Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Fós ag lorg rúin don Athbhliain? Cláraigh le haghaidh rang Gaeilge le Gaelchultúr!


Tá a fhios againn ar fad cad í an cheist is coitianta a chloistear an tráth seo den bhliain: “Céard atá mar rún na hAthbhliana agat?” I measc na rún is coitianta a dhéantar ag tús na míosa seo ná eispéireas nua a thriail, páirt a ghlacadh in imeacht nua sóisialta agus rud éigin nua a fhoghlaim. Bhuel, táimidne ag moladh duit na trí mhór-rún sin a chur le chéile agus clárú chun rang Gaeilge a dhéanamh le Gaelchultúr an t-earrach seo!


An bhfuil an-spéis agat sa Ghaeilge, ach ní raibh deis agat riamh í a fhoghlaim? An bhfuil tú ag iarraidh a bheith in ann níos mó cabhrach a thabhairt do do pháistí leis an obair bhaile Ghaeilge? An dtuigeann tú go leor den teanga ach níl an mhuinín ná an cleachtadh agat comhrá ceart a dhéanamh? An bhfuil tú líofa go leor ach ba mhaith leat cur le do stór focal, le do thuiscint ar an ngramadach agus le do scileanna cainte? Déanann daoine ranganna Gaeilge le Gaelchultúr ar go leor cúiseanna éagsúla, agus tá cúrsaí againn le freastal ar gach leibhéal cumais agus líofachta, ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa.


De bharr go mbaintear úsáid as cur chuige éifeachtach múinteoireachta, siollabas suimiúil atá bainteach le saol na bhfoghlaimeoirí agus de bharr go bhfuil taithí fhairsing agus ardcháilíochtaí ag múinteoirí a bhíonn i mbun na ranganna, gealltar go mbeidh eispéireas foghlamtha an-dearfach ag rannpháirtithe agus go ndéanfaidh siad dul chun cinn i dtimpeallacht spreagúil, fhoghlaimeoirlárnach. Cuirtear ar a suaimhneas iad sna ranganna ón tús agus spreagtar iad le bheith ag foghlaim ag leibhéal agus ag luas a oireann dóibh féin.


Cuirfear tús le ranganna oíche Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 1 Feabhra 2016. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1

Tá eolas breise le fáil faoi ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir ach cliceáil anseo. Is féidir bróisiúr na ranganna a íoslódáil anseo.


Acmhainní luachmhara tacaíochta

Tuigimid go mbíonn sé deacair, agus tú ag freastal ar rang teanga uair sa tseachtain, cleachtadh a dhéanamh sa bhaile ar an méid a d'fhoghlaim tú sa rang. Chun cabhrú lenár bhfoghlaimeoirí an méid is mó gur féidir leo a bhaint as na ranganna, tugaimid leabhrán nótaí agus dlúthdhioscaí fuaime amach ag tús gach cúrsa. Is féidir leis na foghlaimeoirí teacht ar an ábhar seo ar líne, freisin, ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, www.ranganna.com.


Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh imeacht saor in aisce á reáchtáil ag Gaelchultúr chun deis a thabhairt don phobal bualadh isteach chugainn agus eolas a fháil faoinár gcuid cúrsaí, rang samplach a thriail agus blaiseadh a fháil den chur chuige múinteoireachta atá againn. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, ar siúl i gceannáras Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 23 Eanáir. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh ceangal ar bith ort é sin a dhéanamh.


Mura mbíonn tú saor le freastal ar an ócáid thuasluaite, beidh deis agat tabhairt faoi mheasúnú in ionad Ghaelchultúir ar an 26, 27 nó 28 Eanáir. Má bhuaileann tú isteach am ar bith idir 6.00pm agus 7.00pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta do chuid Gaeilge a mheas agus déarfar leat cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh duit. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré.


Tá eolas cuimsitheach le fáil faoi ranganna oíche an fhómhair anseo. Chun bróisiúr na ranganna a íoslódáil, cliceáil anseo.
Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.