Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 6 (NFQ)

Tá Leibhéal 6 an TGG oiriúnach dóibhsean a bhfuil Gaeilge líofa acu ar mian leo an deis a fháil díriú ar thopaicí dúshlánacha. Bíonn seans ag na rannpháirtithe cur lena saibhreas teanga agus tuiscint níos fearr a fháil ar ghramadach na Gaeilge. Lena chois sin, foghlaimíonn siad stór focal úsáideach a bhaineann leis an obair agus leis an saol comhaimseartha.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus a bhfuil baint ag a gcuid oibre leis an nGaeilge agus orthu siúd ar mhaith leo bheith ag obair trí mheán na Gaeilge. Tá sé mar aidhm aige na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid nádúrtha a dhéanamh gan stró trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith. Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an gclár an mhuinín a thabhairt do na rannpháirtithe feidhmiú go neamhspleách sa Ghaeilge, seachas a bheith ag brath ar chabhair ó chomhghleacaithe a bhfuil cumas níos fearr acu sa teanga.

Tá idir labhairt, éisteacht, scríobh agus léamh i gceist sa chúrsa, agus tá níos mó béime ar an dá scil dheireanacha sin ná mar atá ag aon leibhéal eile de chuid an TGG.


Soláthar an chúrsa: Roghanna

Rogha 1: Rang maidin amháin sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Am agus lá: 9.45am–1.00pm, Déardaoin
Fad an chúrsa: 10 seachtaine
Dáta tosaithe: Cliceáil anseo


Rogha 2: Rang intí lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Aon áit sa tír ach íosmhéid d’ochtar rannpháirtithe a bheith i gceist
Fad an ranga: Trí huaire an chloig
Fad an chúrsa: 10 seachtaine


Rogha 3: Rang intí lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Aon áit sa tír ach íosmhéid d’ochtar rannpháirtithe a bheith i gceist
Fad an ranga: Uair go leith
Fad an chúrsa: 20 seachtain


Rogha 4: Rang beo ar líne lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Fad an ranga: Uair go leith
Am agus lá: 2pm–3.30pm, Déardaoin
Fad an chúrsa: 20 seachtaine
Dáta tosaithe: Cliceáil anseo
Déan teagmháil linn más mian leat cúrsa intí a reáchtáil i d’eagraíochtsa.

Táille
€745 (táillí scrúdaithe, ríomhfhoghlaim agus ábhair san áireamh)
Lascaine ar fáil má dhéanann níos mó ná duine amháin ón eagras céanna cúrsa


Cáilíocht
Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge Leibhéal 6 (NFQ)


Eolas breise
Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus le fáil amach conas clárú don chúrsa:

• Déan bróisiúr an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil a íoslódáil trí chliceáil anseo.
• Cliceáil ar an rannóg Ceisteanna coitianta sa cholún ar chlé.

Is féidir teagmháil a dhéanamh chomh maith le Michelle Seoighe, Feidhmeannach Margaíochta Ghaelchultúir. Sonraí teagmhála: michelle@gaelchultur.com; (01) 484 5225