Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Comhairle d’iarratasóirí


Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA), an chéad chúrsa iarchéime de chuid Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir, á thairiscint den séú huair ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh ag an institiúid seo a bunaíodh in 2013.


Tá an DISA ag Leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus maireann sé trí sheimeastar ar fad. Tá sé dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.


Comhairle

Seo roinnt moltaí praiticiúla dóibhsean ar mian leo ullmhú do scrúdú iontrála an DISA i mbliana:

  • Triail a bhaint as an scrúdú samplach atá le fáil san fho-rannóg Treoir maidir leis an scrúdú iontrála ar www.gaelchultur.com, ansin a gcuid freagraí a sheiceáil sa doiciméad dar teideal “Freagraí ar cheisteanna an pháipéir shamplaigh” sa rannóg chéanna.
  • Tabhairt faoi Thriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir le feiceáil cad iad na rialacha gramadaí nach bhfuil siad eolach orthu. Tá an triail le fáil anseo.
  • An leabhar Gramadach gan Stró! a cheannach, na cleachtaí gramadaí atá ann a dhéanamh agus a gcuid freagraí a sheiceáil ag deireadh an leabhair, nó clárú don leagan idirghníomhach ar líne den leabhar ar ranganna.com.
  • Na leaganacha Béarla d’ailt atá le fáil sa nuachtlitir seo a aistriú go Gaeilge, ansin comparáid a dhéanamh idir na haistriúcháin sin agus na leaganacha Gaeilge atá le fáil sa nuachtlitir féin.
  • Triail a bhaint as cuid de na ceachtanna atá le fáil ar an suíomh aistear.ie.

Bíonn léachtaí agus ranganna teagaisc an DISA ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus dá bhrí sin is féidir le daoine as gach cearn den tír tabhairt faoin gclár (go dtí seo, mar shampla, tá mic léinn tar éis taisteal as Toraigh, Gaeltacht Chiarraí, Lucsamburg agus an Fhrainc chuig seisiúin lae an Dioplóma).


Tá dhá spriocdháta ann d’iarratais i gcás chúrsa 2018–2019: Déardaoin, 28 Meitheamh nó Dé hAoine, 24 Lúnasa. Agus beidh rogha i gceist i gcás scrúdú iontrála an DISA freisin: Dé Sathairn, 7 Iúil nó Dé Sathairn, 1 Meán Fómhair (2.00–4.00pm ar an dá dháta).
Tábhachtach: De bhrí nach bhfuil ach 15 áit ar fáil ar an gcúrsa, d’fhéadfadh buntáiste a bheith acusan a dhéanfadh an scrúdú iontrála i mí Iúil.


Tá eolas breise faoin DISA, mar aon le bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais, le fáil ar www.gaelchultur.com. Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com.


Beidh seisiúin eolais maidir leis an DISA ar siúl i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 ag na hamanna agus ar na dátaí seo a leanas:

12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 19 Bealtaine
6.00–7.00pm, Dé Máirt, 21 Lúnasa

12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 25 Lúnasa

Ní gá dóibhsean ar mian leo freastal ar cheann de na seisiúin eolais thuas áit a chur in áirithe roimh ré.


Chun féachaint ar fhíseán mar gheall ar an DISA, cliceáil ar an gcnaipe seinnte thíos.