Dianchúrsa Gaeilge COGG do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Dianchúrsa Gaeilge COGG do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge
Ó 12 Lúnasa 2024

Cur síos

Beidh Dianchúrsa Gaeilge COGG ar siúl arís an samhradh seo, i gcomhar le Gaelchultúr idir 12-14 Lúnasa 2024. Is cúrsa trí lá é an dianchúrsa atá oiriúnach do mhúinteoirí iar-bhunscoile sna Gaelcholáistí agus sna scoileanna Gaeltachta a dteastaíonn uathu teanga ghinearálta agus teanga do thimpeallacht na scoile a shealbhú. Roinnfear do chuid sonraí clárúcháin le COGG.

Sceideal an chúrsa

 • Dé Luain: 9.30am go 11.30am; 12.00pm go 2pm - Cúrsa ar líne
 • Dé Máirt: 9.30am go 11.30am; 12.00pm go 2pm - Cúrsa ar líne
 • Dé Céadaoin: 9.30am go 11.30am; 12.00pm go 2pm - Cúrsa ar líne
 • Cuir an cúrsa in áirithe

  |
  |
  |

  Bunrang 2 (A2) - COGG Dírithe ar mhúinteoirí nach raibh deis acu mórán Gaeilge a úsáid ina saol go dtí seo agus nach bhfuil ach beagán ama caite acu ag múineadh trí Ghaeilge. Bíonn deacrachtaí ag na daoine seo á gcur féin in iúl i nGaeilge agus tá go leor gnéithe bunúsacha den teanga nach bhfuil ar eolas acu. Bíonn drogall orthu seo an Ghaeilge a labhairt mar gheall ar an easpa taithí atá acu ó thaobh na teanga de.

  Meánrang 1 (B1) - COGG Oiriúnach do mhúinteoirí a bhfuil Gaeilge réasúnta maith acu ach atá ag iarraidh cur lena líofacht agus leibhéal níos airde cruinnis a bhaint amach. Bíonn deacrachtaí ag an dream áirithe seo le stór focal uaireanta agus bíonn dul an Bhéarla ar a gcuid Gaeilge go minic.

  Meánrang 2 (B2) - COGG Oiriúnach do mhúinteoirí a bhfuil caighdeán maith acu ó thaobh na Gaeilge labhartha de ach a dtéann sé deacair orthu uaireanta labhairt faoi thopaicí casta. Tá tuiscint réasúnta ag na múinteoirí seo ar ghramadach na Gaeilge ach fós féin tá nithe bunúsach go leor nach bhfuil ar eolas acu.

  Ardrang 1 (C1) - COGG Dírithe ar mhúinteoirí atá líofa go maith ach a bhraitheann go minic go bhfuil a gcuid Gaeilge teoranta go leor agus a mbíonn deacrachtaí acu coincheapa áirithe a chur in iúl. Tá Gaeilge scríofa mhaith ag na daoine seo ach mar sin féin tá gnéithe áirithe den ghramadach nach dtuigeann siad agus a chuireann mearbhall orthu.

  Ardrang 2 (C2) - COGG Feiliúnach do mhúinteoirí atá líofa agus a bhfuil leibhéal réasúnta ard cruinnis acu sa teanga scríofa agus labhartha. Tá gnéithe áirithe den ghramadach nach dtuigeann siad fós (go háirithe na rialacha a leasaíodh sa Chaighdeán Oifigiúil in 2016/17) agus cé go bhfuil caighdeán an-mhaith acu ó thaobh na teanga scríofa de, déanann siad roinnt mhaith botún agus iad ag scríobh na teanga.

  Leibhéil Am Dáta tosaigh

  Ár gcur chuige múinteoireachta

  Tá siollabais chuimsitheacha forbartha ag Gaelchultúr agus leantar na siollabais seo i ngach rang ag gach leibhéal.

  Baineann cuid múinteoirí Ghaelchultúir úsáid as an gcur chuige cumarsáideach, rud a chiallaíonn go mbíonn deis ag na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang.

  Bíonn obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, mar sin bíonn seans ag na foghlaimeoirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid a mhúintear dóibh. Bíonn an bhéim ar labhairt na teanga agus ar an éisteacht den chuid is mó (ach amháin sa rang cruinnis), ach tugtar deis do na foghlaimeoirí an teanga a léamh agus a scríobh ó am go chéile chomh maith.

