Preaseisiúintí

Aip Amhrán na bhFiann tugtha d’Fhoireann Rugbaí agus d’Fhoireann Sacair na hÉireann

Baile Átha Cliath – 5 Feabhra 2013 – Tá aip don iPhone a chabhraíonn le daoine Amhrán na bhFiann a fhoghlaim seolta saor in aisce ag Gaelchultúr chuig foireann rugbaí agus chuig foireann sacair na hÉireann. Beidh an aip seo úsáideach do na himreoirí agus cluichí acu i gcoinne Shasana agus na Polainne an tseachtain seo. Múineann an aip an t-amhrán náisiúnta i stíl Karaoke, líne ar líne. Ní gá d’imreoirí agus do lucht leanúna na hÉireann a bheith ag mungailt le linn an amhráin náisiúnta a thuilleadh, mar sin!

Cuirfidh aip seo Amhrán na bhFiann ar chumas imreoirí rugbaí agus sacair na hÉireann na focail agus an fonn a fhoghlaim ar dtús agus ansin beidh siad in ann triail a bhaint as an amhrán a chanadh iad féin. Tá tráth na gceist ann chomh maith faoin amhrán náisiúnta a bhfuil go leor fíricí suimiúla le foghlaim uaidh. An raibh a fhios agat, mar shampla, gur scríobhadh an t-amhrán i mBéarla i dtús? Nó gur i 1998 a cuireadh stop le craoladh Amhrán na bhFiann ag deireadh an lae craolta ar RTÉ?

Chun teacht ar an aip, cuardaigh na focail “Irish National Anthem” san App Store. Tá treoracha na haipe dátheangach, mar sin is féidir leis na húsáideoirí an t-amhrán a fhoghlaim trí Bhéarla nó trí Ghaeilge. Tá trí rogha ar fáil san aip:

1. Foghlaim na Focail: Éist leis an bhfoghraíocht gan aon cheol 2. Foghlaim an Fonn: Éist leis na focail agus leis an gceol 3. Tú Féin Anois: Bí ag canadh leis an gceol

Tá aistriúchán Béarla ar Amhrán na bhFiann curtha ar fáil san aip chomh maith.

-CRÍOCH-

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le:

Darren Ó Rodaigh Stiúrthóir Tráchtála Gaelchultúr Fón: 353 (0) 1 484 5224 / 353 (0) 86 8073411 Ríomhphost: darren@gaelchultur.com

Faoin Aip Amhrán na bhFiann Is féidir teacht ar Amhrán na bhFiann san App Store ach na focail “Irish National Anthem” a chuardach. 89c an costas atá air. Tá líon teoranta de na haipeanna ag Gaelchultúr le tabhairt d’iriseoirí saor in aisce; cuir ríomhphost chuig darren@gaelchultur.com chun d’aipse a fháil.

Eolas faoi Ghaelchultúr (www.gaelchultur.com) Cuireann Gaelchultúr, atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, seirbhísí oiliúna agus comhairleoireachta Gaeilge ar fáil don earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach. An aidhm atá ag an gcomhlacht ná seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí líofa chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú. D’éirigh le suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, an duais Eorpach do theangacha, An Séala Eorpach Teanga, a ghnóthú in 2009. Bhain Gaelchultúr stádas amach mar sholáthróir dhámhachtainí FETAC (Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna) in 2011 agus tá sainchúrsaí creidiúnaithe don earnáil phoiblí á gcur ar fáil ag an gcomhlacht anois.

Ranganna Gaeilge beo ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr le freastal ar éileamh idirnáisiúnta

Baile Átha Cliath – 12 Meán Fómhair 2012 – Mar chuid de chlár ranganna an fhómhair beidh Gaelchultúr ag tairiscint ranganna Gaeilge beo ar líne a mbeidh daoine in aon chearn den domhan in ann freastal orthu, ach ceangal idirlín a bheith acu. Tá an líon daoine atá ag foghlaim na teanga ag méadú go leanúnach – tá 4,000 mac léinn ag déanamh staidéir uirthi sa tríú leibhéal i Meiriceá agus i gCeanada, cuir i gcás – agus tá éileamh níos mó ann ná mar a bhí riamh ar acmhainní agus ar chur chuige múinteoireachta atá struchtúrtha agus nuálach.

