Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 5 (NFQ)

Tá Leibhéal 5 an TGG feiliúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta nó san obair, mar shampla. Déantar plé ar thopaicí níos dúshlánaí ná na cinn a bhíonn i gceist ag Leibhéal 4 agus déantar cíoradh níos doimhne orthu ná mar a dhéantar sna ranganna ag an leibhéal níos ísle sin.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus a bhfuil baint ag a gcuid oibre leis an nGaeilge agus orthu siúd ar mhaith leo bheith ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá sé mar aidhm aige na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid nádúrtha a dhéanamh gan stró trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith. Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an gclár an mhuinín a thabhairt do na rannpháirtithe feidhmiú go neamhspleách sa Ghaeilge, seachas a bheith ag brath ar chabhair ó chomhghleacaithe a bhfuil cumas níos fearr acu sa teanga.

Tá idir labhairt, éisteacht, scríobh agus léamh i gceist sa chúrsa, agus tá níos mó béime ar an dá scil dheireanacha sin ná mar atá ag na leibhéil níos ísle.


Soláthar an chúrsa: Roghanna

Cúrsa ar líne: Beidh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil á reáchtáil go hiomlán ar líne do sheimeastar an fhómhair, 2021.
Cur síos ar an gcúrsa: Rang beo ar líne lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna.
Fad an ranga: Dhá uair go leith
Am agus lá: Beidh na ranganna ar siúl idir 10.00am agus 12.30pm idir 2.00pm agus 4.30pm, Dé Luain-Déardaoin. Leis na sonraí ar fad a fheiceáil, féach an tábla ar leathanach 4 den bhróisiúr trí chliceáil anseo.
Fad an chúrsa: 12 seachtaine
Dáta tosaithe: Deireadh Fómhair 2021


Déan teagmháil linn más mian leat cúrsa intí a reáchtáil i d’eagraíochtsa.

Táille
€745 (táillí scrúdaithe, ríomhfhoghlaim agus ábhair san áireamh)
Lascaine ar fáil má dhéanann níos mó ná duine amháin ón eagras céanna cúrsa


Cáilíocht
Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge Leibhéal 5 (NFQ)


Eolas breise
Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus le fáil amach conas clárú don chúrsa:

• Déan bróisiúr an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil a íoslódáil trí chliceáil anseo.
• Cliceáil ar an rannóg Ceisteanna coitianta sa cholún ar chlé.