Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

An-tóir ar an TGG i measc comhairlí áitiúla ar fud na tíre


Bliain iontach eile a bhí ann anuraidh don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Thug 130 fostaí ó chomhairlí áitiúla ar fud na tíre faoin gcúrsa ag leibhéil 3, 4 agus 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Lena chois sin, ach thug 182 fostaí ó eagrais éagsúla de chuid na hearnála poiblí faoin gcúrsa le linn 2015, idir chúrsaí intí, chúrsaí ar líne agus chúrsaí in ionad Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath. Ó cuireadh tús leis an Teastas in 2012 tá breis agus 400 fostaí ón earnáil phoiblí i ndiaidh tabhairt faoin gcúrsa agus tá méadú ag teacht ar na figiúirí bliain i ndiaidh bliana.


“Chaitheamar an-dua agus an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil á fhorbairt againn le cinntiú go dtiocfadh feabhas suntasach orthu siúd a thabharfadh faoi taobh istigh d’achar gairid ama,” a deir Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir. “Tuigimid go bhfuil dhá thrá ar gá a fhreastal i gcás traenáil ar bith a chuirtear ar fáil do dhaoine gairmiúla: is gá go mbainfeadh na rannpháirtithe féin taitneamh agus tairbhe as an gcúrsa agus is gá go mbeadh tairbhe ann don eagras freisin. Ón aiseolas atá faighte againn ó oifigigh traenála, is cinnte go bhfuil na cúrsaí seo ag freastal ar na riachtanais sin ar fad.”
Reáchtáladh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil i gComhairle Contae Fhine Ghall, i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gComhairle Contae Mhaigh Eo agus i gComhairle Contae Dhún na nGall go dtí seo. Reáchtáladh an cúrsa níos mó ná uair amháin i gcuid na de na heagrais seo.


Seo a leanas roinnt rudaí a dúirt oifigigh traenála maidir leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus maidir leis an taithí a bhí acu ag obair le Gaelchultúr:


Oifigeach Traenála 1 – Údarás Áitiúil
“Reáchtálamar dhá chúrsa ullmhúcháin agus dhá chúrsa de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil – ceann ag leibhéal 3 agus ceann ag leibhéal 4. Léirigh na rannpháirtithe ar fad spéis ollmhór sa chúrsa, a mhair deich seachtaine, de bharr go raibh na teagascóirí an-eolach agus de bharr go raibh an-taithí acu ar a ngairm. Rinneadh próiseas simplí de rud a d’fhéadfadh a bheith thar a bheith casta a bhuíochas le cur chuige gairmiúil na foirne [i nGaelchultúr]. Is léir go bhfuil siad an-phaiseanta faoin obair atá ar bun acu agus go mbaineann siad sult aisti freisin. Tá mé iontach sásta leis na seirbhísí atá curtha ar fáil ag Gaelchultúr agus tá mé ag súil go mór le bheith ag obair leo amach anseo.”


Oifigeach Traenála 2 – Eagras Poiblí
“Bhí an teagascóir go hiontach. Bhí sí an-eolach maidir le gach gné d’úsáid na gramadaí agus spreag sí plé bríomhar i gcónaí. Bhí an-mheas ag an ngrúpa uirthi agus bhí an tinreamh an-mhaith go leanúnach. Tá baill eile foirne anois ag fiosrú faoin gcéad chúrsa eile agus tá sé i gceist againn é a chur ar fáil ag leibhéal 3 agus 4 amach anseo.”


Cuirfear tús arís leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath ar an 1 Márta 2016, ach is féidir cúrsaí intí a reáchtáil in eagras ar bith ag am ar bith in aon áit sa tír. Le tuilleadh eolais a fháil faoin gcúrsa féin nó le bróisiúir a íoslódáil cliceáil anseo nó déan teagmháil le Diarmuid Ó Mathúna, Bainisteoir Forbartha Gnó Ghaelchultúir trí ríomhphost a sheoladh chuig diarmuid@gaelchultur.com nó trí ghlaoch ar (01) 484 5225.