Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil: Eolas ginearálta

Cé dó an cúrsa seo?
Is clár páirtaimseartha é an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) atá dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Bíonn deis acusan a thugann faoin TGG sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta a bhaint amach ag an am céanna.

Aidhm an chúrsa
Tá sé d’aidhm ag an TGG an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith. Cabhraíonn an cúrsa leis na rannpháirtithe seirbhís níos fearr a chur ar fáil do chustaiméirí trí Ghaeilge, rud a chuidíonn leis na comhlachtaí ina bhfuil siad ag obair a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.

Leibhéil
Tá an TGG ar fáil ag ceithre leibhéal éagsúla de chuid an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí, is é sin, Leibhéal 3, Leibhéal 4, Leibhéal 5 agus Leibhéal 6. Tá sainmhíniú ar na leibhéil éagsúla sin le fáil sa cholún ar chlé thall agus ar leathanach 5 de bhróisiúr an chúrsa.

Struchtúr an chúrsa
Freastalaíonn mic léinn an chúrsa ar sheisiúin sa seomra ranga nó beo ar líne, uair sa tseachtain de ghnáth. Lena chois sin, cruthaítear cuntas dóibh ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, agus bíonn deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Bíonn siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna atá déanta acu agus ag ullmhú do na cinn atá fós le teacht.

Ábhar
Bíonn meascán den teanga ghinearálta agus den tsainteanga i gceist sa chúrsa. Foghlaimíonn na rannpháirtithe téarmaíocht a bhaineann leis an ionad oibre agus cuirtear ar a gcumas freisin déileáil le custaiméirí trí Ghaeilge ar an nguthán agus aghaidh ar aghaidh.

Cur chuige múinteoireachta
Baineann múinteoirí an TGG úsáid as cur chuige múinteoireachta nua-aimseartha, foghlaimeoirlárnach sa seomra ranga. Bíonn obair bheirte agus obair ghrúpa, gníomhaíochtaí rólghlactha agus cluichí teanga i gceist go leanúnach, rud a thugann deis do na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá díreach múinte dóibh. Múintear méid áirithe gramadaí le linn an chúrsa, ach ar bhealach an-idirghníomhach, agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Ní mhúintear ach an ghramadach a chuireann ar chumas na bhfoghlaimeoirí cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh agus seachnaítear téarmaíocht chasta.

Measúnú le linn an chúrsa
Déanann na rannpháirtithe measúnú leanúnach i rith an chúrsa agus is fiú 55% de mharcanna an chláir an obair leanúnach seo. Bíonn béaltriail acu ag deireadh an chúrsa freisin agus is fiú 45% de na marcanna an scrúdú áirithe sin.

Measúnú roimh an gcúrsa
Tá suirbhé gearr measúnaithe le líonadh amach mar chuid den chóras clárúcháin ar líne don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Nuair a bheidh anailís déanta ar an suirbhé measúnaithe, beidh ball d’fhoireann Ghaelchultúir i dteagmháil más gá measúnú gutháin a eagrú leat. Dóibh siúd nach bhfuil cinnte cén leibhéal is oiriúnaí dá gcumas teanga féin, molaimid tabhairt faoin triail Ghaeilge ar líne.