Nuachtlitir #50: Nollaig 2020

Súil siar ar an mbliain 2020


Ba bhliain chorrach dhúshlánach é 2020 do chách agus is beag gné den saol nach raibh tionchar ag Covid-19 uirthi, idir chúrsaí oibre, chúrsaí oideachais agus, ar ndóigh, saol sóisialta gach duine.


Dála beagnach gach duine eile sa tír, bhí orainne i nGaelchultúir ár gcuid giuirléidí a bhailiú le chéile, an cuisneoir a ghlanadh amach (!) agus an oifig a fhágáil, thiar i mí an Mhárta. Agus bhí ar chuid againn a bheith thar a bheith cruthaitheach agus oifigí nua á gcruthú againn dúinn féin sa bhaile – bhí ar bhall foirne amháin deasc de shaghas éigin a chaitheamh le chéile as an gclár smúdála, fiú! Ach tá mí na Nollag buailte linn anois agus in ainneoin na ndúshlán go léir a bhí le sárú againn le naoi mí anuas, tá cuid mhór le ceiliúradh againn. Seo thíos cuid de na buaicphointí a bhí againne anseo i nGaelchultúr i mbliana.


Borradh mór tagtha ar líon na bhfoghlaimeoirí ar líne
Cuireadh deireadh lenár gcúrsaí sa seomra ranga i mí an Mhárta ach, roimh i bhfad, bhí muid in ann ár dteagasc go léir a dhéanamh ar líne. Den chéad uair riamh, bhí ranganna Gaeilge ginearálta do dhaoine fásta á dtairiscint againn beo ar líne, seachas sa seomra ranga, agus ghlac foghlaimeoirí ó gach cearn den domhan páirt iontu! Tháinig méadú suntasach ar líon na bhfoghlaimeoirí agus chuir muid fáilte roimh fhoghlaimeoirí ó thíortha ar fud na hEorpa, ó Stáit Aontaithe Mheiriceá agus ó áiteanna chomh fada i gcéin le Kuala Lumpar. Ba dheis iontach é d’fhoghlaimeoirí ar fud an domhain tabhairt faoi chúrsaí Gaeilge ag gach leibhéal, agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur roimh réimse leathan foghlaimeoirí ar ár gcúrsaí arís san earrach.


Fáilte roimh bheirt bhall foirne nua
Is ábhar mór áthais é dúinn go bhfuil ár bhfoireann ag fás (in ainneoin na paindéime!) agus bhí lúcháir orainn fáilte chroíúil, ach fhíorúil, a chur roimh bheirt bhall foirne nua i mbliana. Thosaigh Ellen Curtin (Bainisteoir Margaíochta) agus Lauren Nic Eoin (Feidhmeannach Margaíochta) ag obair linn i mí Dheireadh Fómhair agus táimid ag súil go mór leis an ionchur luachmhar a bheidh acu i ngníomhaíochtaí uile Ghaelchultúir. Agus táimid ag súil go mór freisin le fáilte cheart a chur rompu nuair a bheimid go léir ar ais san oifig san earrach!Aitheantas oifigiúil tugtha do cháilíocht chúrsaí Ghaelchultúir
Is ábhar mór bróid é dúinn chomh maith gur éirigh linn sa phróiseas ateagmhála a bhí ar siúl againn leis an bhforas cáiliúcháin QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann). Mar chuid den phróiseas seo, bhí orainn ár gcuid beartas agus nósanna imeachta a chur ar fáil do phainéal saineolaithe ar a raibh daoine atá aitheanta in earnáil na Gaeilge agus in earnáil in oideachais. Thug an painéal cuairt fhíorúil ar an Institiúid i mí Dheireadh Fómhair chun ár gcuid nósanna imeachta a phlé agus is cúis bhróid é dúinn gur éirigh go geal linn sa phróiseas. Bhí baill an phainéil an-sásta leis an gcáipéisíocht go léir a cuireadh ar fáil agus leis an bplé a bhí againn leo ar an lá. Is aitheantas é seo don ardchaighdeán a bhaineann leis na cúrsaí atá á dtairiscint againn agus táimid ag súil le bheith ag obair le QQI chun tuilleadh cúrsaí creidiúnaithe den scoth a chur ar fáil sna blianta atá romhainn.Agallamh beo ar líne le Cormac Breathnach agus Pádraig Ó Mianáin
Ba mhór an phribhléid é do Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, Éamonn Ó Dónaill, agallamh a chur ar Phádraig Ó Mianáin (Príomh-Eagarthóir) agus Cormac Breathnach (Bainisteoir Tionscadail), ar baill iad d’fhoireann eagarthóireachta an Concise English-Irish Dictionary, a foilsíodh le déanaí. Craoladh an t-agallamh beo ar líne agus cuireadh fáilte roimh cheisteanna ón bpobal maidir leis an tionscadal tábhachtach a bhí idir lámha acu. Plé thar a bheith spreagúil a bhí ann agus cuireadh neart ceisteanna suimiúla orthu beirt maidir leis an gcur chuige a bhí ag an bhfoireann i leith an tionscadail agus na cinntí is deacra a bhí le déanamh acu le linn an phróisis. Tá éacht bainte amach ag an bhfoireann ar fad agus tá ardmholadh tuillte acu as saothar a chur le chéile a bheidh an-luachmhar do phobal na Gaeilge go ceann blianta fada.In ainneoin na ndeacrachtaí a bhí le sárú againn i bliana, d’éirigh linn imeachtaí spéisiúla agus cúrsaí den scoth a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí ar fud an domhain agus táimid ag súil go mór leis an mbliain atá romhainn le go mbeimid in ann leanúint ar aghaidh leis an obair seo. Guímid beannachtaí na Nollag oraibh go léir agus gach rath agus séan oraibh san athbhliain!