“Ní bheidh níos mó ná cúig dhuine dhéag páirteach sna ranganna seo agus cuirfidh an teicneolaíocht ar a gcumas an-tairbhe a bhaint as na seisiúin,” a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir. “Beidh an teagascóir le feiceáil ar an scáileán agus beidh deis aige réimse áiseanna a úsáid – taispeántais PowerPoint, físeáin, clár bán agus comhaid fuaime, mar shampla. Beidh na foghlaimeoirí in ann ceisteanna a chur go leanúnach agus beidh taifeadadh iomlán den rang (idir fhuaim agus fhís) ar fáil dóibh ar líne. Beidh siad in ann féachaint siar ar rang ar bith, mar sin, aon uair a bheidh siad ar líne.

“Cuirfidh an córas ar ár gcumas freisin na rannpháirtithe a chur ag obair le chéile i ngrúpaí le linn na ranganna beo. Beidh an teagascóir in ann dul ó ghrúpa go grúpa agus cabhrú leis na foghlaimeoirí má bhíonn deacrachtaí acu.”

Ní bheidh bogearra ar bith le híoslódáil acusan a bheidh páirteach sna ranganna – ní bheidh ag teastáil ach ríomhaire atá ceangailte leis an idirlíon agus gléas cinn. Is féidir le foghlaimeoirí úsáid a bhaint as ceamara freisin más mian leo.

Cuirfear tús leis na ranganna beo ar líne an tseachtain dar tosach 24 Meán Fómhair 2012 agus is ag an mbonnleibhéal agus ag an meánleibhéal a bheidh siad ar fáil. Rang dhá uair an chloig oíche amháin sa tseachtain a bheidh i gceist ar feadh deich seachtaine.

Le cois na ranganna ar líne, beidh Gaelchultúr ag reáchtáil ranganna oíche an fómhar seo freisin ina ionad nua ar Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2, agus beidh ranganna ar fáil i gCeatharlach, Corcaigh agus Luimneach chomh maith. Déanann breis is 4,000 duine fásta cúrsaí Gaeilge le Gaelchultúr gach bliain, ar líne agus sa seomra ranga.

Tá níos mó eolais ar fáil faoi ranganna Ghaelchultúir ag www.gaelchultur.com.

-CRÍOCH-

Cúrsa ilmheán nua do ghlantosaitheoirí foilsithe ag Gaelchultúr

Baile Átha Cliath - 15 Samhain 2011 - Tá cúrsa ilmheán Gaeilge do ghlantosaitheoirí, Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, díreach foilsithe ag Gaelchultúr (www.gaelchultur.com). Is é atá sa chúrsa nua seo le hÉamonn Ó Dónaill ná leabhar, mar aon le ceithre dhlúthdhiosca atá ag teacht leis an leabhar agus atá ar fáil saor in aisce leis. Cosnaíonn an cúrsa €34.99 agus tá sé ar díol ar siopa.ie.

Tá leagan ar líne den chúrsa ar fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com. Is féidir an leabhar agus na dlúthdhioscaí a úsáid go neamhspleách ar an leagan ar líne.

Gaeilge gan Stró! – Beginners Level dírithe ar dhaoine nach ndearna staidéar cheana féin ar an nGaeilge nó nach bhfuil acu ach cúpla focal den teanga. Tá an cúrsa oiriúnach d’fhoghlaimeoirí atá ag obair ina n-aonar agus tá sé mar sprioc aige an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt dóibh chun gur féidir leo an Ghaeilge a úsáid i gcomhthéacsanna laethúla. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna do na foghlaimeoirí an teanga a scríobh agus a léamh freisin.

Tá cúig aonad déag sa chúrsa agus dírítear iontu ar thopaicí éagsúla – Cúrsaí Oibre, cuir i gcás, Caitheamh Aimsire agus Taisteal. Tá réimse gníomhaíochtaí spraíúla ann a thugann go leor deiseanna don fhoghlaimeoir an teanga a úsáid. Tá freagraí na ngníomhaíochtaí seo le fáil ag deireadh an leabhair nó ar na dlúthdhioscaí.

“Tá sé mar aidhm ag Gaeilge gan Stró! cuidiú le foghlaimeoirí an teanga a labhairt láithreach,” arsa Éamonn Ó Dónaill. “Tá mé dóchasach go mbeidh foghlaimeoirí a úsáidfidh an cúrsa ábalta comhrá simplí a dhéanamh ar réimse ábhar agus go dtuigfidh siad roinnt mhaith den teanga.

