Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Deiseanna iontacha fostaíochta ann i gcónaí dóibhsean a bhfuil ardscileanna teanga acu


Tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr anois ó bhí samhradh na bliana 2010 ann agus tá suas le 350 duine as gach cearn den tír tar éis tabhairt faoi go dtí seo – mar aon le daoine as na Stáit Aontaithe, Sasana, an Eilvéis agus an Astráil.


Tosóidh dianchúrsa an earraigh ar an 6 Feabhra agus mairfidh sé go dtí mí na Bealtaine. €450 an táille atá i gceist.


Tá an clár páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge go laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge agus cur lena gcuid eolais ar ghramadach na teanga. Tá sé oiriúnach chomh maith dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu.


“Chuir muid tús leis an Dianchúrsa i lár na géarchéime eacnamaíochta ach, mar sin féin, bhí an-ráchairt air ón tús,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “Is maith leis na rannpháirtithe an meascán den fhoghlaim sa seomra ranga agus ar líne atá i gceist agus measann siad go bhfuil an t-aiseolas cuimsitheach a chuirtear ar fáil maidir leis an obair leanúnach an-úsáideach go deo.


“Bhí ganntanas post ann do lucht na Gaeilge ar feadh cúpla bliain ach tá feabhas ag teacht ar chúrsaí de réir a chéile. Tá roinnt mhaith post i ndiaidh a theacht chun cinn sna heagraíochtaí Gaeilge le bliain nó dhó anuas agus beidh deiseanna iontacha fostaíochta ar fáil in institiúidí an Aontais Eorpaigh sna blianta atá amach romhainn – suas le dhá chéad post, de réir mar a thuigim. Beidh deacrachtaí acusan nach bhfuil acu ach Gaeilge mheasartha poist mhaithe a bhaint amach i saol na Gaeilge ach ní bheidh sé sin amhlaidh i gcás daoine a bhfuil ardscileanna teanga acu – beidh neart deiseanna ann dóibhsean i gcónaí.
“Tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin an-phraiticiúil – an sprioc atá ann ná cuidiú leis na rannpháirtithe tuiscint a fháil ar rialacha casta a mbíonn deacrachtaí ag go leor daoine leo, agus cuidiú leo Gaeilge níos cruinne agus níos dúchasaí a scríobh. Is cinnte gur buntáiste ollmhór scileanna dá leithéid don té ar mian leis post Gaeilge ar ardchaighdeán a bhaint amach.”


Déanann na mic léinn an chuid is mó den chúrsa ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ach eagraítear ceardlanna lae ar cheithre Shatharn éagsúla chomh maith. Is i gceanncheathrú Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, a bhíonn na seisiúin sin ar siúl. Ní gá dóibhsean a chailleann na seisiúin sa seomra ranga a bheith róbhuartha: bíonn fáil ag na rannpháirtithe ar fad ar fhíseáin ina mbíonn cur síos cuimsitheach ar an obair a dhéantar sa seomra ranga.Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail sin, cliceáil anseo.


Bíonn deis ag na mic léinn tabhairt faoi scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig ar chríochnú an chúrsa dóibh (níl an tástáil éigeantach, áfach). Is féidir an tástáil seo a úsáid mar scrúdú iontrála chomh maith don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, atá á reáchtáil ag Gaelchultúr ó bhí 2013 ann.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge nó chun áit a chur in áirithe, téigh go www.gaelchultur.com. Is féidir tuilleadh eolais a fháil freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.


Chun bróisiúr an Dianchúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.