Cúrsaí Gaeilge ar an Láthair

Cúrsaí Gaeilge ar an Láthair
€220.00
Ó 09 Meán Fómhair 2024
10 Seachtaine
20 Uair
5 Leibhéal
Ar an Látháir

Cur síos

An bhfuil spéis agat snas a chur ar do chuid Gaeilge nó tús a chur le d'aistear foghlama i seomra ranga ina bhfuil atmaisféar spraíúil, idirghníomhach? Tapaigh an deis agus cláraigh ar chúrsa Gaeilge a bheidh ar siúl in oifigí Ghaelchultúir ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Cé air a bhfuil siad dírithe?

Gach duine! Tá ár gcúrsaí Gaeilge ar fáil ag 8 leibhéal éagsúla agus freastalaíonn siad ar gach leibhéal cumais agus cúlra teanga. Más glantosaitheoir thú nó má theastaíonn uait cruinneas gramadaí a bhaint amach tá cúrsa againn a oirfidh duit.

Cén fhad atá na cúrsaí Gaeilge?

• 10 seachtaine
• Rang 2 uair an chloig ar an láthair, uair sa tseachtain

Cad a fhoghlaimeoidh mé?

Forbróidh tú scileanna teanga riachtanacha bunaithe ar an gcaint laethúil le linn an chúrsa. Cuirfidh tú le do stór focal, foghlaimeoidh tú míreanna gramadaí i gcomhthéacs agus cuirfidh tú le do líofacht agus le do mhuinín i labhairt na Gaeilge. Dírítear ar scileanna cainte agus éisteachta ach bíonn cleachtaí scríbhneoireachta agus léitheoireachta mar chuid den fhoghlaim freisin.

Tá Cruinneas 1 agus Cruinneas 2 éagsúil agus cé go mbíonn neart deiseanna cainte iontu, cuirtear níos mó béime ar an scríobh agus ar an ngramadach sna ranganna seo.

Cad iad na topaicí a chlúdófar?

Cé go mbíonn éagsúlacht idir na leibhéil éagsúla, seo blaiseadh de na topaicí a chlúdaítear sna ranganna:
• Cúlra & Áit Chónaithe
• An Saol Laethúil
• Laethanta Saoire agus Taisteal
• An Saol Oibre
• Cúrsaí Oideachais
• Bia agus Deoch
• Na Meáin Chumarsáide
• An Litríocht
• Logainmneacha

Cad ar féidir liom a bheith ag súil leis?

• 20 uair an chloig de ranganna
• Saineolaí teanga
• Leabhrán digiteach a bhfuil ábhar iomlán an chúrsa ann
• Rochtain ar chúrsa ríomhfhoghlama ar ranganna.com
• Ranganna bríomhara idirghníomhacha a dhíríonn ar an teanga laethúil
• Obair bheirte agus obair ghrúpa

Céard eile atá uaim?

Seolfar an leabhrán chugat trí ríomhphost roimh an gcéad rang. Beidh uasmhéid de 18 bhfoghlaimeoir i ngach rang. Is féidir leat tabhairt faoin leibhéal céanna faoi thrí (san earrach, sa samhradh agus san fhómhar) agus beidh fáil agat ar ábhar foghlama nua gach uair. Mura bhfuil tú cinnte cén leibhéal is oiriúnaí duit, bain triail as ár dtástáil ghairid ar líne.

Cuir an cúrsa in áirithe

10 Seachtaine
|
20 Uair
|
5 Leibhéal
|
€220.00

Bonnleibhéal 1 (A1) Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge nó nach bhfuil acu ach cúpla focal nó frása. Níl an rang seo oiriúnach dóibh siúd a d’fhreastail ar bhunrang eile le déanaí nó a rinne staidéar ar an nGaeilge sa mheánscoil. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta agus déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs den chuid is mó. Faoi dheireadh an chúrsa, beidh rannpháirtithe tar éis foghlaim an chaoi le páirt a ghlacadh i gcomhráite bunúsacha laethúla, labhairt fúthu féin agus a gcúlra, an obair atá ar bun acu, etc.

