Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

An-ráchairt ar ranganna oíche Ghaelchultúir faoi láthair


An duine tusa a bhfuil an-spéis aige sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis riamh í a fhoghlaim? An bhfuil tú ag iarraidh a bheith in ann níos mó cabhrach a thabhairt do do chuid páistí leis an obair bhaile Ghaeilge? B'fhéidir go dtuigeann tú go leor den teanga ach nach bhfuil an mhuinín agat chun comhrá ceart a dhéanamh? Nó b'fhéidir go bhfuil tú líofa go leor ach gur mhaith leat cur le do stór focal agus le do thuiscint ar an ngramadach? Déanann daoine cúrsaí Gaeilge le Gaelchultúr ar go leor cúiseanna éagsúla agus tá ranganna againn le freastal ar gach leibhéal cumais, ó ghlantosaitheoirí go cainteoirí líofa.


Cé go mbímidne i nGaelchultúr de shíor ag tabhairt faoi thionscadail nua agus ag cur lenár sainchúrsaí agus lenár gcúrsaí ar líne, tá na ranganna oíche a chuirimid ar fáil don phobal i gcroílár ár gcuid oibre. Tá na ranganna céanna ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas. An fómhar seo caite, reáchtáil Gaelchultúr aon rang oíche dhéag ag sé leibhéal éagsúla inár gceanncheathrú i mBaile Átha Cliath, agus d’fhreastail líon níos mó foghlaimeoirí ar na ranganna sin ná mar a d’fhreastail orthu riamh. Agus táimid dóchasach go dtiocfaidh tuilleadh fáis ar an líon sin an t-earrach seo!


Baintear úsáid as cur chuige múinteoireachta atá an-éifeachtach agus, de bhrí go mbíonn siollabais shuimiúla i gceist a bhíonn bainteach le saol na bhfoghlaimeoirí agus go mbíonn taithí fhairsing agus ardcháilíochtaí ag na múinteoirí a bhíonn i mbun na ranganna, bíonn eispéireas foghlama an-dearfach ag na rannpháirtithe. Cuidíonn an timpeallacht spreagúil, fhoghlaimeoirlárnach go mór leo dul chun cinn leanúnach a dhéanamh. Cuirtear ar a suaimhneas iad sna ranganna ón tús agus spreagtar iad le bheith ag foghlaim ag leibhéal agus ag luas a oireann dóibh féin.


Cuirfear tús le ranganna oíche Ghaelchultúir don earrach an tseachtain dar tús 3 Feabhra 2020. Mairfidh an cúrsa deich seachtaine agus beidh ranganna ar fáil ag na leibhéil seo a leanas:

• Bunrang 1
• Bunrang 2
• Meánrang 1
• Meánrang 2
• Ardrang 1
• Ardrang 2
• Cruinneas sa Ghaeilge 1

Tá eolas breise le fáil faoi ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir ach cliceáil anseo. Is féidir bróisiúr na ranganna a íoslódáil anseo.


Ionaid taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath

Ní ar mhuintir Bhaile Átha Cliath amháin a bhíonn Gaelchultúr ag freastal, áfach, agus le tamall fada anois tá cúrsaí á reáchtáil againn i gCeatharlach ag suas le ceithre leibhéal éagsúla. Bíonn na cúrsaí sin ar siúl in Ionad Paróiste na hEaglaise, Sráid an Choláiste, Ceatharlach, agus tá tuilleadh eolais ar fáil fúthu anseo.


Acmhainní luachmhara tacaíochta

Tuigimid go mbíonn sé deacair, agus tú ag freastal ar rang teanga uair sa tseachtain, cleachtadh a dhéanamh sa bhaile ar an méid a d'fhoghlaim tú sa rang. Chun cabhrú lenár bhfoghlaimeoirí oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as na ranganna, tugaimid leabhrán nótaí agus dlúthdhioscaí fuaime dóibh ag tús gach cúrsa. Chomh maith leis sin, gheobhaidh na foghlaimeoirí síntiús míosa ar cheann dár gcúrsaí idirghníomhacha ar líne, ar cúrsaí iad a mbíonn an-tóir orthu. Clárófar mic léinn Bhunrang 1 agus 2 ar Gaeilge gan Stró! - Beginners Level, mic léinn Mheánrang 1 agus 2 ar Gaeilge gan Stró! - Lower Intermediate Level agus mic léinn Ardrang 1, 2 agus Cruinneas sa Ghaeilge 1 ar Gramadach gan Stró!. Is féidir leis na foghlaimeoirí teacht ar an ábhar seo ar líne, ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, www.ranganna.com.


Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh imeacht saor in aisce á reáchtáil ag Gaelchultúr chun deis a thabhairt don phobal bualadh isteach chugainn agus eolas a fháil faoinár gcuid cúrsaí, rang samplach a thriail agus blaiseadh a fháil den chur chuige múinteoireachta atá againn. Beidh an t-imeacht seo, Blaiseadh den Ghaeilge, ar siúl i gceannáras Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, Dé Sathairn, 25 Eanáir. Buail isteach chugainn idir 12.00pm agus 1.00pm agus déanfaimid do chumas sa Ghaeilge a mheas. Ina dhiaidh sin, beidh deis agat freastal ar rang Gaeilge fiche nóiméad, rud a thabharfaidh blaiseadh duit den stíl mhúinteoireachta a úsáidimid. Beidh tú in ann clárú do chúrsa an earraigh freisin, más mian leat, ach ní bheidh ceangal ar bith ort é sin a dhéanamh.


Mura mbíonn tú saor le freastal ar an ócáid thuasluaite, beidh deis agat tabhairt faoi mheasúnú in ionad Ghaelchultúir ar an 28, 29 nó 30 Eanáir. Má bhuaileann tú isteach am ar bith idir 6.00pm agus 7.00pm, déanfaidh duine de mhúinteoirí na cuideachta do chuid Gaeilge a mheas agus déarfar leat cén rang ab fhearr a d’fheilfeadh duit. Beidh an measúnú seo saor in aisce, ní thógfaidh sé ach timpeall ceathrú uaire agus ní gá é a chur in áirithe roimh ré.
Is féidir áit a chur in áirithe anois ar www.gaelchultur.com nó trí scairt a chur ar 1890 252 900 nó ar (01) 484 5220.