Nuachtlitir #33: Eanáir 2016

Dátaí tábhachtacha


Imeachtaí de chuid Ghaelchultúir:


Blaiseadh den Ghaeilge
Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr Dé Sathairn, 23 Eanáir, inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh sé seo riachtanach.
Tuilleadh eolais: www.gaelchultur.com / (01) 484 5220 / eolas@gaelchultur.com
Am agus dáta: Idir 12.00pm agus 1.00pm, Dé Sathairn, 23 EanáirMeasúnú
Má tá spéis agat tabhairt faoi chúrsa Gaeilge le Gaelchultúr ach mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal ag a bhfuil tú, buail isteach chuig ceanncheathrú an chomhlachta ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, ag aon am le linn na dtréimhsí atá luaite thíos agus déanfaidh duine dár múinteoirí do chuid Gaeilge a mheas. Tá an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall fiche nóiméad, agus ní gá duit é a chur in áirithe roimh ré.

Measúnú 16.00–7.00pmDé Máirt26 Eanáir 2016
Measúnú 26.00–7.00pmDé Céadaoin27 Eanáir 2016
Measúnú 36.00–7.00pmDéardaoin28 Eanáir 2016

Tuilleadh eolais: eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220Ranganna Oíche Gaeilge an Earraigh
Cuireann Gaelchultúr ranganna Gaeilge ar fáil do dhaoine fásta ag suas le sé leibhéal, trí huaire sa bhliain. Cuirfear tús le cúrsa an earraigh an tseachtain dar tosach 1 Feabhra 2016. Is i mBaile Átha Cliath agus i gCeatharlach a bheidh na ranganna ar siúl ach má mheasann tú go mbeadh éileamh ar ranganna i do cheantarsa, bí i dteagmháil linn ar eolas@gaelchultur.com / (01) 484 5220.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: An tseachtain dar tosach 1 Feabhra 2016Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéil 3, 4 agus 5
Tabharfaidh na cúrsaí creidiúnaithe seo deis d’fhostaithe san earnáil phoiblí sainteanga a fhoghlaim a bhainfidh go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta - Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - a bhaint amach ag an am céanna. Is ag leibhéal 3 (bonnleibhéal 2), leibhéal 4 (meánleibhéal 1) agus leibhéal 5 (meánleibhéal 2) den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheidh na cúrsaí a reáchtálfar an t-earrach seo, agus cuirfear Cúrsa Ullmhúcháin (bonnleibhéal 1) freisin ar fáil dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi fhoghlaim na Gaeilge linn ach nach mbeadh an TGG oiriúnach dóibh go fóill.
Le cois seisiún teagaisc sa seomra ranga, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa cuimsitheach ar líne, Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Beidh siad in ann úsáid a bhaint as an ábhar seo agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don scrúdú ceannchúrsa.
Rogha 1: Ranganna i nGaelchultúr i mBaile Átha Cliath agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 2: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang trí uair an chloig, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 10 seachtaine)
Rogha 3: Ranganna intí aon áit sa tír agus foghlaim ar líne (rang uair go leith, lá amháin sa tseachtain, ar feadh 20 seachtain)
Tuilleadh eolais ...
Dátaí tosaithe do rogha 1: Dé Máirt, 1 Márta 2016 (Cúrsa Ullmhúcháin), Dé Máirt, 1 Márta 2016 (leibhéal 3), Dé Céadaoin, 2 Márta 2016 (leibhéal 4) agus Déardaoin, 3 Márta 2016 (leibhéal 5)Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge
Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe orthu siúd ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den chúrsa seo ar líne ach eagrófar seisiúin sa seomra ranga chomh maith i gceannáras Ghaelchultúir i mBaile Átha Cliath.
Tuilleadh eolais ...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 6 Feabhra 2015Cúrsa Ullmhúcháin Fraincis–Gaeilge
Is cúrsa ullmhúcháin é seo dóibhsean a bheidh ag cur isteach ar phost aistriúcháin in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh agus a roghnóidh an Fhraincis mar theanga iasachta sa scrúdú aistriúcháin. Beidh an bhéim sa chúrsa seo ar an teanga scríofa, agus go háirithe ar aistriú téacsanna comhaimseartha ó Fhraincis go Gaeilge. Dhá sheisiún lae sa seomra ranga a bheidh i gceist, mar aon le cúig rang uair go leith beo ar líne. Ní mór do na hiarrthóirí a chuirfidh isteach ar an gcúrsa seo Fraincis a bheith déanta acu mar ábhar don Ardteistiméireacht, ar a laghad.
Tuilleadh eolais...
Dáta tosaithe: Dé Sathairn, 5 Márta 2016


