Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 23 Márta 2022
Críoch an chúrsa 1 Eanáir 1900
Cathain Dé Céadaoin, 2.00 - 4.30pm
Seisiúin 12
Leibhéal Leibhéal 4 (B1)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Aidhm an chúrsa

Tá sé d’aidhm ag an TGG an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith. Cabhraíonn an cúrsa leis na rannpháirtithe seirbhís níos fearr a chur ar fáil do chustaiméirí trí Ghaeilge, rud a chuidíonn leis na comhlachtaí ina bhfuil siad ag obair a gcuid dualgas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chomhlíonadh.

Leibhéil

Tá an TGG ar fáil ag ceithre leibhéal éagsúla de chuid an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí, is é sin, Leibhéal 3, Leibhéal 4, Leibhéal 5 agus Leibhéal 6. Tá sainmhíniú ar na leibhéil éagsúla sin le fáil ar leathanaigh 6 agus 7 den bhróisiúr seo.

Struchtúr an chúrsa

Freastalaíonn mic léinn an chúrsa ar sheisiúin sa seomra ranga nó beo ar líne, uair sa tseachtain de ghnáth. Lena chois sin, cruthaítear cuntas dóibh ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna. com, agus bíonn deis acu ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh ar an suíomh sin agus aiseolas a fháil láithreach. Bíonn siad in ann úsáid a bhaint as an áis seo agus iad ag dul siar ar ábhar na ranganna atá déanta acu agus ag ullmhú do na cinn atá fós le teacht.

Ábhar

Bíonn meascán den teanga ghinearálta agus den tsainteanga i gceist sa chúrsa. Foghlaimíonn na rannpháirtithe téarmaíocht a bhaineann leis an ionad oibre agus cuirtear ar a gcumas freisin déileáil le custaiméirí trí Ghaeilge ar an nguthán agus aghaidh ar aghaidh.

Cur chuige múinteoireachta

Baineann múinteoirí an TGG úsáid as cur chuige múinteoireachta nua-aimseartha, foghlaimeoirlárnach sa seomra ranga. Bíonn obair bheirte agus obair ghrúpa, gníomhaíochtaí rólghlactha agus cluichí teanga i gceist go leanúnach, rud a thugann deis do na mic léinn cleachtadh a dhéanamh ar an méid atá díreach múinte dóibh. Múintear méid áirithe gramadaí le linn an chúrsa, ach déantar é seo ar bhealach an-idirghníomhach, agus tugtar tús áite do chleachtaí múscailte comhfheasa. Ní mhúintear ach an ghramadach a chuireann ar chumas na bhfoghlaimeoirí cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh agus seachnaítear téarmaíocht chasta.

Measúnú

Déanann na rannpháirtithe measúnú leanúnach i rith an chúrsa agus is fiú 55% de mharcanna an chláir an obair leanúnach seo. Bíonn béaltriail acu ag deireadh an chúrsa freisin agus is fiú 45% de na marcanna an scrúdú áirithe sin.

Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéal 4) dírithe ar dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, b’fhéidir roinnt mhaith blianta ó shin, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu ar í a úsáid le blianta beaga anuas. Múintear nithe bunúsacha ag tús an chúrsa ach ina dhiaidh sin bíonn nithe níos deacra i gceist ná mar a bhíonn sna ranganna ag Leibhéal 3.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid ag leibhéal réasúnta ard a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Tá an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach bíonn roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin. Tá níos mó béime ar léamh agus ar scríobh na teanga ná mar atá ag Leibhéal 3.