Riachtanais iontrála

Bunchéim / Caighdeán Béarla

Ní mór dóibh siúd a chuirfidh iarratas isteach ar an gcúrsa:

(1) bunchéim sa Ghaeilge a bheith acu, nó a comhionann (e.g. B.Ed.), ag leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

bunchéim a bheith acu i ndisciplín eile ag leibhéal 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

(2) Ar a laghad grád B (gnáthleibhéal) nó grád D (ardleibhéal) sa Bhéarla ag leibhéal na hArdteistiméireachta nó a chomhionann.

Nóta: Beidh ar iarratasóirí a n-éireoidh leo áit a bhaint amach ar an gcúrsa seo tras-scríbhinn dá gcuid torthaí sa bhunchéim a chur ar fáil.


Scrúdú iontrála / Béaltriail

Beidh ar gach iarratasóir tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a oiriúnacht don chlár a léiriú. Beidh idir aistriúchán agus ghramadach i gceist sa scrúdú scríofa seo agus beidh rogha idir dhá dháta éagsúla acusan ar mian leo é a dhéanamh: Dé Sathairn, 3 Iúil 2021 nó Dé Sathairn, 28 Lúnasa 2021 (2.00–4.00pm ar an dá dháta).

Tábhachtach: De bhrí nach bhfuil ach 15 áit ar fáil ar an gcúrsa, d’fhéadfadh buntáiste a bheith acusan a dhéanfadh an scrúdú iontrála i mí Iúil.

Tá páipéir scrúdaithe shamplacha le fáil sa rannóg dar teideal ‘Scrúdú iontrála: páipéir shamplacha’ ar chlé.

Nóta: Ní gá dóibhsean ar éirigh leo pas a fháil i scrúdú ceann cúrsa an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge an scrúdú iontrála seo a dhéanamh. Más mian leo marc níos airde a bhaint amach ná mar a fuair siad sa scrúdú ceann cúrsa, áfach, beidh fáilte rompu an scrúdú iontrála a dhéanamh.

D’fhéadfaí béaltriail a chur ar iarratasóirí mar chuid den phróiseas iontrála.


Cinneadh maidir le háiteanna

Cuirfear na nithe seo a leanas san áireamh agus cinneadh á dhéanamh maidir leis na hiarratasóirí a mbronnfar áit ar an gcúrsa orthu:

• cáilíochtaí acadúla

• freagraí ar an bhfoirm iarratais

• toradh sa scrúdú iontrála

• toradh san agallamh má bhíonn a leithéid i gceist.


Spriocdháta d’iarratais

Tá dhá spriocdháta ann d’iarratais i gcás chúrsa 2021–2022: Déardaoin, 24 Meitheamh 2021 nó Dé hAoine, 20 Lúnasa 2021.


Táillí teagaisc

€1,495 in aghaidh an tseimeastair (€4,485 san iomlán) an táille a bheidh le híoc ag rannpháirtithe an chúrsa. Tá faoiseamh cánach le fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim (www.revenue.ie) i gcás táillí dá leithéid.