Imeachtaí de chuid eagraíochtaí eile:


Scoil Gheimhridh Chumann Merriman
Tionólfar Scoil Gheimhridh Merriman 2016 i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 29 – 31 Eanáir. “Sráideanna Naofa Átha Cliath” atá mar théama i mbliana. Beidh léachtaí, siompóisiam, seoladh leabhar agus turas bus ar phríomhimeachtaí na Scoile ach beidh amhráin, rince, spleodar agus spraoi ag Club Merriman chomh maith. Is féidir clár na féile a fheiceáil ach cliceáil anseo.
Dátaí: 29 – 31 Eanáir
Ionad: Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach 2016
Beidh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl i gCeatharlach 29 Márta – 3 Aibreán agus beidh go leor imeachtaí suimiúla ar siúl le linn na féile sin. Anuas air sin, tá comórtas amhrán nuachumtha á reáchtáil faoi láthair ag muintir na féile chun amhrán a roghnú don Chomórtas Idirnáisiúnta Pan Cheilteach a bheidh ar siúl le linn na féile. An spriocdháta d'iontrálacha ná 22 Eanáir, agus is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoin gcomórtas agus faoin bhféile féin anseo.
Dátaí: 29 Márta – 3 Aibreán 2016
Ionad: Ionaid éagsúla i gCeatharlach
Spriocdháta don Chomórtas Amhrán: 22 Eanáir 2016Siamsaíocht @6! le Gael Linn
Bí i láthair ag Siamsaíocht @6! nuair a bheidh ceol aoibhinn á chur ar fáil ag Johnny Óg Connolly (bosca ceoil/mileoidean), Brian McGrath (bainseó) agus Síle Denvir (amhránaíocht/cruit).
Tuilleadh eolais...
Cead isteach: €15, blaisíní bia san áireamh
Áirithintí: Déan teagmháil le Niamh de Búrca ar (087) 254 7574 / niamh@gael-linn.ie
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil, mar sin ní mór áit a chur in áirithe roimh ré.
Am agus dáta: 6.00–8.00pm, Déardaoin, 18 Feabhra 2016
Ionad: Amharclann Chúirt an Phaoraigh, Teach Cathrach Chúirt an Phaoraigh, Baile Átha Cliath 2Seimineár Dátheangach: Tábhacht na Gaeilge don Fhéiniúlacht Éireannach
Beidh seimineár dátheangach á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge Dé Máirt, 26 Eanáir 2016, i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath. Teideal an tseimineáir ná ‘Tábhacht na Gaeilge don Fhéiniúlacht Éireannach’, agus beidh Michael MacDowell, Fiach Mac Conghail, Caitríona Ní Chléirchín agus Máirtín Ó Muilleoir ag caint ag an ócáid. Tá cead isteach saor in aisce agus cuirfear seirbhís aistriúcháin chomhuainigh ar fáil.
Tuilleadh eolais...
Am agus dáta: 7.00pm, Dé Máirt, 26 Eanáir 2016
Ionad: Teach an Ardméara, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2Dámhachtainí ICUF
Gach bliain cuireann an Irish Canada University Foundation líon áirithe teagascóirí Gaeilge chuig ollscoileanna éagsúla i gCeanada ar feadh bliain acadúil, le tacaíocht na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. An aidhm atá leis seo ná chun cabhrú le forbairt na Gaeilge i gCeanada. An spriocdháta d’iarratais chun cur isteach ar cheann de na dámhachtainí seo i mbliana ná 5 Feabhra 2016.
Tuilleadh eolais...
Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine, 5 Feabhra 2016