Cholm Cille ag deireadh mhí Iúil chun páirt a ghlacadh sa Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir atá á reáchtáil arís i mbliana ag Oideas Gael. Beidh an Scoil Samhraidh ar siúl idir 25 Iúil agus 1 Lúnasa, agus beidh deis ag daoine freastal ar ranganna teanga mar aon le ceardlanna ar an gceol, ar an amhránaíocht, ar an damhsa agus imeachtaí nach iad.
Tuilleadh eolais...
Dátaí: Dé Sathairn, 25 Iúil - Dé Sathairn, 1 Lúnasa
Ionad: Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall


Ridirí Átha Cliath – Club Rothaíochta Lán-Ghaeilge
Ag tús an tsamhraidh seo a bunaíodh Ridirí Átha Cliath, club nua rothaíochta lán-Ghaeilge, agus is ag dul ó neart go neart atá sé ó shin i leith. Buaileann na Ridirí le chéile ag Iosta na Rinne gach Luan chun dul ar thurais timpeall Bhaile Átha Cliath agus bíonn fáilte roimh chách.
Tuilleadh eolais...
Amanna agus Dátaí: 6.30pm, gach Luan
Ionad: Iosta na Rinne