Nuachtlitir #24: Meán Fómhair 2013

Coláiste na hÉireann agus céad chúrsa na hinstitiúide sin seolta


Ag ócáid a bhí ar siúl Dé Máirt, 3 Meán Fómhair, i nGaelchultúr ar Shráid an Chláraigh i mBaile Átha Cliath, sheol an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, institiúid nua tríú leibhéal an chomhlachta.


Coláiste na hÉireann an t-ainm atá roghnaithe ag Gaelchultúr don institiúid agus cuirfear tús leis an gcéad chúrsa de chuid an choláiste, Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, ag deireadh na míosa seo. Tá an clár seo ag leibhéal 9 de Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí agus mairfidh sé trí sheimeastar ar fad.


Ag labhairt dó le linn na hócáide seolta, bhí an méid seo le rá ag Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir: “Tá an-lúcháir orainn an stádas mar choláiste a bhaint amach agus is cúis bhróid dúinn é a bheith mar an chéad institiúid tríú leibhéal lán-Ghaeilge.


“Beidh múnla úrnua i gceist i gcás chúrsaí an choláiste, is é sin, meascán den fhoghlaim sa seomra ranga, den ríomhfhoghlaim agus de ranganna beo ar líne.


“Tá an fhoghlaim chumaisc seo ag éirí níos coitianta san oideachas tríú leibhéal, go háirithe i Meiriceá Thuaidh, ach níl sí le fáil chomh forleathan céanna sa Ghaeilge. Teastaíonn uainne an múnla seo a úsáid chun cur ar ár gcumas oideachas ar an gcaighdeán is airde a thairiscint agus deiseanna staidéir a chur ar fáil dóibhsean atá ina gcónaí i bhfad ó choláiste tríú leibhéal nó a bhfuil brú ama orthu de bharr cúraimí clainne nó cúraimí oibre.


“Tá sé tráthúil go bhfuil an coláiste agus an cúrsa seo á seoladh ag am nuair atáthar ag rá go bhfuil ganntanas tromchúiseach aistritheoirí Gaeilge ann agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé deacair folúntais a líonadh in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Tá súil againne go mbeidh céad chúrsa Choláiste na hÉireann mar chuid de réiteach na faidhbe seo.”


Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge. Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh.


Beidh léachtaí agus ranganna teagaisc an chúrsa ar siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. De bhrí go mbeidh go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, tá an chuideachta dóchasach go n-éireoidh leo mic léinn a mhealladh ó gach cearn den tír.


Tá eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, mar aon le bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais, le fáil ar www.gaelchultur.com. Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@gaelchultur.com. Ba é an spriocdháta a bhí ann d’iarratais ná Dé Máirt, 10 Meán Fómhair.