Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: tuairimí beirt mhac léinn


Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ó bhí 2013 ann agus beidh an cúrsa ar fáil arís i mbliana, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le beirt mhac léinn atá díreach tar éis an cháilíocht a ghnóthú le fáil amach conas a chuaigh an cúrsa chun tairbhe dóibh.


Doireann Ní Chuanaigh

Cé nach bhfuil Gaeilge ag mo theaghlach, bhí dúil agam sa teanga ó bhí mé ar scoil. Bhain mé céim amach sa Ghaeilge ach ina dhiaidh sin chaith mé roinnt blianta ag obair thar lear agus ní raibh mé ag baint úsáid as an teanga i mo shaol laethúil. Nuair a chuala mé go raibh deiseanna ar fáil d’aistritheoirí Gaeilge sna hinstitiúidí Eorpacha shocraigh mé cur isteach ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr chun mo chuid Gaeilge a fheabhsú. Ag an am sin bhí mé ag obair i Londain ach toisc gur cúrsa páirtaimseartha atá ann, bhí mé in ann é a dhéanamh agus leanúint orm ag obair. Bhí cuid de na ranganna ar siúl ar líne agus thagainn go Baile Átha Cliath uair amháin sa mhí do na seisiúin lae.


Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa. Chruthaigh na léachtóirí atmaisféar an-chairdiúil sna ranganna agus bhraith mé ar mo shuaimhneas láithreach bonn. Bhí caighdeán an teagaisc an-ard. Toisc go raibh an rang beag, bhíomar in ann teagmháil dhíreach a bheith againn leis na léachtóirí. Bhí siadsan i gcónaí réidh le ceisteanna a fhreagairt agus cabhair a chur ar fáil.


Bhí na ranganna gramadaí agus aistriúcháin an-idirghníomhach agus fuaireamar a lán cleachtadh praiticiúil, rud a chabhraigh go mór liom feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge scríofa. Sular thosaigh mé ar an Dioplóma ní raibh taithí agam ar aistriúchán Gaeilge a dhéanamh ach faoi dheireadh an chúrsa bhraith mé muiníneach go leor le bheith ag obair mar shaoraistritheoir agus tabhairt faoi thionscadail mhóra.


An sprioc a bhí agam ná post a fháil mar aistritheoir Gaeilge i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh. A bhuí leis na scileanna a d’fhoghlaim mé ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, d’éirigh liom an sprioc sin a bhaint amach agus táim ag obair anois mar aistritheoir le hAonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach.


Éamonn Carroll

Cé go raibh Gaeilge réasúnta líofa agam ón am a bhí mé ar scoil bhí a fhios agam i gcónaí nach raibh mé cruinn ó thaobh na gramadaí de. Bhí an bhearna sin ag dó na geirbe agam ar feadh na mblianta ach ní raibh an deis agam aon rud a dhéanamh faoi.


Nuair a saolaíodh mo chéad leanbh in 2013 theastaigh uaim Gaeilge a labhairt léi ach bhraith mé easpa muiníne toisc go raibh a fhios agam nach mbeinn in ann Gaeilge chruinn a mhúineadh di. Ag an am céanna thosaigh mé ag ceapadh go mbeadh sé go maith cur le mo chuid scileanna teanga ar chúiseanna gairmiúla.


Mar chomhtharlú chuala mé faoi Ghaelchultúr timpeall an ama sin toisc gur chuir siad cúrsa ar fáil san eagraíocht stáit ina bhfuil mé ag obair. Thug sé sin spreagadh dom agus rinne mé cinneadh cúrsa ardleibhéil a dhéanamh. Leis an bhfírinne a rá cheap mé go ndéanfainn cúrsa áit éigin eile – cheap mé go mbeadh an Dioplóma san Aistriúchán rófhada. Tar éis dom freastal ar an Lá Oscailte in oifigí Ghaelchultúir rinne mé athmhachnamh air sin – bheadh an cúrsa fada ach bhí sé soiléir go mbeadh sé cuimsitheach agus go mbeadh caighdeán i bhfad ní b’airde agam sa Ghaeilge ag an deireadh.


Agus an Dioplóma críochnaithe agam anois, níl dabht ar bith ach go ndearna mé an cinneadh ceart. Tá an cúrsa dúshlánach agus cé go bhfuil na múinteoirí cairdiúil cineálta, cuireann siad do chuid botún go léir ar do shúile duit. Ach tá an t-aiseolas sin riachtanach má tá tú chun dul chun cinn a dhéanamh i dteanga ar bith. Bíonn obair bhaile le déanamh go rialta, rud a chinntíonn go bhfuil tú ag fáil cleachtaidh agus aiseolais go leanúnach.


Tar éis duit an cúrsa seo a dhéanamh beidh scileanna aistriúcháin agat chomh maith le scileanna eagarthóireachta. Mar aon leis sin, beidh sé ar do chumas Gaeilge chruinn a scríobh. Tá na scileanna sin tearc go leor na laethanta seo, fiú i measc cainteoirí líofa agus cainteoirí dúchais, dá bhrí sin ba cheart go mbeidh buntáiste suntasach agat má bhíonn tú ag lorg poist in earnáil na Gaeilge in Éirinn nó san Eoraip.


I mo chás féin, cé nach bhfuil mé ag plé leis an nGaeilge go gairmiúil faoi láthair, is údar faoisimh agus muiníne dom go bhfuil na scileanna cuí anois agam, ionas gur féidir liom dul sa treo sin amach anseo, má theastaíonn a leithéid uaim. Thar aon rud eile, táim ag baint sásamh as an dul chun cinn atá déanta agam agus as a bheith ábalta an méid a d’fhoghlaim mé a chur ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile.


Mholfainn an Dioplóma san Aistriúchán do dhuine ar bith atá dáiríre faoi ardchaighdeán a bhaint amach sa Ghaeilge scríofa.