Nuachtlitir #49: Iúil 2020

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint arís an fómhar seo - in ainneoin na paindéime


Tá Covid-19 tar éis cur isteach ar gach gné den saol, cúrsaí oideachais san áireamh, ach de bhrí go bhfuil seantaithí ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ar an teagasc ar líne, beidh an institiúid ábalta an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán (DISA) a thairiscint an fómhar seo arís – in ainneoin na srianta atá i bhfeidhm sa tír.


Tá an DISA ag Leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus maireann sé trí sheimeastar ar fad. Is é an cúrsa is mó éileamh é as na cláir ar fad dá leithéid atá á dtairiscint in Éirinn faoi láthair.


Tá an cúrsa dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Le cois na ndaoine sin ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh, tá an cúrsa oiriúnach chomh maith dóibhsean a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.


Mar gheall ar Covid-19, beidh múnla rud beag difriúil i gceist i mbliana i dtaca le seachadadh an chúrsa, mar a mhínigh Stiúrthóir Oideachais na hinstitiúide, Éamonn Ó Dónaill, dúinn le gairid.


“Go hiondúil, bíonn léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl Satharn amháin sa mhí in ionad oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath ach tá an chuma ar an scéal gur ar líne a dhéanfar an teagasc ar fad le linn sheimeastar 1 i mbliana. I gcás ghrúpa 2019-2020, bhí orainn seisiún lae 4 de sheimeastar 2 a chur ar siúl go hiomlán ar líne agus na scrúduithe a reáchtáil ar líne fosta ach ní raibh dúshlán rómhór ag baint leis sin de bhrí go bhfuil an teagasc ar líne mar chuid den chúrsa ón tús.


“Ó cuireadh tús leis an DISA, tá daoine as gach cearn den tír tar éis an cúrsa a dhéanamh, le cois Éireannaigh a bhí lonnaithe thar lear – i Londain, cuir i gcás, Páras, an Bhruiséil agus an Háig. Bíonn go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar líne, rud a fhágann go bhfuil sé an-oiriúnach dóibhsean atá ina gcónaí i bhfad ó Bhaile Átha Cliath.“Le tamall anuas, tá ceathrar a bhfuil an Dioplóma Iarchéime bainte amach acu le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr tar éis post a fháil i gceann d’institiúidí an AE agus is cúis mhór áthais é sin dúinn.”
I mbliana arís, cuirfear scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a bhainfidh áit amach ar an gcúrsa.


Iarrtar orthusan a bhfuil suim acu cur isteach ar an scoláireacht an fhoirm chuí a chomhlánú agus í a sheoladh isteach le foirm iarratais an chúrsa. Tá an fhoirm don scoláireacht le fáil anseo agus tá foirm iarratais an chúrsa mar chuid den bhróisiúr a bhfuil teacht air anseo.


Foirm iarratais don scoláireacht


Beidh seisiún eolais maidir leis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar siúl ar leathanach Facebook Ghaelchultúir ag na hamanna agus ar an dá dháta seo a leanas:

6.00–7.00pm, Dé Máirt, 18 Lúnasa
12.00–1.00pm, Dé Sathairn, 22 Lúnasa

Is féidir teacht ar eolas breise faoin Dioplóma freisin ar gaelchultur.com, nó is féidir glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Is é an spriocdháta deireanach atá ann d’iarratais i gcás chúrsa 2020 ná Dé hAoine, 21 Lúnasa.