“Measaimid go gcuirfear suim an-mhór sa chúrsa, ní hamháin in Éirinn ach go hidirnáisiúnta, go háirithe i Meiriceá. Tá daoine aonair sna Stáit Aontaithe, le cois coláistí éagsúla, Harvard ina measc, ag baint úsáide as foilseacháin de chuid Ghaelchultúir cheana féin agus tá mé cinnte go mbeidh an-ráchairt ar an chúrsa nua seo ansin fosta. Bhí ócáid seolta againn in Marylhurst University in Portland, Oregon, ar 3 Deireadh Fómhair, rud a léiríonn chomh tábhachtach is atá na Stáit Aontaithe dúinn. Is ábhar dóchais dúinn díograis na bhfoghlaimeoirí sa tír sin, agus i dtíortha eile – leithéidí Shasana, Cheanada agus na hAstráile.”

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill agus tá sé ag múineadh Gaeilge do dhaoine óga ó bhí 1981 ann. Tá leabhair éagsúla scríofa aige d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí – Essential Irish Grammar (2008), Gramadach gan Stró! (2008) agus Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2010) ina measc. Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais le Gaelchultúr ó bhí 2005 ann.


QuickGuide Irish Grammar seolta chuig ceannairí do dhíospóireacht TG4

Baile Átha Cliath – 15 Feabhra 2011 – Tá cóip de QuickGuide Irish Grammar seolta chuig Enda Kenny, Micheál Martin agus Eamon Gilmore don díospóireacht ar TG4 oíche Dé Céadaoin. Beidh an treoir nua seo ina chabhair mhór dóibh agus iad ag iarraidh dul i ngleic le gnéithe éagsúla den ghramadach, go háirithe comhaireamh as Gaeilge, ar scil í nach bhfuil go maith as Béarla ag polaiteoirí le tamall anuas.

Is é QuickGuide Irish Grammar an chéad treoir den chineál seo in Éirinn agus déantar iarracht ann gramadach na Gaeilge a dhéanamh sothuigthe don phobal i gcoitinne, is cuma cén t-aoisghrúpa nó cúlra polaitiúil lena mbaineann siad. Cuirtear béim sa treoir neamhpholaitiúil seo ar an tábhacht a bhaineann le gramadach agus litriú maith, e.g. chomh tábhachtach is atá sé gan an síneadh fada in “Fianna Fáil” a fhágáil ar lár.

Seoladh an treoir chuig gach ceannaire polaitíochta agus chuig Dan Boyle, a dúirt sa Seanad le déanaí: “My concerns about making a speech like this in Irish are that issues such as tenses, plurals, the use of pronouns, the way the Irish language puts in letters just for the sake of it a lot of the time.” Tá súil ag Gaelchultúr go gcabhróidh an treoir seo le polaiteoirí a gcuireann forainmneacha agus aimsirí mearbhall orthu de ghnáth.

Is áis atá an-éasca a úsáid é QuickGuide Irish Grammar ina ndírítear ar na príomhghnéithe de ghramadach na Gaeilge. Cuireann an dearadh nuálach agus an scéim dathanna ar chumas an úsáideora eolas a aimsiú go tapa, agus beidh na míniúcháin shoiléire sholéite ina gcabhair mhór dóibh siúd a úsáideann an Ghaeilge go rialta agus ag lucht foghlama na teanga araon. Is féidir QuickGuide Irish Grammar a cheannach ar www.siopa.ie.

Foilsíodh QuickGuide Irish Grammar i mí Eanáir agus is é an táirge is mó díol é atá ag Gaelchultúr.

Faigheann Gaelchultúr tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).

-CRÍOCH-

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le:

Darren Ó Rodaigh Stiúrthóir Tráchtála Gaelchultúr Guthán póca: (086) 807 3411 Ríomhphost: darren@gaelchultur.com

Eolas faoi Ghaelchultúr (www.gaelchultur.com) Cuireann Gaelchultúr seirbhísí oiliúna agus comhairleoireachta Gaeilge ar fáil don earnáil phoiblí agus don earnáil phríobháideach. An aidhm atá acu ná seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí líofa chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú. D’éirigh le dhá thionscadal de chuid Ghaelchultúir, ranganna.com agus clubleabhar.com, an duais Eorpach do theangacha, An Séala Eorpach Teanga, a bhaint amach in 2009 agus 2010.