Bonnleibhéal 2 (A2) Tá an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a d’fhreastail ar rang ag an mbunleibhéal cheana féin nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh sa Ghaeilge (beannú do dhaoine agus iad féin a chur in aithne, mar shampla). Ag tús an chúrsa, déantar athchleachtadh ar nithe a mhúintear sa bhunrang ach bogtar ar aghaidh ina dhiaidh sin chuig topaicí nua nach bpléitear leo ag an leibhéal níos isle. Bíonn an bhéim sa chúrsa seo chomh maith ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta agus, arís, déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs de ghnáth.

Meánleibhéal 1 (B1) Tá an leibhéal seo dírithe ar dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, b’fhéidir roinnt mhaith blianta ó shin, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu ar í a úsáid le blianta beaga anuas. Múintear nithe bunúsacha ag tús an chúrsa ach leanann an rang ar aghaidh níos tapa ansin ná mar a dhéanfadh rang ag leibhéal níos ísle. Bíonn an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach bíonn deiseanna ag na foghlaimeoirí an teanga a scríobh agus a léamh ó am go chéile freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Meánleibhéal 2 (B2) Feiliúnach do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta, mar shampla. Bíonn seans ag na rannpháirithe cur lena stór focal agus lena n-eolas ar ghramadach na teanga. Déantar plé ar thopaicí níos casta ná na cinn a bhíonn i gceist i Meánrang 1 agus bíonn níos mó béime ar an léitheoireacht ná mar a bhíonn sa leibhéal níos ísle sin.

Ardleibhéal 1 (C1) Dírithe ar dhaoine a bhfuil Gaeilge réasúnta líofa acu ach nach bhfuil an oiread sin taithí acu ar a bheith ag labhairt faoi thopaicí dúshlánacha (cúrsaí reatha agus cúrsaí teicneolaíochta, cuir i gcás). Bíonn seans ag na rannpháirtithe saibhriú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge, leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach agus roinnt mhaith léitheoireachta agus éisteachta a dhéanamh.

Cruinneas sa Ghaeilge 1 Dírithe orthu siúd a bhfuil Gaeilge labhartha an-mhaith acu ach nach bhfuil ró-eolach ar ghramadach na teanga. Dírítear ar bhunchoincheapa de chuid na gramadaí agus ar fhorbairt scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta na rannpháirtithe. Baintear úsáid as ábhar dílis (e.g. ailt as irisí agus nuachtáin) agus bíonn réimse leathan gníomhaíochtaí i gceist. An-oiriúnach dóibh siúd atá ag obair trí mheán na Gaeilge, e.g. státseirbhísigh agus múinteoirí.

Leibhéil Am Dáta tosaigh

Ár gcur chuige múinteoireachta

Tá siollabais chuimsitheacha forbartha ag Gaelchultúr agus leantar na siollabais seo i ngach rang ag gach leibhéal.

Baineann cuid múinteoirí Ghaelchultúir úsáid as an gcur chuige cumarsáideach, rud a chiallaíonn go mbíonn deis ag na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang.

Bíonn obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, mar sin bíonn seans ag na foghlaimeoirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid a mhúintear dóibh. Bíonn an bhéim ar labhairt na teanga agus ar an éisteacht den chuid is mó (ach amháin sa rang cruinnis), ach tugtar deis do na foghlaimeoirí an teanga a léamh agus a scríobh ó am go chéile chomh maith.

