Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Ranganna oíche Ghaelchultúir ar tí tosú arís


An bhfuil an-spéis agatsa sa Ghaeilge, ach an duine tú nach raibh deis aige riamh í a fhoghlaim i gceart? An bhfuil tú ag iarraidh a bheith in ann níos mó cabhrach a thabhairt do do chuid páistí leis an obair bhaile Ghaeilge? An duine tú a thuigeann go leor den teanga ach nach bhfuil an mhuinín nó an cleachtadh aige le comhrá ceart a dhéanamh? An bhfuil tú líofa go leor ach ag iarraidh cur le do stór focal, le do thuiscint ar an ngramadach agus le do scileanna cainte?


Déanann daoine ranganna Gaeilge le Gaelchultúr ar go leor cúiseanna éagsúla, agus tá cúrsaí againn le freastal ar gach leibhéal cumais agus líofachta, ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa.


Cé go mbíonn Gaelchultúr de shíor ag tabhairt faoi thionscadail nua agus ag cur lenár sainchúrsaí agus lenár gcúrsaí ar líne, tá ár ranganna oíche don phobal ginearálta i gcónaí ag croílár ár gcuid oibre, agus tá na ranganna céanna ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas. An fómhar seo caite, reáchtáil Gaelchultúr aon rang oíche dhéag ag sé leibhéal éagsúla inár gceanncheathrú i mBaile Átha Cliath, agus d’fhreastail líon níos mó foghlaimeoirí ar na ranganna sin ná mar a d’fhreastail orthu riamh. Táimid dóchasach go dtiocfaidh tuilleadh fáis ar an líon sin san earrach.


De bhrí go bhfuil cur chuige éifeachtach múinteoireachta i gceist i ngach cúrsa agus siollabas suimiúil atá bainteach le saol na bhfoghlaimeoirí, agus de bhrí go bhfuil taithí fhairsing agus ardcháilíochtaí ag na múinteoirí a bhíonn i mbun na ranganna, bíonn eispéireas foghlamtha an-dearfach ag na rannpháirtithe agus déanann siad an-dul chun cinn i dtimpeallacht spreagúil, fhoghlaimeoirlárnach. Cuirtear ar a suaimhneas iad sna ranganna ón tús agus spreagtar iad le bheith ag foghlaim ag leibhéal agus ag luas a oireann dóibh féin.


Cuirfear tús le ranganna oíche Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 4 Feabhra 2019. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1

Tá eolas breise le fáil faoi ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir ach cliceáil anseo. Is féidir bróisiúr na ranganna a íoslódáil anseo.


Ionaid taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath

Ní ar mhuintir Bhaile Átha Cliath amháin a bhíonn Gaelchultúr ag freastal, áfach, agus le tamall fada anois tá cúrsaí á reáchtáil againn i gCeatharlach ag suas le ceithre leibhéal éagsúla. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi ranganna Cheatharlach anseo.


Acmhainní luachmhara tacaíochta

Tuigimid go mbíonn sé deacair, agus tú ag freastal ar rang teanga uair sa tseachtain, cleachtadh a dhéanamh sa bhaile ar an méid a d'fhoghlaim tú sa rang. Chun cabhrú lenár bhfoghlaimeoirí an tairbhe is mó is féidir leo a bhaint as na ranganna, tugaimid leabhrán nótaí agus dlúthdhioscaí fuaime amach ag tús gach cúrsa. Is féidir leis na foghlaimeoirí teacht ar an ábhar seo ar líne, freisin, ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, www.ranganna.com.


Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh imeacht saor in aisce á reáchtáil ag Gaelchultúr chun deis a thabhairt don phobal bualadh isteach chugainn agus eolas a fháil faoinár gcuid cúrsaí, rang samplach a thriail agus blaiseadh a fháil den chur chuige múinteoireachta atá againn. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, ar siúl i gceannáras Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 26 Eanáir. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh ceangal ar bith ort é sin a dhéanamh.


Mura mbíonn tú saor le freastal ar an ócáid thuasluaite, beidh deis agat tabhairt faoi mheasúnú in ionad Ghaelchultúir ar an 29 Eanáir, an 30 Eanáir nó an 31 Eanáir. Má bhuaileann tú isteach am ar bith idir 6.00pm agus 7.00pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta do chuid Gaeilge a mheas agus déarfar leat cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh duit. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré.
Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.