  Foghlaim níos mó fúinn

  Ceisteanna Coitianta

  Beidh ríomhaire glúine nó deisce de dhíth ort, ceangal réasúnta leathanbhanda agus gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir).
  Cuirfear cuireadh chuig gach rang chugat ar an ríomhphost timpeall 20 nóiméad roimh thús an ranga sin. Tiocfaidh an teachtaireacht seo ó Zoom – sin an t-ardán físchomhdhála a bheidh in úsáid leis na ranganna a sholáthar.
  Beidh, cinnte. Tabharfar deis do gach foghlaimeoir tástáil theicniúil a dhéanamh sula dtosóidh an cúrsa agus déanfar aon fhadhbanna teicniúla a bheidh aige/aici a réiteach le linn na tástála sin. Ní gá duitse é seo a shocrú – beimidne i dteagmháil leat maidir leis an tástáil tar éis duit clárú don chúrsa.
  Is féidir ach ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh in obair bheirte ná obair ghrúpa. B’fhearr ríomhaire deisce nó glúine a úsáid, mar sin.
  Molaimid do na rannpháirtithe a gceamara a chur ar siúl le linn na ranganna de bhrí go gcuireann sé sin le hatmaisféar an ranga. Mura dteastaíonn uaitse do cheamara a chur ar siúl, áfach, ní gá duit é sin a dhéanamh.
  Beidh ar a laghad seisear foghlaimeoirí eile sa rang agus ocht nduine dhéag ar a mhéad.
  Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang, mar sin beidh neart deiseanna labhartha agat. Beidh deis agat lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal am ar bith is mian.
  Ní bheidh. Seolfar leabhrán digiteach chugat roimh thús an chúrsa agus beidh tú ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain. Tá costas an leabhráin seo san áireamh i dtáille an chúrsa. Beidh fáil agat ar na nótaí ar fad ar líne freisin. Tá na ranganna ag an mbunleibhéal agus ag meánleibhéal 1 bunaithe ar an dá leabhar sa tsraith Gaeilge gan Stró!, ach ní gá d’fhoghlaimeoirí sna ranganna sin na leabhair sin a cheannach. Nóta: Beidh an leabhar Gramadach gan Stró! le ceannach roimh ré acusan a bheidh ag freastal ar Chruinneas 1 agus ar Chruinneas 2. Beidh siad in ann an téacsleabhar sin a cheannach ar leathphraghas (€10), móide postas.
  I gcás na mbunranganna agus na meánranganna, beidh ceachtanna beaga scríofa i gceist ó am go chéile ach beidh an bhéim ar labhairt na teanga den chuid is mó. Múinfimid an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bheidh sí ag teastáil, agus féachfaimid i gcónaí gan an iomarca béime a chur uirthi. Beidh níos mó scríbhneoireachta agus gramadaí i gceist sna leibhéil is airde, go háirithe sna ranganna cruinnis.

  Téarmaí agus Coinníollacha

  • Is féidir táille cúrsa a aisíoc ina hiomláine le foghlaimeoir suas go cúig lá oibre roimh thús an chúrsa. Is gá teagmháil a dhéanamh le foireann Ghaelchultúir ar an ríomhphost nó ar an nguthán agus an aisíocaíocht sin a iarraidh. (Tá ár gcuid sonraí teagmhála ar fáil anseo.)
  • Má shocraíonn an mac léinn i ndiaidh an chéad ranga gur mhaith leis/léi éirí as an gcúrsa, aisíocfar 60% den táille iomlán leis/léi. Ina dhiaidh sin, ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn.
  • Tá sé de cheart ag Gaelchultúr Teoranta rang a chur ar ceal nó ranganna a chur le chéile.
  • IMás gá cúrsa a chur ar ceal, déanfar gach iarracht na rannpháirtithe a chur i rang eile nó a chlárú ar chúrsa ar líne. Tabharfar aisíocaíocht iomlán don chustaiméir mura bhfeileann na roghanna sin dó/di.
  • Ní féidir le mac léinn a c(h)lárúchán a chur siar ach uair amháin. Más mian leis/léi an clárúchán a chur siar, is gá é sin a chur in iúl d’fhoireann Ghaelchultúr faoi sheachtain a trí den chúrsa. Ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn mura nglacann sé/sí le háit ar an gcéad chúrsa eile a bhfuil sé/sí in ainm is freastal air.
  • Má chláraíonn mac léinn ar an leibhéal mícheart, ní ghlacfaidh Gaelchultúr le freagracht ar bith maidir leis sin. Molaimid dár mic léinn ar fad tabhairt faoin triail Ghaeilge ar líne nó comhairle a lorg uainn le cinntiú go bhfuil siad ag tabhairt faoin leibhéal ceart.
  • Má tá mac léinn ag iarraidh bogadh go leibhéal eile, ní féidir gealltanas a thabhairt go mbeidh spás ar fáil dó/di sa leibhéal sin. Má bhíonn spás ar fáil, gearrfaidh Gaelchultúr €10 le híoc as an gcostas riaracháin a bhainfidh leis an aistriú. Ní féidir aistriú go leibhéal eile ach i ndiaidh an chéad ranga amháin.
  • Is gá táille iomlán an chúrsa a íoc roimh thús an chúrsa. Ní féidir freastal ar an gcúrsa mura bhfuil an táille iomlán íoctha.