Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

An Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar fáil go hiomlán ar líne an samhradh seo


An bhfuil Gaeilge mhaith agatsa ach an mbíonn amhras ort fós in amanna faoi rialacha áirithe gramadaí? Nó seans go bhfuil suim agat a bheith ag obair trí Ghaeilge agus nach gceapann tú go bhfuil caighdeán sách ard agat sa teanga scríofa go fóill? Is cuma cén spreagadh atá agat, tá cúrsa ag Gaelchultúr le cabhrú leat agus den chéad uair riamh is féidir leat tabhairt faoin gcúrsa sin ón mbaile!


Cuirfear tús leis an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Dé hAoine, 13 Bealtaine, agus mairfidh sé go dtí lár mhí Lúnasa. Déanfaidh na rannpháirtithe an chuid is mó den obair ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, ach reáchtálfar ranganna beo ar líne ar cheithre dheireadh seachtaine éagsúla freisin. Chomh maith leis sin, beidh fáil ag na rannpháirtithe ar fad ar cheachtanna idirghníomhacha agus ar fhíseáin ina mbeidh cur síos cuimsitheach ar an obair a dhéanfar sa seomra ranga, mar sin ní gá dóibhsean a chaillfidh seisiún beo ar líne a bheith róbhuartha.


Tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge curtha ar fáil ag Gaelchultúr breis agus tríocha uair ó cuireadh tús leis in 2010 agus tá beagnach 700 duine tar éis tabhairt faoi ó shin. Daoine a bhí ina gcónaí in Éirinn ba ea formhór na rannpháirtithe sin ach, de bhrí go bhfuil ábhar an chúrsa le fáil ar líne freisin, tá an cúrsa déanta ag daoine san Astráil, i Sasana, sa Fhrainc, san Eilvéis agus sna Stáit Aontaithe chomh maith.


“Bhí muid i gcónaí sásta freastal ar dhaoine thar lear ar theastaigh uathu tabhairt faoin gcúrsa,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, “ach ba mhíbhuntáiste é nach raibh deis acu freastal ar na seisiúin sa seomra rang. Anois, tá an múnla úrnua seo againn ó thaobh sheachadadh an chúrsa de, rud a fhágfaidh go mbeidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar na ranganna ar líne, ceisteanna ó bhéal a chur ar an mhúinteoir agus obair bheirte agus obair ghrúpa a dhéanamh. Is iontach an rud é go mbeidh mic léinn ó gach cearn den domhan in ann tabhairt faoin chúrsa agus nach mbeidh siad faoi mhíbhuntáiste ar bith.


“Léirigh muid anuraidh sa tsraith Deiseanna Duitse go bhfuil deiseanna nua ag teacht chun cinn in earnáil na Gaeilge. Chuir muid agallamh ar shaineolaithe agus ar fhostóirí éagsúla chun na deiseanna sin a phlé leo agus comhairle agus leideanna a fháil uathu. Molaimid i gcónaí do dhaoine tabhairt faoin Dianchúrsa má tá sé i gceist acu ceann de na deiseanna fostaíochta sin a thapú, mar is cinnte gur cheart díriú ar chruinneas sa teanga ar dtús. Tá sé sin ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí agus tú ag lorg poist san earnáil.” (Má chaill tú an tsraith Deiseanna Duitse, is féidir leat breathnú ar an tsraith iomlán ar leathanach Facebook Ghaelchultúir nó ar chainéal YouTube an chomhlachta.)


Tá an Dianchúrsa Ullmhúcháin dírithe ar dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí, iriseoirí, státseirbhísigh agus aistritheoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge agus cur lena gcuid eolais ar ghramadach na teanga. Tá sé oiriúnach chomh maith dóibhsean ar mian leo iarratas a chur isteach ar chúrsa iarchéime Gaeilge ach a mheasann nach bhfuil an caighdeán cuí bainte amach acu fós. Is é €450 an táille atá i gceist.


Ó thaobh leibhéil de, tá an cúrsa oiriúnach dóibh siúd a n-éireoidh leo ar a laghad 80% a ghnóthú i dTriail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Chun tabhairt faoin triail sin, cliceáil anseo.


Beidh deis ag mic léinn an Dianchúrsa scrúdú gramadaí agus aistriúcháin dhá uair an chloig a dhéanamh ar chríochnú an chúrsa dóibh. Beidh an scrúdú seo ar siúl ar an 22 Lúnasa 2020 ach ní bheidh sé éigeantach. Beidh an rogha ag na rannpháirtithe (i) an scrúdú a dhéanamh ar líne nó (ii) é a dhéanamh in ionad Ghaelchultúir ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2. Glacfar le rogha 2 thuas mar scrúdú iontrála don Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, cúrsa atá á reáchtáil ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ó bhí 2013 ann. Tá eolas faoin gcúrsa sin ar fáil ach cliceáil anseo.


Chun áit a chur in áirithe ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, téigh go www.gaelchultur.com. Tá tuilleadh eolais le fáil freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaelchultur.com.


Chun bróisiúr an Dianchúrsa a íoslódáil, cliceáil anseo.


Bróisiúr an chúrsa