Nuachtlitir #44: Aibreán 2019

Cúrsaí éagsúla ag Gaelchultúr dóibhsean ar mian leo cur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Hibernia)


Bíonn an t-agallamh Gaeilge ar cheann de na gnéithe is mó de phróiseas iontrála na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas a chuireann faitíos agus imní ar dhaoine. Má tá tusa chun tabhairt faoi agallamh dá leithéid, níor cheart go mbeadh faitíos ar bith ort mar go bhfuil dhá chúrsa éagsúla deartha ag Gaelchultúr le freastal ort, is cuma cén sceideal atá agat i láthair na huaire nó cén áit a bhfuil tú lonnaithe. Dírítear sa dá chúrsa éagsúla seo ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.


Déantar measúnú le linn an agallaimh Gaeilge ar scileanna cumarsáide, stór focal, líofacht, tuiscint agus cruinneas. Mar sin, tá sé mar aidhm ag an dá chúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:

 • tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí
 • briathra a úsáid i gceart
 • freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh
 • freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de
 • sleachta próis a léamh gan deacracht
 • úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.


1. Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na MGO (Bunmhúinteoireacht) de chuid Choláiste Hibernia


Is é an cúrsa seo an cúrsa is cuimsithí atá againn le daoine a ullmhú don agallamh iontrála le Coláiste Hibernia. Freastalaíonn na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig sa seomra ranga, uair amháin in aghaidh na seachtaine, thar ocht seachtaine, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.


Beidh na ranganna ar siúl an samhradh seo idir 7.00pm agus 9.00pm ar an gCéadaoin, ar na dátaí seo a leanas: 22 agus 29 Bealtaine; 5, 12, 19 agus 26 Meitheamh; agus 3 agus 10 Iúil.


Iadsan a bheidh páirteach sa chúrsa, beidh fáil acu ar feadh sé mhí ar chúrsa ar líne (ar www.ranganna.com) dar teideal Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Féach thíos chun níos mó eolais a fháil faoin gcúrsa ar líne seo.


Tá tuilleadh eolais faoin gcúrsa ocht seachtaine seo ar fáil anseo.


2. Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Agallamh Gaeilge na MGO (Bunmhúinteoireacht) de chuid Choláiste Hibernia


De bhrí gur dianchúrsa aon lae é seo, tá sé oiriúnach do dhaoine nach bhfuil an t-am acu freastal ar chúrsa níos faide agus dóibhsean nach bhfuil lonnaithe i mBaile Átha Cliath ach atá ag iarraidh roinnt ama a chaitheamh sa seomra ranga le múinteoir seachas a bheith ag obair go hiomlán neamhspleách sa bhaile. Reáchtálfar an cúrsa seo in ionad Ghaelchultúir ó 10.00am go 4.30pm ar an 11 Bealtaine.


Beidh fáil ag rannpháirtithe an chúrsa seo freisin ar an gcúrsa ar líne Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) nuair a chláróidh siad.


Tá tuilleadh eolais faoin gcúrsa seo ar fáil anseo.


Cúrsa ar líne: Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na MGO (Bunmhúinteoireacht) de chuid Choláiste Hibernia


Is féidir leosan nach n-oireann na cúrsaí thuas dóibh tabhairt faoin gcúrsa ar líne seo agus beidh siad in ann a bheith ag staidéar ina gcuid ama féin, is cuma cén áit sa tír nó ar domhan a bhfuil siad lonnaithe ann.


Tá naoi n-aonad éagsúla i gceist sa chúrsa, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith a d’fhéadfadh a theacht chun cinn san agallamh. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

 • Aonad 1: Struchtúr an Agallaimh
 • Aonad 2: Cúlra agus Áit Chónaithe / An Teaghlach
 • Aonad 3: An Saol Oibre
 • Aonad 4: Laethanta Saoire agus Taisteal / Teangacha
 • Aonad 5: Cúrsaí Oideachais agus Gairm an Mhúinteora
 • Aonad 6: Stíl Mhaireachtála
 • Aonad 7: Labhairt faoin Am atá Thart
 • Aonad 8: Labhairt faoin Am atá Romhainn
 • Aonad 9: Dá mbeinn i m’Aire Oideachais ...

Tá an bhéim ar fad sa chúrsa ar na rannpháirtithe a ullmhú le bheith in ann dul i ngleic leis na topaicí thuas san agallamh. Múintear stór focal agus frásaí úsáideacha, agus cuirtear neart comhráite samplacha ar fáil freisin. Tá comhaid fuaime ag dul le gach cuid den chúrsa, rud a chinnteoidh go mbeidh na rannpháirtithe in ann dul i dtaithí ar fhuaimeanna na teanga arís.


Cliceáil anseo chun aonad den chúrsa a thriail saor in aisce sula gcláraíonn tú dó.