Nuachtlitir #31: Iúil 2015

An chéad ócáid bhronnta ag an gcéad institiúid tríú leibhéal Gaeilge


Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn, 20 Meitheamh, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoi chúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Aon mhac léinn déag ar fad a bhí sa chéad ghrúpa seo agus tá an cháilíocht atá bainte amach acu ag leibhéal 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ).
Is é Coláiste na hÉireann an chéad choláiste tríú leibhéal lán-Ghaeilge agus bunaíodh é i samhradh na bliana 2013 tar éis do Chomhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC) stádas mar institiúid tríú leibhéal a bhronnadh ar Ghaelchultúr. Cuireadh tús leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán i mí Mheán Fómhair an bhliain sin agus rinne an chéad ghrúpa mac léinn a gcuid scrúduithe ceann cúrsa i mí na Nollag anuraidh.


Ag labhairt dó le linn na hócáide bronnta, bhí an méid seo le rá ag Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir:


“Is cúis bhróid agus áthais dúinn go bhfuil sibhse, an chéad ghrúpa mac léinn dár gcuid, i ndiaidh an cháilíocht seo a bhaint amach. Agus is cúis mhisnigh dúinn gur éirigh linn iarrthóirí den chéad scoth a mhealladh chuig an chúrsa ó gach cearn den tír. Is lá tábhachtach é seo i stair Ghaelchultúir agus is bailchríoch é ar shé bliana d’obair dhian. Tá an-dua caite againn leis an tionscadal seo, Coláiste na hÉireann, agus tá súil againn go bhfuil institiúid cruthaithe againn a mhairfidh go ceann i bhfad agus a fhágfaidh rian láidir, dearfach ar an earnáil ardoideachais in Éirinn.


“Agus tús á chur againn leis an Dioplóma, theastaigh ó Choláiste na hÉireann clár praiticiúil, úsáideach a thairiscint a mbeadh dúshlán intleachtúil ag baint leis agus na scileanna a mhúineadh do na rannpháirtithe a chuirfeadh ar a gcumas aistriúcháin ar ardchaighdeán a chur ar fáil agus Gaeilge chruinn, nádúrtha a scríobh. Chuir muid béim láidir fosta ar an teicneolaíocht agus ar an ríomhfhoghlaim, agus d’fhéach muid le cur chuige nuálach a úsáid i dtaca le seachadadh an chúrsa a rachadh chun sochair do na rannpháirtithe agus a d’éascódh an fhoghlaim. Tá súil againn go bhfuil na spriocanna seo go léir a chuir muid romhainn bainte amach againn.”


Thosaigh an dara grúpa mac léinn an cúrsa san fhómhar anuraidh agus beidh an tríú grúpa ag dul ina bhun i mí Mheán Fómhair i mbliana.


Tá tuilleadh eolais faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán le fáil anseo. Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is é an spriocdháta d’iarratais i gcás chúrsa 2015 ná Dé Máirt, 1 Meán Fómhair.