Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Nasc na míosa: Léann Teanga: An Reiviú


Is acmhainn thar a bheith fiúntach é nasc na míosa seo, Léann Teanga: An Reiviú, dóibh siúd ar spéis leo cúrsaí teanga. Is foilseachán bliantúil ar líne é Léann Teanga: An Reiviú agus is é an sprioc atá aige ná ardán a chur ar fáil don dioscúrsa teanga, ní hamháin in Éirinn ach níos faide i gcéin chomh maith. Baineann an iris leis an gcúrsa MA sa Léann Teanga in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus bíonn deis ag mic léinn an chúrsa MA úd, chomh maith le lucht acadúil na Gaeilge i gcoitinne, a gcuid taighde a roinnt san iris.


Tá rannóga ann a bhaineann le beagnach gach gné den teanga – an t-aistriúchán, cúrsaí cumarsáide, dúchas, léirmheasanna, pleanáil teanga, an tsochtheangeolaíocht, teagasc teangacha, an teangeolaíocht agus an teicneolaíocht. Tá cartlann ann ina bhfuil na heagráin go léir den iris ar fáil ó foilsíodh an chéad eagrán sa bhliain 2013 agus tá réimse leathan topaicí a bhaineann le cúrsaí teanga le fáil i ngach eagrán. Tá an suíomh féin leagtha amach go soiléir agus is mór an buntáiste é gur féidir leat cuardach a dhéanamh de réir bliana nó de réir topaicí.


Is fiú a lua chomh maith go ndéantar piarmheasúnú ar na hailt agus tá ardchaighdeán taighde neamhspleách le fáil iontu dá bharr sin. Tá na hailt féin leagtha amach go loighciúil - tá réamhrá gairid ag tús gach ailt chun blaiseadh beag a thabhairt don léitheoir maidir le treo an ailt agus tá na hailt roinnte go soiléir i gcodanna atá soláimhsithe.


Foilsíodh an seachtú heagrán den iris ar líne i mbliana agus tá éagsúlacht mhór le fáil ann. Tá dhá alt déag san eagrán is déanaí seo, ailt a bhaineann le sochtheangeolaíocht agus le pleanáil teanga, cúrsaí aistriúcháin agus úsáid an mheaisínaistriúcháin, amhráin Ghaeltachta, litríocht na Gaeilge agus teagasc litríocht na Gaeilge, léirmheasanna ar shaothair Ghaeilge éagsúla agus ábhair eile nach iad. Mar sin, tá ábhar suimiúil ann do gach duine ar spéis leis cur lena chuid eolais ar chúrsaí teanga go ginearálta.


Ba mhaith le heagarthóirí na hirise acmhainn luachmhar a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí teanga agus is cinnte go bhfuil a leithéid curtha ar fáil acu, ní hamháin do lucht léitheoireachta na Gaeilge ach do thaighdeoirí atá ag obair in earnáil na Gaeilge. Tá sé tábhachtach deiseanna a bheith ar fáil do mhic léinn iarchéime agus do scoláirí atá áitithe ina ngort cheana féin chun a gcuid oibre a fhoilsiú agus a scaipeadh i measc phobal na Gaeilge agus is iontach an meán é seo chun tuilleadh taighde a spreagadh agus chun plé suimiúil a éascú ar chúrsaí teanga.