Foghlaim níos mó fúinn

Ceisteanna Coitianta

Beidh ar a laghad seisear foghlaimeoirí eile sa rang agus cuig duine dhéag ar a mhéad.
Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang, mar sin beidh neart deiseanna labhartha agat. Beidh deis agat lámh a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal am ar bith is mian.
Ní bheidh. Seolfar leabhrán digiteach chugat roimh thús an chúrsa agus beidh tú ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain. Tá costas an leabhráin seo san áireamh i dtáille an chúrsa. Beidh fáil agat ar na nótaí ar fad ar líne freisin. Tá na ranganna ag an mbunleibhéal agus ag meánleibhéal 1 bunaithe ar an dá leabhar sa tsraith Gaeilge gan Stró!, ach ní gá d’fhoghlaimeoirí sna ranganna sin na leabhair sin a cheannach. Nóta: Beidh an leabhar Gramadach gan Stró! le ceannach roimh ré acusan a bheidh ag freastal ar Chruinneas 1 agus ar Chruinneas 2. Beidh siad in ann an téacsleabhar sin a cheannach ar leathphraghas (€10), móide postas.
I gcás na mbunranganna agus na meánranganna, beidh ceachtanna beaga scríofa i gceist ó am go chéile ach beidh an bhéim ar labhairt na teanga den chuid is mó. Múinfimid an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bheidh sí ag teastáil, agus féachfaimid i gcónaí gan an iomarca béime a chur uirthi. Beidh níos mó scríbhneoireachta agus gramadaí i gceist sna leibhéil is airde, go háirithe sna ranganna cruinnis.

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Is féidir táille cúrsa a aisíoc ina hiomláine le foghlaimeoir suas go cúig lá oibre roimh thús an chúrsa. Is gá teagmháil a dhéanamh le foireann Ghaelchultúir ar an ríomhphost nó ar an nguthán agus an aisíocaíocht sin a iarraidh. (Tá ár gcuid sonraí teagmhála ar fáil anseo.)
  • Má shocraíonn an mac léinn i ndiaidh an chéad ranga gur mhaith leis/léi éirí as an gcúrsa, aisíocfar 60% den táille iomlán leis/léi. Ina dhiaidh sin, ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn.
  • Tá sé de cheart ag Gaelchultúr Teoranta rang a chur ar ceal nó ranganna a chur le chéile.
  • IMás gá cúrsa a chur ar ceal, déanfar gach iarracht na rannpháirtithe a chur i rang eile nó a chlárú ar chúrsa ar líne. Tabharfar aisíocaíocht iomlán don chustaiméir mura bhfeileann na roghanna sin dó/di.
  • Ní féidir le mac léinn a c(h)lárúchán a chur siar ach uair amháin. Más mian leis/léi an clárúchán a chur siar, is gá é sin a chur in iúl d’fhoireann Ghaelchultúr faoi sheachtain a trí den chúrsa. Ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn mura nglacann sé/sí le háit ar an gcéad chúrsa eile a bhfuil sé/sí in ainm is freastal air.
  • Má chláraíonn mac léinn ar an leibhéal mícheart, ní ghlacfaidh Gaelchultúr le freagracht ar bith maidir leis sin. Molaimid dár mic léinn ar fad tabhairt faoin triail Ghaeilge ar líne nó comhairle a lorg uainn le cinntiú go bhfuil siad ag tabhairt faoin leibhéal ceart.
  • Má tá mac léinn ag iarraidh bogadh go leibhéal eile, ní féidir gealltanas a thabhairt go mbeidh spás ar fáil dó/di sa leibhéal sin. Má bhíonn spás ar fáil, gearrfaidh Gaelchultúr €10 le híoc as an gcostas riaracháin a bhainfidh leis an aistriú. Ní féidir aistriú go leibhéal eile ach i ndiaidh an chéad ranga amháin.
  • Is gá táille iomlán an chúrsa a íoc roimh thús an chúrsa. Ní féidir freastal ar an gcúrsa mura bhfuil an táille iomlán íoctha.
  • Caithfidh gach foghlaimeoir cloí lenár gcód iompair agus iad ag freastal ar chúrsa linn.
  • Níl cead ag daoine faoi 18 bliain d’aois freastal ach ar chúrsaí áirithe, atá sainscríofa agus curtha in oiriúint do dhaoine faoi 18 bliain d’aois. Tá ár Ráiteas um Chosaint Leanaí le fáil anseo.